Yürürlükte - Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Yürürlükte Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Konu, 'Yasalar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğler' kısmında Genco tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Genco

  Genco TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi  Merhaba;
  24.05.2018 tarihli 30430 sayılı resmi gazete'de " ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" yayımlanmıştır.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

  “e) İşe başlama eğitimi: Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitimi,

  f) Temel eğitim: Asgari Ek-1’de belirtilen konuları içeren ve düzenli aralıklarla tekrarlanan eğitimi,

  g) Uzaktan eğitim: İletişim teknolojileri aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini,

  ğ) Uzaktan eğitim yönetim sistemi: Uzaktan eğitim sisteminin yönetimini, belgelendirme ve raporlandırma işlemlerini, iletişimini, kurs içeriğinin yayınlanmasını ve uzaktan ölçme değerlendirme işlevlerini sağlayan bilgisayar yazılımını,”

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “c) Çalışanların bu programlara katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını,

  ç) Program sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini”

  “(2) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesinde yer alan geçici iş ilişkisinde, geçici bir süre ile çalışanları kendi işyerinde çalıştırmak üzere devralan işveren, devraldığı çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. Ayrıca geçici bir süre ile çalışanları kendi işyerinde çalıştırmak üzere devralan işveren, devraldığı çalışanları ve işverenlerini iş sağlığı ve güvenliği risklerine ilişkin bilgilendirir.

  (3) İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, her işveren kendi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. Bu işyerlerinde alt işverenin çalışanlarının eğitimleri ile ilgili asıl işveren alt işverence bilgilendirilir. Asıl işveren, alt işverenin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair belgeleri kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca asıl işveren, alt işverenin çalışanlarına işe başlamadan önce işyerine özgü risklere ilişkin bilgi verir.”

  “(5) Geçici iş ilişkisi ve asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamında çalışanın yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlaması hâlinde 6 ncı maddenin yedinci fıkrasındaki hükümler uygulanır.”

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “(1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar.

  (2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.”

  “(7) Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışan, Ek-1’de yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda üçüncü fıkra hükümlerine uygun olarak eğitilir. Çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işveren sorumludur. Bu çalışanların temel eğitimleri, çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre dördüncü fıkrada belirtilen düzenli aralıklar süresince geçerlidir. İşveren bu çalışanları ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak ayrıca eğitir.”

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “(3) Çırak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan işyerinin işvereni sorumludur. Ancak işverenin kabul etmesi halinde çırak ve stajyerlerin eğitimini devam ettirdiği eğitim ve öğretim kurumunda tamamladığı iş sağlığı ve güvenliği dersleri veya kursları temel eğitim yerine geçer.”

  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(1) İşveren, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen düzenli aralıklar süresince eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık, iki yıllık veya üç yıllık eğitim programlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.”

  MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(1) Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;

  a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

  b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

  c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

  olarak her çalışan için düzenlenir.”

  “(3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte bir saatten az olmamak kaydıyla işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.”

  MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(7) İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.”

  MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

  a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,

  b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

  c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri,

  tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması kaydıyla verilir.

  (2) Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından da verilir:

  a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

  b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.

  c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.

  ç) Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.

  (3) İkinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile verebilirler. Eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması şartı aranır.”

  MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 15 – (1) Düzenlenen işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim ve benzeri tüm eğitimler belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanır. Temel eğitimlere ilişkin belgeler Ek-2’de yer alan örneğine uygun olarak düzenlenir. Çalışanın işten ayrılırken talep etmesi halinde ikinci bir nüsha düzenlenerek çalışana teslim edilir. Belgenin mümkün olan en kısa sürede verilmesinden ve belgede yer alan bilgilerin doğruluğundan işveren sorumludur. İkinci nüshada işverenin imzası yeterli olup, eğitici veya eğiticilerin imzası aranmaz.

  (2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum veya kuruluş tarafından verilmesi durumunda bu kurum veya kuruluşun unvanı da düzenlenen belgede yer alır.

  (3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca hazırlanan eğitim katılım tutanağında eğitimin düzenlendiği yer ve tarih, katılımcıların adı, soyadı ve imzası, eğiticinin adı, soyadı ve imzası ile eğitimin konusu ve süresi yer alır.”

  MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

  “Uzaktan eğitimin temel prensipleri

  MADDE 15/A – (1) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen temel eğitimlerin Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıda yer alan hükümlere uyması gerekir:

  a) Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun, farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olur.

  b) Eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sistemi, eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olur.

  c) Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim sistemi aracılığı ile kayıt altına alınır, izlenir ve raporlanır.

  ç) Eğitim programının içeriği katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanır.”

  MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  “(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında verilen eğitimler için hazırlanan eğitim belgeleri aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen düzenli aralıklar süresince geçerlidir.

  (3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen işe başlama eğitimleri geçerlidir.

  (4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen ancak mücbir sebeplerle belgelendirilemeyen işe başlama eğitimi, bilgi yenileme eğitimi ve ilave eğitimler bu fıkranın yürürlüğe girmesinden sonra 1 ay içerisinde belgelendirilir.”

  MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

  MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-2 eklenmiştir.

  MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


   

  Ekli Dosyalar:

  GÜNEŞ SARPKAYA, Gül Bahar, mekabe ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. Berkay Bengütaş

  Berkay Bengütaş TÜİSAG Üyesi

  İşe baslama egitimini çalısanina verdir, temel egitimi uzman versin demis. Dogrudur

   
  6666, ygtr hoca ve veli yorgancı bu yazıya teşekkür etti.
 3. ygtr hoca

  ygtr hoca TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Yönetmelik bazı noktalarda iyi düzeltmeler yapmış,

  Eski yönetmeliğe eklenmiş halini , değişiklikleri mukayese ederek, incelemek isteyenler için ekliyorum.

     

   
  DHeMLy-CHaY, Erkan FINDIKLI, cbicerer ve 8 kişi daha buna teşekkür etti.
 4. veli yorgancı

  veli yorgancı TÜİSAG Üyesi

  Merhabalar,
  Ek yüklenmemiş galiba.

   
  mekabe, Gamze ve ygtr hoca bu yazıya teşekkür etti.
 5. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı

  Ek var ve açılıyor Veli Bey, kontrol ettim :)

     

   
  ygtr hoca ve veli yorgancı bu yazıya teşekkür etti.
 6. ygtr hoca

  ygtr hoca TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Eki sonradan veli bey hatırlatınca farkedip yükledim. Teşekkürler
  İyi çalışmalar.

   
  Gamze bu yazıya teşekkür etti.
 7. son osmanlı

  son osmanlı TÜİSAG Üyesi

  Pek bi değişiklik olmamış bence..işe başlama eğitimi dediğini biz zaten oryantasyon eğitimi adı altında işbaşı yapmadan önce verip kayıt altına alıyoruz
   
  pınar34 bu yazıya teşekkür etti.
 8. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı

  Okuyunca çok güldüm :D
  Bende, ek var ve kontrol ettim diyorum bir de :D
  Ama ben baktığımda vardı elbette ;)   
  Last edited: 24 Mayıs 2018
  veli yorgancı bu yazıya teşekkür etti.
 9. tuğba barut

  tuğba barut TÜİSAG Üyesi

  MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(7) İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.”


  Burdan anlamamız gereken işe ilk giriş yapan personel teorik eğitim alacak güncelleme tarihi geldiğinde sadece uzaktan eğitim platformunu kullanabilir.

  İşe giriş yapmış iş başı yapmış ve henüz eğitim almamış personelde uzaktan eğitimi kullanamaz teorik alma zorundalığınımı ifade ediyor ?

     

   
 10. Önder Ak

  Önder Ak TÜİSAG Üyesi

  İlk ise girişte örgün öğretim yani yüz yüze eğitim demek bence   
 11. DERYA SEVİNDİK

  DERYA SEVİNDİK TÜİSAG Üyesi

  Merhaba bir şey sormak istiyorum.Yönetmelikte diyor ki ''bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen ancak mücbir sebeplerle belgelendirilemeyen işe başlama eğitimi ,bilgi edinme eğitimi ve ilave eğitimler bu fıkranın yürürlüğe girmesinden sonra 1 ay içerisinde belgelendirilir.'' benim çalıştığım yer 300 kişilik ve 10 kişi benden sonra başladı belgelendirdim benden önce ise 30 kişi belgelendirilmiş şimdi benden belgelendirmemi istiyor yönetmelik 240 kişinin işe başlama eğitimini nasıl belgelendiricem yeniden başlama eğitimi verilemez adam en az 10 yıldır çalışıyor.vermediğim eğitimin belgesini nasıl tutucam sonuçta uzmanın imzalaması lazım bu kısmı hiç anlamadım anlayan varsa yardımcı olabilir mi lütfen   
 12. bahar kurt

  bahar kurt TÜİSAG Üyesi

  açıkcası daha iyi olduğu kanaatindeyim.

   
  pınar34 bu yazıya teşekkür etti.
 13. Önder Ak

  Önder Ak TÜİSAG Üyesi

  (2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.”

  Bu madde deki 'işe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede' kısmı biraz kafa karıştırıcı geldi bana.

  (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar.

  Yani ilk önce temel eğitimi ver. Sonra uygulamalı eğitim ver mi demek istiyor sizce?
   
 14. sas

  sas TÜİSAG Üyesi

  Önder Bey,
  Yeni işe girişlerde çalışana ilk önce genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi (Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,Acil durum nedir, acil durum toplanma yeri, çalışılan yerin tehlike sınıfı, uyarı ikaz işaretlemeleri, yangın, işyeri genel kurallar, kkd'ler gibi temel konular)
  Bölüm yöneticileri veya deneyimli bir çalışan tarafından çalışanın yapacağı işe özgü sahada teorik iş güvenliği eğitimi (Bölümün iş kazası riskleri , iş ekipmanı veya makina kullanacaksa oluşabilecek tehlikeler vb.)
  İş başı eğitimi olarak düşündüğüm bu iki eğitimin süresi en az iki saat olacak, bu iki saatlik eğitim yıllık verilmesi gereken temel eğitimin içerisine dahil edilmemesinden dolayı EK 1'deki eğitimleri sene içerisinde verilmesi gerekir şeklinde yorumladım.

  Derya Hanım,
  Geriye dönük iş başı eğimi belgelendirmesi şeklinde anlamadım. Bu yönetmelik yayınlandıktan sonra her yeni işe giren çalışana uygulanacak şekilde algıladım, 10 senesini doldurmuş çalışan her sene temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldığı için işbaşı eğitimine gerek yok. Bu sene içerisinde işe giriş yapmış çalışana İSG eğitimi verilmemişse onlara yönelik iş başı eğitimi verilebilir.

  Saygılarımla,


   
  ferhat isg ve DERYA SEVİNDİK bu yazıya teşekkür etti.
 15. Murat ANKITCI

  Murat ANKITCI TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar İşe başlama eğitimi sayesinde aslında Temel İsg eğitiminin oryantasyon eğitimi kısmından kurtuluyoruz Eğitim katılım listesinden o kısmı ben çıkardım, ve işe başlama eğitiminin kayıt altına alınması için bir döküman hazırladm ekten indirebilirsiniz.   

  Ekli Dosyalar:

  ferhat isg, neşeyalçın82, ozzcan ve 11 kişi daha buna teşekkür etti.
 16. Murat ANKITCI

  Murat ANKITCI TÜİSAG Üyesi

  Hayır Temel isg eğitimi yani bizim verdiğimiz eğitimi verene kadar işyerinde en tecrübeli usta ustabaşı kimse, yeni personelin çalışacağı birimle alakalı ilk eğitimi yerinde kendisi vericek, onda sonra Temel isg eğitimni biz vereceğiz, ama işe başlama eitimini usta verirken bizde bunu imzalı bir dökümanla kayıt altına alacağız 1 nüsha işletmede 1 nshası bizim dosyaya konulacak, güzel bir döküman azılayım eke koydum göz atınız.

   
  6666 bu yazıya teşekkür etti.
 17. Murat ANKITCI

  Murat ANKITCI TÜİSAG Üyesi

  Ustabaşının, yada tecrübeli bir personelin kendisi anlatması daha iyi bence, her makinanın techizantın müptezeli olmadığımız için ustanın birebir eğitim vermesi daha iyi bence güzel oldu

   
  6666 bu yazıya teşekkür etti.
 18. DERYA SEVİNDİK

  DERYA SEVİNDİK TÜİSAG Üyesi

  Öncelikle çok teşekkür ederim ilginize.Yönetmelikte geçen cümle biraz kafa karıştırıcı ''bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen ancak mücbir sebeplerle belgelendirilemeyen işe başlama eğitimi ,bilgi edinme eğitimi ve ilave eğitimler bu fıkranın yürürlüğe girmesinden sonra 1 ay içerisinde belgelendirilir.'' bu fıkranın yürürlüğe girmesinden önceki verilen ancak belgelendirilmeyen demesi umarım dediğiniz gibidir.

   
 19. fırat aydoğan

  fırat aydoğan TÜİSAG Üyesi

  Eğitim verebilecek kişi kurulul maddesinde OSGB'ler yer almıyor arkadaşlar, OSGB'lerden eğitim hizmeti alınamayacak mı ?

   
 20. ibrahimayaz

  ibrahimayaz TÜİSAG Üyesi

  "İşe başlama eğitimi" temel eğitimden daha önce verilmesi gerektiğini anladım. Doğru mudur?

  1. İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce,işe başlama eğitimi almasını sağlar.
  2. Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde...


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica