Bilgilendirme Boya Sektöründe Nano Teknoloji

Konu, 'Kimyasallar ile Çalışmada Emniyet' kısmında ErolD tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ErolD

  ErolD TÜİSAG Üyesi  1635 yılında Galileo “Yeni bilimlerle ilgili dialoglar” çalışmasını
  tamamladı.
  Bu çalışma sonucunda iki soru ile iki yeni bilim ortaya çıktı ; 1. Katı
  malzemeler nasıl birarada durur? 2.Katı malzemeler birbirinden neden
  ayrılır? [1]Birinci soru yoğunlaştırılmış malzeme ile fizik biliminin
  anakonusunu oluşturdu. İkinci soru ise mühendislik bilimlerinin temel
  kavramlarına zemin oluşturdu.300 yıl sonra kuantum fiziği birinci
  sorunun cevabını başarı ile verdi. Enstrümental cihazların gelişimi ile
  malzemelerin nanometrik boyutta yapılarının gözlenmesi mümkün
  oldu. Atomların ve elektronların bağlarını incelemek yerine
  malzemelerin stres karşısındaki davranışları incelenmeye çalışıldı.
  Her iki sorunun cevabına yönelik çalışmalar nanoteknolojik
  kaplamaların ve nanokompozitlerin yolunu açtı.

  2000 li yıllara kadar ağırlıklı temel araştırmalar sürdürüldü. 21. yüzyıl
  “nanoteknoloji çağı” olarak öngörülmektedir.Nanobilim , fizik,
  kimya, biyoloji ve malzeme bilimlerinin doğruları ve yöntemlerini
  kullanarak atomların dizilişi, maddenin nanoboyutlarda yeniden
  yapılandırılmasını ve karakterizasyonunu incelemektedir. 2000 li
  yıllarda Nanoteknoloji ile nanobilimin bulguları ve geliştirdiği
  yöntemlerle mühendislik disiplini ürüne dönüştürmeye başladı.
  Ortaya çıkan ürünler bir çok disiplinin bir arada çalışmasını
  gerektirir. Örneğin ambalaj sektöründeki nanoteknolojik çalışmalar;
  malzeme bilimi, kimya ve biyokimya, biyoloji ve mikrobiyoloji, IT
  sistem mühendisliği, fizik mühendisliği, üretim mühendisliği gibi bir
  çok disiplini bir araya getirdi.
  Nanoteknoloji ile geleneksel tepeden aşağıya “top down” üretim
  metodları yerini aşağıdan yukarıya “bottom up” üretim metodlarına
  bırakmaktadır. Tepeden aşağıya metodları genelde yığın
  malzemelere uygulanan öğütme, kesme veya birleştirme gibi
  metodlardır. Aşağıdan yukarıya üretim metoduyla ise küçük
  parçacıklardan ,genellikle tek tek moleküllerden başlayarak farklı
  molekül veya atomları üzerine istenilen yönde inşa edilebilmektedir.
  Moleküler üretimler , solgel teknolojileri ve self assembly aşağıdan
  yukarıya üretimin temel yöntemleridir. Yukarıdan aşağıya
  yöntemlerden bir tanesi olan litografi ise nanoteknolojide yeni
  uygulamalarla hala önemini korumaktadır. Nanoteknolojik 2
  üretimlerde aşağıda belirtilen üç tip hareket ve çekim önemli rol
  oynamaktadır.
  .
  • Brownian hareketi ;Nanometrik boyuttaki parçacıklar ve yapılar su
  içinde diğer çevre moleküllerinin bombardımanına uğrar.
  Moleküllerin kontrol edilemeyen hareketine ve pozisyon almasına
  neden olur.Nano aletlerin üretiminde henüz bu mekanizma ile
  istenilene ulaşılamamıştır. Ancak biyolojik nano aletler, moleküler
  motorlar için temel üretim tekniğidir.
  • Quantum fiziği ;Metaller veya yarımetaller nanometrik boyutlara
  indirildiği zaman, enerji seviyelerindeki yükselme nedeni ile
  yörüngedeki hereketleri ve pozisyonları değişir ve yeni malzemelere
  dönüşürler
  • Yüzey Kuvvetleri ;Nanoboyutunda maddenin birbirine yüksek
  çekimden dolayı yapışma eğilimi yüksektir. Bu çekim atomların
  hareketini değiştirir.Proteinlerin vucuttaki davranışı buna örnektir.
  Şekil 1 de nanometrik boyutlardaki malzemeden yola çıkılarak
  yapılan kaplamalarda sertliğin önemli ölçüde arttığı görülmektedir.
  Diğer yandan nanoparçacıklar çok yüksek yüzey alanına sahiptir.
  Yığın malzemelerde parçacık yüzeyinde nanomalzemelere göre
  yüzdesel olarak çok daha az atom mevcuttur. Nanoparçacıkların
  yüzeyindeki atomlar malzemenin davranışını değiştirir. Yüzey
  özellikleri ,yüzey enerjisi, elektronik yapısı ve reaktivitesi mikron
  boyutundaki malzemelerden çok daha farklıdır.

  Nanometaloksitler, nanometaller , nanomineraller ve nanoyapılar ile
  esnek, sert ve hafif malzemeler elde etmek mümkündür. Ayrıca yarı
  iletken, iletken nano boyutundaki metaller ve biyolojik olarak
  bozunabilir moleküllerin getirdikleri yeni fonksiyonlarla aktif ve
  akıllı boyaların üretimleri başlamıştır. Solgel gibi üretim teknikleri ile
  kovalent bağlarla oluşturulan üç boyutlu networkler sayesinde
  nanoparçacıkların film içinde hareketi mümkün değildir.Bu durum
  parçacıkların etkinliğinin sürekli olmasını sağlar.
  Nanoteknoloji ve boya
  Avrupa , Amerika ve Uzakdoğu’da alınan patentler ve araştırmalar,
  ayrılan fonlar önümüzdeki dönemin nanoteknoloji dönemi olacağını
  göstermektedir.
  Metal veya minerallerin nanoboyutlarda farklı özellilkler kazanması
  ve elde edilen yüksek temas alanı ile tüketicinin beklentilerini bir
  sıçrama yaparak sağlamaktadır. Özellikle yarı iletken metaller güneş
  ışığı, düşük elektrik akımı veya ısı karşısında gösterdikleri tepkiler ile
  enerjinin depolanması, enerjinin elde edilmesi,renk değiştirme, kendi
  kendine temizleme gibi pekçok yeteneğe sahiptir. Bu özellikler farklı
  tasarımlar ve farklı metallerle biraraya getirilebilir veya ayrı ürünler
  olarak tasarlanır. Malzemeler yüzlerce değişik yapıda tasarlanabilir.
  Yanmazlık, parmak izi tutmama, güneş ışığına direnç,çizilmezlik, toz
  tutmama, havayı temizleme, su ve neme karşı bariyer özellik
  (özellikle gıda ambalajları için) . Hijyen ,antimikrobiyel özellik en
  büyük kazanımlardan biridir. Çünkü hiç bir organik malzeme
  kullanmadan kaplamanın yıllarca hijyenik kalması sağlanır. Klor
  içeren veya içermeyen diğer mevcut biyosidler , gümüş zamanla
  yüzeyden uzaklaşır. Oysa nanomineral ve metaloksitler ile kovalent
  bağlı yapılar istiridye kabuğunda olduğu gibi yüzeyden uzaklaşmaz
  ve dokunma ile insan vucuduna geçmez. Yüzeyin nanoboyuttaki
  pürüzlülüğü mikropların üremesini engeller. Ancak önümüzdeki
  dönemde nanoboyalardan en büyük beklenti enerji depolama ve
  havayı temizleme yönünde olacaktır. . Kaliteli hava insan sağlığı için
  elzemdir. Havanın içindeki nitrojen,oksijen, azot , nem dışındaki tüm
  gazlar insan sağlığını oranları nispetinde tehdit eder. Azot
  dioksit,karbon monoksit ve uçucu organik bileşenler savaşılması
  gereken zararlı gazlardır.Avrupa Birliği’nin hedefi 2010 yılında
  havadaki kirliliği 40 ppb limit değerinden 21 ppb(40µg/m3) değerine
  düşürmektir.Bugünkü hava kirliliği yalnızca insan sağlığını doğrudan
  tehdit etmemekte suları ve toprağı da kirlettiği için 10 yıl sonrasını
  da tehlike altına sokmaktadır.[4]
  Hedef çözüm üretirken, kullanırken atık da oluşturmamaktır elbette
  ancak oluşan atıkların temizlenmesinde yeni teknolojiler yeni umutlar
  doğurmaktadır. Daha az enerji kullanmak , temiz enerji kullanmak
  önümüzdeki 20 yıl içinde hızla şekillenecektir. Fotovoltaik 4
  kaplamalar , fotokatalitik boyalar sektörde yerini hızla alacaktır.
  İsimlerinden de anlaşıldığı gibi tükenmeyecek kaynak olan güneş
  ışığı(foto-) ve yarı iletken ve iletken nano metaller binaların geniş
  yüzeylerini kaplayarak binalar için gerekli enerjiyi toplayacaktır.
  Pahalı silikon esaslı güneş pilleri yerine daha ucuz tüm yüzeyleri
  kaplayan fotovoltaik yüzeyler temiz enerji sağlayacaktır. Havanın
  temizlenmesi binaların içinde ve dışında nanotitanyum dioksit ile
  sağlanmaktadır.
  Özetleyecek olursak; Şimdiye kadar boya üretme yöntemi
  organik ve inorganik boya hammaddelerinin fiziksel
  karışımlarıydı. Tabii ezme prosesleri ile birlikte.Ancak 1-
  100nm boyutlarındaki inorganik ya da organik parçacıkların
  farklı ve üstün özelliklere sahip olduğu görüldükten sonra
  nano yapıların en etkin, homojen olarak boya içerisinde
  dağıtılması önem kazandı. Basit karıştırma yöntemleri ile
  nanometrik boyuttaki malzemelerin boya içerisinde homojen
  dağılımları mümkün değildir. Nano parçacıklar oldukça yüzey
  aktiftirler ve tekrar biraraya gelerek oluşturdukları yapı
  nanometrik olmaktan çıkar.Boyadaki etkinlik en fazla yüzey
  alanı ile mümkündür ve bu da nanometrik boyutta dağılım ile
  mümkündür. Bu nedenle farklı üretim teknikleri ,top-down
  (tepeden aşağıya) yerine bottom-up (aşağıdan yukarıya)
  üretim yöntemleri ile nanoparçacıklardan başlayarak organik
  bağlarla 3 boyutlu yapılar ve kompozitler
  oluşturulmaktadır.(DYO bu konuda patent almıştır) Bu
  yapılarda nanoparçacıklar reçinelerin içerisinde
  sabitlenerek ağ oluşturulabilmektedir.Ya da ultrasonik
  uygulamalarla homojen dağılım sağlanabilmektedir.
  Egzos nedeni ile
  havakirliliğinin yüksek
  olduğu tüneller ve kapalı
  otoparklarda fotokatalitik
  boyalar ve ışıklandırma ile
  uygun hava temizliği
  sağlanacaktır.
  Nanometrik boyutta farklı katmanlar
  uygulama boyanacak yüzey üzerinde de tek tek
  oluşturulabilir. Nanometrik boyutlarda farklı malzemeleri
  üstüste uygulayarak üstün dayanım sağlayan kaplamalar
  yapılabilir. Ancak bu yöntem pahalı uygulama ekipmanları ve
  proseslerle mümkündür. Bu yöntemlere CVD kimyasal buhar
  çöktürme ya da basınçlı buhar uygulamaları örnek olarak
  verilebilir.
  BOYA SEKTÖRÜNDE NANOTEKNOLOJİ
  Gülsen Çeliker, Ar-Ge Koordinatörü
  Yaşar Boya ve Kimya Grubu
  gulsen.celiker@dyo.com.tr

  KAYNAKLAR
  [1] Nanostructured coatings, Hosson and Cavaleiro, Springer Science and
  Business media, 2006
  [2] Recent advances of superhard nanocomposite coatings, Zhang, Sun,
  Fu, a review, Surface Coat. Tech.,167,113-119 (2003)
  [3] Developments in Nanotechnology for Packaging Industry, Gulsen
  Celiker, International Packaging Congress 2007, İzmir
  [4] Optical efficiency and NOx reduction properties of photocatalytic Ti02
  nanoparticles activated in UV , Gulsen Celiker (DYO) , Dilek Yucel, Evren
  Mutlugun, Ibrahim Murat Soganci, Sumeyra Tek, Hilmi Volkan
  Demir(Bilkent), Nano and Hybrid Coatings Conference 2007,Brüksel


   
  Kaan SAKA bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica