Çalışma Bakanlığı, Bölge Ve Şube Müdürlüklerini Kapatıyor | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Çalışma Bakanlığı, Bölge Ve Şube Müdürlüklerini Kapatıyor

Konu, 'Süresi Dolmuş Konular' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Bölge ve Şube Müdürlükleri kapatılarak Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) devrediliyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Bölge ve Şube Müdürlükleri kapatılarak Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) devrediliyor.6 ay içinde tamamlanması gereken devir işlemi kapsamında buralarda görev yapan personel Kurum içinde başka görevlere kaydırılacak.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Bölge ve Şube Müdürlükleri kapatılarak Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) devrediliyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Bölge ve Şube Müdürlükleri kapatılarak Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) devrediliyor. 6 ay içinde tamamlanması gereken devir işlemi kapsamında buralarda görev yapan personel Kurum içinde başka görevlere kaydırılacak.

  Bakanlar Kurulu'nun "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" resmi gazete'nin 2 Kasım tarihli Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  KHK kapsamında Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri de yeniden belirlendi. Başkanlık, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren, Avrupa Birliği ile ilgili konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları yapmak, toplantılara katılmak, Avrupa Birliği-Türkiye ortaklık organlarında alınan kararlar ile ilgili olarak uyum ve uygulama çalışmalarını yürütmek ve Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamakla görevlendirildi.

  Ayrıca KHK kapsamında İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, Bakan adına yapacakları görevleri arasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemlerini teftiş etmek görevi de eklendi. Teftiş Kurulu Başkanlığı, kayıtdışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermekle de görevli kılındı.

  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında ise "Kurumun prim ve prime ilişkin diğer alacaklarının tahsilatını yapmak, tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacakları gecikme süresi ve miktarına göre sınıflandırarak takibine öncelik vermek, süresi içerisinde tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular hakkında gerekli idari ve icrai takibatı yapmak, bunlardan kaynaklanan davaların kadrolu veya vekâlet akdine dayanılarak çalıştırılan sözleşmeli avukatlarca yetkili mercilerde her derecede takip edilmesini, savunulmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak üzere Hukuk Müşavirliğine iletilmesini sağlamak" hükümlerine yer verildi.

  İŞKUR'UN TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLANACAK

  Türkiye İş Kurumu taşra teşkilatı bundan böyle il düzeyinde kurulan il müdürlükleri yerine; Kurumun taşra teşkilatı, illerde Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri ile bunlara bağlı kurulacak hizmet merkezlerinden oluşacak. Nüfus, sigortalı ve işyeri sayısı, işlem yoğunluğu ve belirlenecek diğer kriterler doğrultusunda Genel Müdürün önerisi ve Bakan onayı ile yeteri kadar hizmet merkezi kurulabilecek.

  İŞKUR her türlü dava, tahkim ve icra takip işleri için genel hükümlere göre vekâlet akdi ile lüzum görülecek sayıda avukat çalıştırabilecek veya ihtiyaç duyulması halinde bu görevlerini Kurumca belirlenen usul ve esaslar yürütebilecek.

  Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından oluşacak İŞKUR'da genel müdürün, Genel Kurulun önerilerini de dikkate alarak Yönetim Kurulu kararları ile mevzuat doğrultusunda bütün işleri yürütebileceği hükme bağlandı. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kuralları belirleyerek, personele ve Kurumun ilişkili olduğu taraflara duyurmak ve personelin bu kurallara uygun hareket etmesini sağlamak da genel müdürün görevleri arasında yer alıyor.

  İŞKUR GENEL MÜDÜRÜNE 500 BİN TL'LİK İMZA YETKİSİ


  İŞKUR Genel Müdürü'ne 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere bedeli 500 bin TL kadar olan, kiraya verme, kiralama, satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler hakkında karar verme, ihale komisyonu kararlarını onaylama, 500 bin TL ve üzerinde olanlar için Yönetim Kuruluna öneride bulunma ve kendi limitleri dahilinde merkez ve taşra teşkilatının harcama sınırlarını belirleme yetkisi de verildi.

  İŞKUR'UN MERKEZ TEŞKİLATI 12 BAŞKANLIKTAN OLUŞACAK

  KHK'ya göre İŞKUR'un merkez teşkilatı; İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı, İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı, İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı, Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndan oluşacak.

  MYK, GENEL KURULU'NDA İŞÇİLERE BİR KOLTUK DAHA AÇILDI

  Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda (MYK), Kurumun en üst organı olan Genel Kurul'da en çok üyeye sahip üç işçi konfederasyonuna ayrılan 6 kişilik koltuk 7'ye çıkarıldı. Ayrıca Genel Kurul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iki üye, Millî Eğitim Bakanlığından üç üye, Avrupa Birliği Bakanlığından bir üye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir üye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir üye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir üye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir üye, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından bir üye, Kalkınma Bakanlığından bir üye, Kültür ve Turizm Bakanlığından bir üye, Maliye Bakanlığından bir üye, Sağlık Bakanlığından bir üye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından bir üye, Üniversitelerin çalışma ekonomisi, işletme ve meslekî eğitim ile ilgili alanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek üç öğretim üyesi, İŞKUR'dan bir üye, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından bir üye, Türk Standardları Enstitüsünden bir üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden dört üye, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan dört üye, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden iki üye, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinden bir üye, Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir üye ve en çok üyeye sahip işveren sendikaları konfederasyonundan üç üye görev yapacak.

  MYK'DA GEÇİCİ SÜRELİ PERSONEL ÇALIŞTIRMANIN ÖNÜ AÇILDI

  MYK'da ulusal meslek standartlarının ve yeterliliklerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi, sektör komitelerinin işletilmesi, ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve bunlara ilişkin denetim gibi Kurumun ana faaliyet alanlarında hizmet satın alabilecek veya bu amaçla yetkinliğe sahip kişiler geçici süreli olarak çalıştırılabilecek.

  Bu kişilerin niteliklerine yönelik kriterler ve bunlara ödenecek ücret miktarı ile ücretin ödenme şekline ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek. Bu şekilde çalışanların çalışma süreleri bir takvim yılı içerisinde 60 günü geçemeyecek.

  BÖLGE VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ KAPATILIYOR

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kapatılan Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanlar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın Türkiye İş Kurumuna devredilmiş sayılacak. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Bölge Müdürlükleri ile Şube Müdürlüğüne tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere Türkiye İş Kurumuna tahsis edilmiş sayılacak.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kapatılan Bölge Müdürlükleri ile Şube Müdürlüğünün Türkiye İş Kurumuna devri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlanacak. Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, bu KHK ile kapatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüğüne ait görevlerin mevcut personel tarafından ilgili mevzuatına göre yürütülmesine devam olunacak.

  BÖLGE VE ŞUBELERDE GÖREV YAPANLAR, BAŞKA GÖREVLERE KAYDIRILDI
  Personelin geçiş işlemlerine yönelik yürütülecek çalışmalarda ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde; İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı, İşgücü Uyum Dairesi Başkanı, İstihdam Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı ile İl Müdürü, kadrolarında bulunanların görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.

  Bu görevdeki kişiler; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü kadrosunda bulunanlar, Bakanlık Müşaviri kadrolarına; İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı, İşgücü Uyum Dairesi Başkanı, İstihdam Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı kadrosunda bulunanlar Müşavir kadrolarına; İl Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrosunda bulunanlar Araştırmacı kadrosuna hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacaklar. Bu şekilde ihdas edilen Bakanlık Müşaviri, Müşavir ve Araştırmacı kadroları boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Başmüfettiş kadrolarında bulunanlar İş Başmüfettişi kadrolarına; Müfettiş kadrolarında bulunanlar İş Müfettişi kadrolarına; Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacaklar. Bu kadrolarda geçirilen süreler İş Başmüfettişi, İş Müfettişi ve İş Müfettişi Yardımcılığında geçmiş sayılacak.

  Ataması yapılanların yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme, ikramiye ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenecek. - Ankara

  Kaynak : [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]http://www.isguvenlikciler.com/haber/index.php?Git=habe
  ​[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]rler&haber_id=641&sayfasi=onceki[/FONT][/FONT]   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica