AKÜ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ PROJE TANITIM RAPORU

Konu, 'Hazır ÇED Raporları' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  PROJE SAHİBİNİN ADI : HADDE METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ
  PROJENİN ADI : AKÜ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ PROJE TANITIM RAPORU
  PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN ADI, MEVKİİ
  SAMSUN İLİ, TEKKEKÖY İLÇESİ, KUTLUKENT
  BELDESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
  (SAKARYA CAD. NO:11)
  RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞ
  ÇEVTAŞ LTD. ŞTİ.
  ANKARA–Temmuz 2007
  İÇİNDEKİLER Sayfa
  TABLOLAR DİZİNİ III
  ŞEKİLLER DİZİNİ III
  EKLER DİZİNİ III
  BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI 1
  Proje konusu, yatırımın tanımı, ömrü, hizmet amaçları, önem ve gerekliliği, 1
  Projenin fiziksel özelliklerinin, inşaat ve işletme safhalarında kullanılacak arazi
  miktarı ve arazinin tanımlanması.
  7
  Önerilen projeden kaynaklanabilecek önemli çevresel etkilerin genel olarak
  açıklanması (su, hava, toprak kirliliği, gürültü, titreşim, ışık, ısı, radyasyon vb.)
  8
  Yatırımcı tarafından araştırılan ana alternatiflerin bir özeti ve seçilen yerin seçiliş
  nedenlerinin belirtilmesi.
  9
  BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 10
  Proje yeri ve alternatif alanların mevkii, koordinatları, yeri tanıtıcı bilgiler 9
  BÖLÜM III. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL
  ÖZELLİKLERİ
  10
  Önerilen proje nedeniyle kirlenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, flora,
  jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava, (atmosferik
  koşullar) iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, mimari ve arkeolojik miras, peyzaj
  özellikleri, arazi kullanım durumu, hassasiyet derecesi (Ek-V’deki Duyarlı Yöreler
  listesi de dikkate alınarak) ve yukarıdaki faktörlerin birbiri arasındaki ilişkileri de
  içerecek şekilde açıklanması
  10
  BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK
  ÖNLEMLER
  26
  1. Önerilen projenin aşağıdaki belirtilen hususlardan kaynaklanması olası etkilerinin
  tanıtımı. (Bu tanım kısa, orta, uzun vadeli, geçici ve olumlu olumsuz etkileri
  içermelidir.)
  26
  a) Proje için kullanılacak alan 26
  b) Doğal kaynakların kullanımı 26
  c) Kirleticilerin miktarı, (atmosferik koşullar ile kirleticilerin etkileşimi) çevreye
  rahatsızlık verebilecek olası sorunların açıklanması ve atıkların minimizasyonu.
  27
  2. Yatırımın çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılacak tahmin
  yöntemlerinin genel tanıtımı.
  28
  3. Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin azaltılması için alınması düşünülen
  önlemlerin tanıtımı
  29
  BÖLÜM V. HALKIN KATILIMI 31
  1. Projeden etkilenmesi olası halkın belirlenmesi ve halkın görüşlerinin ÇED
  çalışmasına yansıtılması için önerilen yöntemler
  31
  2. Görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar 31
  3. Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler 31
  BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN
  EDİLEN BELGELERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ
  32
  NOTLAR VE KAYNAKLAR 35
  EKLER
  PROJE TANITIM RAPORUNU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN
  TANITIMI
  TABLOLAR DİZİNİ SAYFA
  Tablo 1.1. Akü Geri Dönüşüm Tesisi Makine Ekipman Listesi 3
  Tablo 1.2. Tesiste Bulunan Birimler ve Kapladıkları Alanlar 7
  Tablo 3.1. Faaliyet Alanının Florası 11
  Tablo 3.2. Proje Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Amphibia ve Sürüngen Türleri 14
  Tablo 3.3. Proje Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Memeli Türleri 15
  Tablo 3.4. Proje Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Kuş Türleri 16
  Tablo.3.5. Samsun İline Ait Rüzgar Değerleri 25
  ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA
  Şekil 1.1. Akü Geri Dönüşüm Tesisi İş Akım Şeması 6
  Şekil 3.1. Türkiye Deprem Haritası 23
  Şekil 3.2. Samsun Deprem Haritası 23
  Şekil 3.3. Samsun Uzun Yıllara Ait Rüzgar Diyagramı 26
  EKLER DİZİNİ
  Ek-1 Kira Sözleşmesi
  Ek-2 Faaliyet Alanını ve Yakın Çevresini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita
  Ek-3 Tesise Ait Yerleşim Planları
  Ek-4 Hurda Akümülatör Geçici Depolama Alanı İzin Belgesi Fotokopisi
  Ek-5 Yerbulduru Haritası
  Ek-6 Kullanılacak Fuel Oile Ait Analiz Raporu
  Ek-7 Tesise Ait İmar Planları
  Ek-8 Samsun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Görüş Yazısı
  Ek-9 Samsun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Görüş Yazısı
  PROJE SAHİBİNİN ADI HADDE METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
  Adresi Ali Rıza Bey Bulvarı Yeni Mh. No:81
  SAMSUN
  Telefonu ve Faks Numaraları
  Tel : (362) 266 42 36-37
  Faks : (362) 266 42 38
  PROJENİN ADI Akü Geri Dönüşüm Tesisi
  Proje Tanıtım Raporu
  Proje İçin Seçilen Yerin Adı, (İli,
  İlçesi, Beldesi) Mevkii
  İl: Samsun
  İlçe: Tekkeköy
  Belde: Kutlukent
  Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Cad. No: 11
  Alan: 10.160 m2
  DOSYAYI HAZIRLAYAN
  KURULUŞUN/ÇALIŞMA
  GRUBUNUN ADI
  ÇEVTAŞ LTD. ŞTİ.
  Adresi İller Sok. No: 12/2 Mebusevleri
  TANDOĞAN / ANKARA
  Telefon ve Faks Numaraları Tel : (312) 212 62 57
  Faks : (312) 212 62 58
  Yeterlilik Belge No 93
  Dosyanın Hazırlanış Tarihi Temmuz / 2007
  BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI
  Proje Konusu, Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Önem ve Gerekliliği
  HADDE METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, Samsun İli, Tekkeköy İlçesi,
  Kutlukent Beldesi Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Cad. No: 11 adresinde bulunan 5.000 m2’si
  kapalı olan toplam 10.160 m2’lik alanda atık akümülatör geri kazanım tesisi işletilmesi
  planlanmaktadır.
  Tesis için yapılan kira sözleşmesi Ek-1’de verilmiştir.
  Proje kapsamında değerlendirilen tesis Samsun il merkezine 14 km., Tekkeköy İlçesine
  yaklaşık 4,5 km. mesafede olup, tesisin güneyinde yer alan ve en yakın yerleşim yeri olan
  Sarmısak Mahallesi’ne kuş uçuşu 600 m. mesafededir. Tesisin yer alacağı alanı ve yakın
  çevresini gösteren 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita Ek-2’de verilmektedir.
  İşletilmesi planlanan tesise verimli kullanım ömrünü tamamlamış atık akümülatörler
  getirilecektir. Tesise getirilecek akümülatörler plastik kısmından ayrılarak içerisinde yer alan
  plakalar fırında eritilecektir. Erime işlemine müteakip elde edilecek erimiş kurşun, kalıplara
  dökülecektir. Kalıpların soğuması sonucunda oluşacak kurşun külçeleri kalıplardan çıkarılarak
  depolanacak ve müşteri taleplerine göre sevk edilecektir. Ayrıca tesiste kurşun levha üretiminin
  yanısıra bakır lama-çubuk-tel-boru-levha-filmaşın ve alüminyum levha da üretilecektir.
  Üretim sırasında oluşacak geri dönüşebilir atıklar lisanslı geri dönüşüm tesislerine;
  tehlikeli atıklar ise lisanslı bertaraf tesislerine iletilerek bertarafı sağlanacaktır.
  Tesiste genel olarak otomobil akümülatörlerinin geri kazanımı yapılacaktır. Proseste
  kullanılacak atık akümülatörler genel olarak 15 kg. olup yılda 600 ton akümülatörün geri
  kazanımı sağlanacaktır.
  İşletilmesi planlanan atık akümülatör geri kazanım tesisi 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı
  resmi gazete’de yayımlanarak yürürlğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”
  Ek-1 listesi Madde 10’da “Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıkların geri kazanımı, ara
  depolanması ve/veya nihai bertarafını yapacak tesisler” kapsamında kalmaktadır.
  Akümülatör; doğru akım elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirip depo eden ve
  devrelerine alıcılar bağlandığında bu enerjiyi tekrar elektrik enerjisine dönüştürerek alıcıları
  çalıştıran, elektro kimyasal statik bir elemandır.
  Ya da basit tanımıyla; birbirlerinden separatörlerle ayrılan, peş peşe dizilmiş pozitif ve
  negatif plakaların elektrolit ile reaksiyona girerek elektrik enerjisinin oluşturulduğu ve
  depolandığı sistemdir. Aküler genel olarak 2 başlık altında değerlendirilmektedir;
  a) Starter Aküler (SLI, Başlatma, Aydınlatma, Ateşleme)
  • Otomobiller (Ca-Ca / AGM / Jel tipi vs.)
  • Hafif ticari araçlar
  • Ağır ticari araçlar
  • Deniz araçları
  • Motosikletler
  • Golf araçları
  • Bahçe araçları
  b) Endüstriyel Aküler (Stasyoner, Traksiyoner ve özel amaçlı kullanım aküleri)
  • Telekom santrallari,
  • Enerji santrallari,
  • Forkliftler,
  • Kesintisiz güç kaynakları
  • Diğer kullanımlar
  Sanayi ve nüfus artışına paralel olarak yaşam ihtiyaçları artmakta ve zaman zaman
  değişim göstermektedir. Özellikle enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta ve işlerin seri bir halde
  sürdürülebilmesi için kesintisiz güç kaynaklarının kullanımı ön plana çıkmaktadır. Sanayiden
  haberleşmeye, madencilikten ulaşıma birçok alanda akümülatörler kullanılmaktadır. Yapısında
  aktif olarak kullanılan materyalle tanımlanan akülerin; Kurşun Asit, Nikel/Kadmiyum,
  Nikel/Demir, Lityum/Demir v.b. çeşitleri bulunmakta olup en yaygın kullanılan türleri kurşun
  asit akülerdir.
  Dünya kurşun üretiminde, primer kaynaklardan üretimin yanı sıra eski hurda
  kaynaklardan da önemli bir oranda kurşun üretimi (ikincil kaynaklar) gerçekleştirilmektedir.
  Asitli kurşun akülerden kazanılan kurşun, toplam kurşun tüketiminin yaklaşık 2/3'üdür. Bu
  miktarında 2/3'ü ikincil kurşun malzemesi olarak geri döner. Bu nedenle, akü hurdaları, kurşun
  cevherlerinden sonra en büyük ve önemli kurşun kaynağıdır. Çevresel etkiler nedeniyle de
  özellikle metal üretiminde ikincil kaynaklara bir yönelme izlenmektedir.
  İşletilmesi planlanan tesiste 4’ü idari personel, 2’si teknik olmak üzere toplam 11 kişi,
  günde 8 saat, ayda 26 gün, yılda 12 ay çalışacaktır.
  Proje kapsamında ele alınan “Akü Geri Dönüşüm Tesisi” bünyesinde bulunan makine
  ekipman listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
  Tablo 1.1. Akü Geri Dönüşüm Tesisi Makine Ekipman Listesi
  Makine-Ekipman Gücü Adedi
  Hadde Silindiri (Ø 62 x 132 cm.’lik 8 d/d) 130 HP 1
  Hadde Silindiri (Ø 62 x 130 cm.’lik 8 d/d) 100 HP 1
  Tavlama Fırını (1 x 2 x 1 m.’lik) 1
  Döner Bakır İzabe Ocağı (2.000 kg.’lık) 1
  Döner Cüruf Ocağı (2.000 kg.’lık) 1
  Kurşun İzabe Ocağı (2.000 kg.’lık) 1
  Alüminyum Eritme Ocağı (500 kg.’lık) 1
  Ekstrüzyon Hidrolik Pres 1
  Akü Kesme Testeresi 1
  Paketleme Presi 2
  Elektrikli Tavlama Ocağı 1
  Çektirme (6 m. + 12 m.’lik) 2
  Lama Doğrultma Makinesi 1
  Tel Çekme Makinesi 7
  Giyotin Makas 4
  Daire Makası 4
  Uç Açma Mak. 1
  Şerit Testere 1
  Eksantrik Pres 2
  Filtreleme Odası 1
  Toplam: 35
  Tesise ait yerleşim planları Ek-3’te verilmiştir.
  Tesiste yıllık 600 ton atık akümülatör kullanılacaktır. Buna göre tesiste bulunan makineekipmana
  göre elde edilecek ürün kapasiteleri şöyledir:
  • 2.000 kg.’lık döner izabe ocağında bakır döküm yapılmaktadır. Günde 1 şarj ve %80
  randıman ile;
  2.000 kg./şarj x 1 şarj/gün x 300 gün/yıl x %80 randıman = 480 ton/yıl
  • 500 kg.’lık alüminyum eritme ocağında alüminyum döküm yapılmaktadır. Günde 1 şarj
  ve %80 randıman ile;
  500 kg./şarj x 1 şarj/gün x 300 gün/yıl x %80 randıman = 120 ton/yıl
  • 2.000 kg.’lık kurşun izabe ocağında hurda akülerin kurşun aksamlarından kurşun
  döküm yapılmaktadır. Günde 1 şarj ve %60 randıman ile;
  2.000 kg./şarj x 1 şarj/gün x 300 gün/yıl x %60 randıman = 360 ton/yıl
  Tesiste kurşun üretiminde kullanılacak akümülatörlerin taşınmasında İl Çevre ve Orman
  Müdürlüğü’nden lisans almış araçlar kullanılacak ve Ulusal Atık Taşıma Formunun
  doldurulması sağlanacaktır.
  Tesise getirilecek olan hurda akümülatörler 31.08.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi
  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
  Yönetmeliği”ne uygun olarak geçici depolama alanında depolanacaktır (Bkz. Ek-4 Hurda
  Akümülatör Geçici Depolama Alanı İzin Belgesi). Tesis şu anda kurulu olup ÇED süreci
  tamamlanana kadar üretim yapmamaktadır.
  Atık akümülatör içerisinde %60 oranında kurşun ve kurşun bileşikleri, %35 oranında
  sülfirik asit, %5 oranında plastik bulunmaktadır.
  Tesiste kullanılacak olan hurda akümülatörler tesise lisanslı araçlar tarafından getirilecek
  olup tesis içerisinde paletler üzerinde depolanacaktır. Akümülatörler sulu ve susuz olarak satın
  alınacaktır ve geçici depolamadan sonra işleme tabii tutulacaktır. Depolanacak akülerin
  maksimum 5 tanesi üst üste konulacak ve akülerin depolama süresi 90 günü geçmeyecektir.
  Hurda akümülatörler elektrikli kesicide kesilerek plastik kısmı ayrılacak ve içerisindeki kurşun
  plakalar çıkarılacaktır. Daha sonra plakalar fırında eritilerek elde edilen kurşun kalıplara
  dökülecektir.
  Tesise sulu akümülatör gelmesi durumunda, içlerindeki asidin boşatılmasından sonra
  temizleme bölümüne (temiz su ile) aktarılacaktır. Su ile temizlendikten sonra akümülatörler
  elektrikli testere ile kesilecektir. Sulu akümülatör alınması durumunda oluşacak olan asitli sular
  3 m3 hacminde paslanmaz çelikten yapılmış tankta eğimden yararlanılarak toplanacak ve
  nötralizasyonu yapılacaktır.
  Nötralizasyon için kalsit kullanılacak olup, yılda 480 kg. kalsite ihtiyaç duyulacaktır. Bu
  miktar kalsit depolama alanında depolanacak olup, bu malzemenin çevreye herhangi bir
  olumsuz etkisi söz konusu değildir.
  Tesiste betonarme olarak inşa edilmiş olan bir tekerlek yıkama bölümü mevcuttur.
  Burada araç tekerlekleri kanal üzerinden geçerken yıkanacaktır. Yıkama suyu içerisinde
  kalması muhtemel kurşun parçacıkları, su kurutularak süpürülecek ve yeniden fırına verilerek
  eritilecektir.
  Parçalanmış ve delinmiş aküler ise 18 lt’lik sızdırmaz polipropilen kaplarda
  depolanacaktır. Tesise getirilecek akülerin kayıtları düzenli bir şekilde tutulacaktır. Bu kayıtlar
  Çevre ve Orman Bakanlığı ve üreticiye bildirilecektir. Tesiste işletmeye başlanılması ile ön
  lisans, geçici lisans çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Daha sonra lisans alınacaktır.
  Kesim işleminden sonra akü içerindeki kurşun levhalar ve plastikler ayrılacaktır. Ayırma
  işlemi ile plastikler ve levhalar farklı alanlarda geçici depolanacaktır. Tesiste günde 2 ton akü
  kesimi yapılacak olup bunun yaklaşık %5’i plastiktir. Bu bağlamda kesilecek akülerden günlük
  toplam 100 kg. plastik çıkacaktır. Bu plastikler parçalama işlemi sonucu geçici depolama
  (kapalı alanda) alanında biriktirilecek, lisanslı firmalara satılarak geri dönüşümü sağlanacaktır.
  Fırında yakma sonucu oluşan cürufun fırında ergitilerek tekrar geri kazanılması mümkünse de,
  geçici depolama işlemi sonucu yine lisanslı firmalara satılacaktır. Her iki atık için kullanılacak
  olan alanların tabanları betonarmedir.
  Akülerden çıkacak günlük 1.2 ton kurşun levhalar revereber ocakta eritilecektir. Tesiste
  günde bir şarj yapılacak olup bir şarjda 2 ton hurda akü kullanılarak 1,2 ton kurşun külçesi elde
  edilecektir. Tesiste fırınlardan alınacak kurşun 22 kg’lık kalıplara dökülerek külçe haline
  getirilecektir. Kalıplara dökülecek kurşunların soğumasından sonra kalıplardan çıkarılarak
  tesiste uygun bir alanda depolanacak ve piyasadan gelecek talep üzerine sevk edilecektir.
  Reverber fırına besleme elle yapılacak olup, beslemenin %1,5’u oranında kömür tozu
  karıştırılacaktır.
  Mevcut tesiste Reverber ocaktan çıkan baca gazları cebri çekiş ile filtre ünitelerine
  basılacaktır. Fırın çıkışından itibaren dikey zigzaglı 40 cm. Çaplı 55 metre uzunluğundaki
  soğutma borularından geçecek olan gazlar yaklaşık 100 dereceye soğutularak filtreden
  geçirilecektir. Filtreler sayesinde gazlarla sürüklenen partiküller filtrelerde tutulacaktır. Kurşun
  oksit içeren bu fltre tozları, %50-60 oranında kurşun içermesi atılmayacak ve kazan beslemesi
  olarak yeniden üretimde kullanılacaktır.
  Akü Geri Dönüşüm tesisine ait iş akım şeması aşağıda verilmiştir.
  Şekil 1.1. Akü Geri Dönüşüm Tesisi
  İş Akım Şeması
  Hurda Akü Kabulü
  Araç Tekerlek Yıkama
  Kantar
  Hurda Akü Depolama
  Plastik Aksam Reverber Fırın Ergitme Asitli Su Tankı
  Hurda Akü Kırma
  Kırma
  Piyasaya Arz
  Nötralizasyon
  Ön Arıtma
  OSB Kanalizasyonuna Deşarj
  Baca Soğutma Seyyar Pota Kurşun İçerikli Cüruf
  Lisanslı Geri Kazanım
  Tesislerine Sevk
  Filtre Kalıplama
  Baca
  Lisanslı Firmalara Sevk
  Sabit Pota Eritme
  Haddeleme İçin Kalıplama
  Haddeleme
  Kurşun Levha
  Piyasaya Arz
  Akü Geri Kazanımı tesisinin ekonomik ömrü 20 yıl olarak planlanmaktadır. Her yıl
  periyodik bakım çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilecek olup gerekli revizeler
  yapılacaktır. Ekonomik ömrünü tamamlayan veya teknolojik sebeplerle revize edilmesi gereken
  araç ve ekipmanlar yenilenerek veya bakımları yapılarak söz konusu tesisin daha uzun yıllar
  yöreye ve ülkeye hizmet etmesi planlanmaktadır.
  Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi
  Miktarı ve Arazinin Tanımlanması
  Söz konusu faaliyet alanı; Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Kutlukent Beldesi Organize
  Sanayi Bölgesi Sakarya Cad. No: 11 adresinde bulunan 5.000 m2’si kapalı olan toplam 10.160
  m2’lik alanda kurulu bulunmaktadır.
  Proje kapsamında değerlendirilen tesis Samsun il merkezine 14 km., Tekkeköy İlçesine
  yaklaşık 4,5 km. mesafede olup, tesisin güneyinde yer alan ve en yakın yerleşim yeri olan
  Sarmısak Mahallesi’ne kuş uçuşu 600 m. mesafededir. Faaliyet alanını gösterir yerbulduru
  haritası Ek-5’te verilmektedir.
  Tesis, Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki diğer kuruluşlara ve yerleşim birimlerine etki
  etmeyecek mesafede konumlanmıştır. Tesisin etrafı beton çit ile çevrilidir.
  Tesisin toplam alanı 10.160 m2 olup kapalı alan 5.000 m2’dir. Bina betonarme olarak inşa
  edilmiş olup, tesisin içinde bulunan birimler ve kapladıkları alanlar aşağıdaki tabloda
  verilmiştir.
  Tablo 1.2. Tesiste Bulunan Birimler ve Kapladıkları Alanlar
  BİRİM ÖZELLİKLER
  İdari Bina 4 katlı, 256 m2 taban alanına sahip
  Araç Yıkama Havuzu 1,5 m. X 2,5 m. X 0,3 m. boyutlarında
  Nötralize Havuzu 3 m3 toplam hacim, 1,5 m. derinlik, krom sac
  Kirli Su Havuzu 3 m3 toplam hacim, 1,5 m. derinlik, krom sac
  Depo Tek katlı ve yüksek yapılı, 100 m2 taban alanına sahip, tabanı 20 cm. beton, üzeri 2
  mm. kurşun levha ve 3 cm. kauçuk
  İzabehane Taban alanı 768 m2, tek katlı ve yüksek yapılı
  Filtre Binaları Filtre taban alanı 64 m2, filtrede yükseklik 3 m.
  Yeşil Alan 1.600 m2
  Tesisteki Beton Alan 5.000 m2
  Toplam 10.160 m2
  Tesiste işletme aşamasında çalışacak olan toplam personel sayısı 11 kişidir. Faaliyet
  alanında, çalışacak olan personelin her türlü teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane,
  mutfak, soyunma yeri, duş, tuvalet, lavabo, ardiye, idari ve teknik büroların yer aldığı bir idari
  bina bulunmaktadır.
  Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak
  Açıklanması (Su, Hava, Toprak Kirliliği, Gürültü, Titreşim, Işık, Isı, Radyasyon vb)
  Akü Geri Dönüşüm Tesisi’nin işletilmesi süresince oluşabilecek çevresel etkiler aşağıda
  verilmiştir.
  a) Su kirliliği
  Evsel nitelikli atık sular: İşletme sırasında tesisin su ihtiyacı; personelin içme ve kullanma
  suyu ile genel temizlik işlemleri sırasında kullanılacak sudan kaynaklanacaktır.
  Proses kaynaklı atık sular: Tesiste, hurda akü getiren araçların giriş çıkışında tekerlerinin
  yıkandığı havuzdan, sulu akülerin yıkanmasından kaynaklanacaktır.
  b) Katı atıklar
  Evsel nitelikli katı atıklar: Tesiste çalışacak personelden kaynaklanan evsel nitelikli katı
  atık oluşumu söz konusudur.
  Proses kaynaklı katı atıklar: Akü kesiminden kaynaklanacak plastik, fırında yakma
  sonucu oluşan cüruf oluşumu söz konusudur.
  c) Hava kirliliği
  Faaliyette inşaat aşaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla kazma, sıyırma, kırma ve öğütme
  gibi toz oluşumuna neden olacak herhangi bir faaliyet söz konusu değildir.
  Tesiste üretim sırasında kullanılacak makineler fuel oil ile çalışacak olup, elektrik
  kesintileri sırasında devreye girecek jeneratör için motorin kullanılacaktır. Üretim sırasında
  makinelerde kullanılacak olan fuel oile ait analiz raporu Ek-6’da verilmiştir. Jeneratörde
  kullanılacak motorinden kaynaklanacak herhangi bir emisyon söz konusu olmayacaktır.
  Tesiste kış aylarında ısınma amacıyla klimalar kullanılacaktır. Dolayısıyla ısınmadan
  kaynaklanacak herhangi bir emisyon oluşumu söz konusu olmayacaktır.
  d) Gürültü
  Tesiste üretim aşamalarında ocaklar, testere, jeneratör ve fan kullanımından kaynaklı
  gürültü oluşumu söz konusu olacaktır.
  Faaliyet sırasında oluşabilecek atıklar ve çevresel etkileri ÇED raporunda daha detaylı
  olarak incelenecektir.
  Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti ve Seçilen Yerin
  Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi
  Bahse konu faaliyet; Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Kutlukent Beldesi Organize Sanayi
  Bölgesi Sakarya Cad. No: 11 adresinde işletilmesi planlanan “Akü Geri Dönüşüm Tesisi”dir.
  Tesisin çevresinde, kurşun geri kazanımı, döküm, ayakkabı, kauçuk, alüminyum, bakır ve
  strafor üretimi faaliyetleri yapan tesisler mevcut olup, bu tesislerin sınırları duvarlarla
  çevrilmiştir. Faaliyetin yapılacağı tesis imar planında 103 ada, 5 parselde görülmektedir. Tesise
  ait imar planları Ek-7’de verilmiştir.
  Kurulu bulunan tesisin yer seçiminde;
  Tesisin sanayi bölgesi içinde yer alması
  Hammadde temin edilecek yerlerin yakınlığı, üretilecek ürünlerin pazarlanma
  olanakları,
  Hammaddenin ve ürünün fabrikaya veya pazara yapılacak olan taşıma
  maliyetleri gibi faktörler ve bunlara ek olarak alanın yerleşim birimlerine olan uzaklığı da göz
  önünde bulundurulmuştur.
  Bölgede yaşayan insanlar için de iyi bir istihkâm sağladığı göz ardı edilemeyecek
  sebeplerin başında gelmektedir.
  Tesisteki üretim aşamaları; hammaddelerin tesise gelmesi, burada işlendikten sonra ana
  ürüne dönüştürülmesi ve dönüştürülen ürünün paketlenerek nakliye araçları ile alıcıya
  ulaştırılmasıdır.
  Bu özellikler düşünüldüğünde tesisin alternatifsiz bir yerde olduğu görülmektedir.
  Üretim aşamalarında yer alan prosesler, makine ve teçhizatlar, maliyetler ve üretim
  kapasiteleri dikkate alınarak yeni çıkan teknolojinin yakından takip edileceği ve üretimin daha
  akıcı ve güvenilir bir ortamda devam edeceği bilinmektedir.
  BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU
  Proje Yeri ve Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler
  HADDE METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, Samsun İli, Tekkeköy İlçesi,
  Kutlukent Beldesi Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Cad. No: 11 adresinde bulunan 5.000 m2’si
  kapalı olan toplam 10.160 m2’lik alanda atık akümülatör geri kazanım tesisi işletilmesi
  planlanmaktadır. Tesis alanını gösterir yerbulduru haritası Ek-5’te verilmektedir.
  Proje kapsamında değerlendirilen tesisin Samsun il merkezine uzaklığı 14 km, Tekkeköy
  İlçesine uzaklığı yaklaşık 4,5 km. olup, tesisin güneyinde yer alan ve en yakın yerleşim yeri
  olan Sarmısak Mahallesi’ne uzaklığı ise kuş uçuşu 600 m.’dir. Faaliyet alanının bulunduğu
  bölgeye ait 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita Ek-2’de verilmiştir.
  Söz konusu tesis sanayi bölgesi içerisinde kurulduğundan çevresinde, tarım arazisi,
  orman arazisi ya da yoğunluğu fazla olan herhangi bir bitki örtüsü bulunmamaktadır.
  BÖLÜM III. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL
  ÖZELLİKLERİ
  Önerilen Proje Nedeniyle Kirlenmesi Muhtemel Olan Çevrenin; Nüfus, Fauna, Flora,
  Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler, Doğal Afet Durumu, Toprak, Su, Hava,
  (Atmosferik Koşullar) İklimsel Faktörler, Mülkiyet Durumu, Mimari Ve Arkeolojik
  Miras, Peyzaj Özellikleri, Arazi Kullanım Durumu, Hassasiyet Derecesi (Ek V’deki
  Duyarlı Yöreler Listesi de Dikkate Alınarak) ve Yukarıdaki Faktörlerin Birbiri
  Arasındaki İlişkileri de İçerecek Şekilde Açıklanması
  Nüfus
  Söz konusu proje Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Kutlukent Beldesi Organize Sanayi
  Bölgesi’nde yer alacaktır. En son yapılan nüfus sayımına göre Kutlukent Beldesi 8.848 kişi
  nüfusa sahiptir. Beldenin Kutlukent, Çırakman, Asarağaç, Kerimbey, Şabanoğlu mahalleleri
  Mübadillerden oluşmakta olup Beldenin diğer geneli Trabzon ve Çarşamba yörelerinin
  kimliğini taşımaktadır.
  Yıllara Göre Nüfus Sayımı Sonuçları
  1990 yılı nüfus 6753
  1997 yılı nüfus 7848
  2000 yılı nüfus 8848
  Flora
  Bölgedeki ormanlar genel olarak yerleşim alanlarına uzak yörelerde yoğunlaşmaktadır.
  Bölge ormanları genellikle orta karadeniz bölgesinin iklim özelliklerini gösterir. Bölge
  ormanları batı ve doğu Karadeniz iklim bölgelerinin geçiş zonunda bulunmaktadır. Vejetasyon
  süresinde ortalama sıcaklık 17 derece, ortalama yağış ise 29,5 mm’dir. Bu özellikler itibariyle
  Kızılırmak vadisine yakın yerlerde rakımın az olduğu mıntıkalarda Kızılçam ağaç türü, orta
  rakımlarda Meşe ağaç türü yüksek rakımlarda ise Kayın, Sarıçam, Karaçam ağaç türleri
  ağırlıklı yayılış göstermektedir.
  Alanda bulunan bitki taksonları, yurdumuzda dar ve sınırlı yayılış gösteren ya da baskı
  altında olan türler olmayıp, aksine geniş dağılımlar arz etmektedirler. Dolayısıyla, bu projenin
  hayata geçirilmesiyle, kendini tekrar eden habitat özelliği gösteren alanda bulunan geniş
  populasyonlu ve bol bulunuşlu türlerin nesillerinin ortadan kalkması gibi bir tehdit unsuru söz
  konusu olmayacaktır.
  Tablo 3.1. Faaliyet Alanının Florası
  TÜRLER (Yerel) Türkçe Adları Endemizm Bern
  Divisio: Spermatophyta Tohumlu Bitkiler
  Familya: Pinacea Çamgiller
  Pinus nigra ssp. Kara çam - -
  Subdivisio: Angiospermae Kapalı Tohumlular
  Sınıf: Dicotyledones Çift Çenekliler
  Familya: Fagaceae
  Quercus cerris Türk Meşesi - -
  Q.vulcanica Kasnak Meşesi - -
  Familya: Papaveraceae Gelincikgiller
  Papaver rhoeas Gelincik - -
  Familya: Brassicaceae (Cruciferae) Hardalgiller
  Capsella bursa-pastaris Çoban Çantası - -
  Sinapis arvensis Acırga - -
  Familya: Polygonaceae Çobandeğneğigiller
  Rumex scutatus Kuzukulağı - -
  R.crispus Kuzu kulağı - -
  Familya: Geraniaceae Turnagagasıgiller
  Erodium acaule İğnelik - -
  Geranium dissectum Turnagagası - -
  Familya: Fabaceae (Leguminosea) Baklagiller
  Medicago lupilina Yabani Yonca - -
  Trifolium caampestre Üçgül - -
  Vicia peregrina Fiğ - -
  Trigonella crasipes Çayırtırfılı - -
  Melilotus alba Kokulu yonca - -
  Familya: Rosaceae Gülgiller
  Rosa pulverulenta - - -
  Potentilla recta Beşparmak otu - -
  P.reptans Acı ayıt - -
  Rosa canina L. Kuşburnu - -
  Sanguisorba minor Amel otu - -
  Rubus idaeus Böğürtlen - -
  Familya: Compositae (Asteraceae) Papatyagiller
  Centaurea virgata Peygamber çiçeği - -
  C.triumfetti Peygamber çiçeği - -
  Cichorium pumilum Ak kanak - -
  Antemis cretica Papatya - -
  A.coelopoda Papatya - -
  A.chia Beyaz papatya - -
  Teucrium chamaedrys - - -
  Sonchus oleraceus Eşek marulu - -
  Taraxacum megalorhizan Gelin göbeği - -
  Circium ciliatum Kuşkonmaz - -
  Familya: Boraginaceae Hodangiller
  Myosotis arvensis Unutma beni - -
  Myosotis refrecta Unutma beni - -
  Onosma heterophyllum Emzik otu - -
  Anchusa leptophylla Sığır dili - -
  Heliotropium lasiocarpium Siğil otu - -
  Cynoglossum creticum Köpek dili - -
  Familya: Scrophulariaceae
  Linaria corifolia Nevruz otu - -
  Scrophularia trichopoda - - -
  Veronica orientalis Mine çiçeği - -
  V.multifade Mine çiçeği - -
  Verbascum asperuloides Yalangı otu - -
  Familya: Caryophyllaceae
  Cerastium dichotomum - - -
  Dianthus orientalis Yabani karanfil - -
  Minuartia juniperina - - -
  Silene vulgaris Gıvışkan otu - -
  Familya: Labiatae
  Teucrium polium Acı yavşan - -
  Thymus hirsutus - - -
  Salvia virgata Yılancık - -
  S.nemorasa Kara ot - -
  Familya: Umbelliferae Şemsiyegiller
  Torilis lepthopylla - - -
  Eryngium creticum Devedikeni - -
  E.falcatum Devedikeni - -
  Turgenia kutifolia Pıtrak - -
  Familya: Campanulaceae
  Campanula stricta - - -
  Familya: Convolvulaceae Sarmaşıkgiller
  Convulus holosericeus Yabani sarmaşık - -
  Familya: Urticaceae Isırangiller
  Urtica dioica Isırgan otu - -
  Familya: Dipsacaceae
  Scabiosa micrantha Uyuzotu - -
  S. rotata Uyuzotu - -
  Familya: Euphorbiaceae Sütleğengiller
  Euphorbia helioscopia Sütleğen - -
  E. aleppica Sütleğen - -
  E.stricta Sütleğen - -
  Familya: Malvaceae Ebegümecigiller
  Alcea aptenocarpa - - -
  Malva negleta Ebegümeci - -
  M. sylvestris Ebegümeci - -
  Familya: Violaceae
  Viola pervula Yabani menekşe - -
  Sınıf: Monocotyledons Tek çenekliler
  Familya: Graminae (Poaceae) Buğdaygiller
  Bromus tectorum - - -
  B.tomentellus - - -
  Agropyron repens sinonim: Elymus
  repens Ayrık otu - -
  Alopecurustextilis myasoroides
  var.tansus Tilki kuyruğu - -
  Festuca ovina - - -
  Stipa lagascae - - -
  S.barbata - - -
  Phleum exonatum - - -
  Agropyrum intermedium - - -
  Cynodon dactylon Domuz ayrığı - -
  Poa pratensis - - -
  Lolium temulentum Erez - -
  Hordeum murinum Pisipisi otu - -
  Yapılan arazi ve literatür çalışmaları sonucunda, yukarıda liste halinde verilen flora
  içerisinde, endemik herhangi bir türe rastlanmamıştır.
  Fauna
  Alanın faunası tespit edilirken 3 km. etrafı da dikkate alınmıştır. Tablolarda adı geçen
  hayvan türleri literatür çalışması sonucunda tespit edilmiş, bölgede bulunan ya da bulunması
  muhtemel türler ele alınmıştır.
  Tablo 3.2. Proje Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Amphibia ve Sürüngen Türleri
  Latince Adı Türkçe Adı Habitatı Bern
  BUFONIDAE
  Bufo Viridis Gece Kurbağası EK II
  Bufo Bufo Siğilli Kurbağa EK III
  HYLIDAE
  Hyla arborea Ağaç kurbağası EKII
  RANIDAE Gerçek su kurbağaları
  Rana ridibunda Ova kurbağası Açık araziler, taş altları EKIII
  SALAMANDRIDAE
  Triturus vittatus Şeritli semender EKIII
  Triturus cristatus Pürtüklü semender EKII
  TESTUDINIDAE Tosbağagiller
  Testudo graeca Adi tosbağa EKII
  GEKKONIDAE Ev kelerleri
  Hemidactylus turcicus Geniş parmaklı keler EKIII
  LACERTIDAE Gerçek kertenkeleler
  Lacerta viridis Yeşil kertenkele EKII
  L.saxicola Kaya kertenkelesi Tarla, step EKIII
  L. muralis - EKIII
  SCINCIDAE Parlak kertenkeleler
  Ablebharus kitaibelii İnce belli kertenkele EKII
  AMPHİSBAENIDAE Kör kertenkeleler
  Blanus strauchi Kör kertenkele EKIII
  ANGUIDAE Yılan kertenkeleleri
  Ophisaurus apodus Oluklu kertenkele EKII
  Anguis fragilis Yılanımsı kertenkele EKIII
  TYPHLOPIDAE
  Typhlops vermicularis Kör yılan EKIII
  COLUBRIDAE
  Coluber caspius Hazer yılanı EKIII
  Eirenis modestus Uysal yılan EKIII
  Elaphe quauorlineata Sarı yılan EKII
  Telescopus fallax Kedi gözlü yılan EKII
  Coronella austriaca Güney yılanı EKII
  Elaphe situla Ev yılanı EKII
  Natrix natrix Küpeli yılan EKIII
  VIPERIDAE Engerek yılanları
  Vipera ammodytes Boynuzlu engerek EKII
  Çift yaşamlılar, sürüngenler ve memelilere ait tehlike kategorileri Demirsoy 1996’ya
  göre değerlendirilmiştir.
  Tablo 3.3. Proje Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Memeli Türleri
  Latince Adı Türkçe Adı Av.Kom Red-Data Bern
  ERINACEIDAE
  Erinaceus europaeus Kirpi - EKIII
  SORICIDAE
  Sorex minutus Cüce fare - EKIII
  S.ananeus Orman sivri faresi - EKIII
  Crocidura leucodon Sivri burunlu tarla faresi - EKIII
  TALPIDAE
  Talpa europaea Adi köstebek - EKIII
  RHINOLOPHIDAE
  Rhinolopus hipposideros Küçük nal burunlu yarasa - EKII
  VESPERTILIONIDAE
  Pipistrellus pipistrellus Cüce yarasa -
  P.nathusii Pürtüklü derili yarasa - EKII
  LEPORIDAE
  Lepus europaeus Adi tavşan - EKIII
  CRICETIDAE
  Cricetulus migratorius Cüce avurtlak - -
  M. nivalis Kar faresi - EKIII
  MURIDAE
  Rattus rattus Ev sıçanı - -
  Mus musculus Ev faresi - -
  Apodemus sylvaticus Büyük dişli orman faresi - -
  A.mystacinus Kayalık faresi - -
  GLIRIDAE
  Dryomys nitedula Orman faresi - EKIII
  Glis glis Yediuyur - EKIII
  Muscardinus avellanarius Fındık faresi - EKIII
  CANIDAE
  Canis lupus Kurt *** EKII
  C.familiaris Evcil köpek - -
  C.aureus Çakal - -
  Vulpes vulpes Kızıl tilki * -
  MUSTELIDAE
  Mustela nivalis Gelincik ** EKIII
  SUIDAE
  Alttür: Sus scrofa scrofa Yabani domuz * -
  Tablo 3.4. Proje Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Kuş Türleri
  Latince Adı Türkçe Adı Av.Kom
  Kararı
  Red-Data
  Book Bern
  Takım: Ciconiformes
  Ciconia nigra Kara leylek ** A.2 EKII
  Takım: Falconiformes
  ACCIPITRIDAE
  Accipiter nisus Atmaca ** A.4 EKII
  Buteo buteo Şahin ** A.3 EKII
  B.b.vulpinus Bozkır şahini ** A.3 EKII
  FALCONIDAE
  Falco peregrinus Gökdoğan ** A.2 EKII
  F.subbuteo Delice doğan ** A.3 EKII
  F.naumanni Küçük kerkenez ** A.3 EKII
  PHASIANIDAE
  Coturnix coturnix Bıldırcın * A.4 EKIII
  Perdix perdix Keklik * A.4 EKIII
  COLUMBIDAE
  Columba livia Kaya güvercini ** - EKIII
  Columba palambus Tahtalı ** A.4 -
  STRIGIDAE
  Athene noctua Kukumav ** A.3 EKII
  APODIDAE
  Apus apus Ebabil ** A.3 EKIII
  A.melba Akkarınlı sağan ** A.4 EKII
  ALCENIDAE
  Alcedo atthis Yalıçapkını ** A.1.2 EKII
  MEROPIDAE
  Merops apiaster Arı kuşu ** A.4 EKII
  ALAUIDAE
  Alauda arvensis Tarla kuşu ** - EKIII
  Galerida cristata Tepeli toygar ** - EKIII
  TURDIDAE
  Erithacus rubecula Kızıl gerdan ** - EKII
  Saxicola torquata Taşkuşu ** - EKII
  Saxicola rubetra Çayır taşkuşu ** - EKII
  Phoenicurus ochruros Kara kızılkuyruk ** - EKII
  Turdus merula Karatavuk * - EKIII
  HIRUNDINIDAE
  Delichon urbica Ev kırlangıcı - A.4 EKII
  Hirundo rustica Kır kırlangıcı - - EKII
  MOTACILLIDAE
  Motacilla alba Ak kuyruksallayan ** A.4 EKII
  SYLVIIDAE
  Sylvia atricapilla Karabaşlı ötleğen ** A.3 EKII
  Sylvia melanocephala Maskeli ötleğen ** A.3 EKII
  Regulus regulus Çalıkuşu ** - EKII
  R.ignicapillus Sürmeli çalıkuşu ** - EKII
  PARIDAE
  Parus major Büyük baştankara ** A.4 EKIII
  Parus caeruleus Mavi baştankara ** A.4 EKIII
  TROGLODYTIDAE
  Troglodytes troglodytes Çıtkuşu ** A.3 EKII
  LANIIDAE
  Lanius collurio Kızıl sırtlı
  örümcekkuşu ** - EKII
  L.minor Karaalınlı örümcek
  kuşu ** - EKII
  CORVIDAE
  Garrulus glandarius Alakarga *** - -
  Corvus frugileus Ekin kargası *** - -
  Corvus corone cornix Leş kargası *** - -
  STURNIDAE
  Sturnus vulgaris Sığırcık ** - -
  PASSERIDAE
  Passer domesticus Serçe ** - -
  EMBERIZIDAE
  Miliaria calandra Tarla kirazkuşu ** - EKIII
  Emberiza cirlus Bahçe kirazkuşu ** - EKII
  Emberiza hortulana Kirazkuşu ** - EKIII
  FRINGILLIDAE
  Fringilla coeleps İspinoz ** - EKIII
  Carduelis carduelis Saka ** - EKII
  C.chloris Florya ** A.4 EKII
  EK Liste II ve EK Liste III ile gösterilen türler, 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi
  Gazete’de yayımlanan “Avrupa’nın Yaban Hayat ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi-
  Bern Sözleşmesi”’ne göre kesin koruma altına alınmış türler ve koruma altına alınmış türlerdir.
  EK LİSTE II : Kesin koruma altına alınmış türler,
  EK LİSTE III : Koruma altına alınmış türlerdir.
  Bern Sözleşmesi’ne göre Ek Liste II’de belirtilen fauna türlerinin korunması için;
  - Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma,
  - Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı zarar vermek, tahrip etmek,
  - Yabani faunayı sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde özellikle üreme, geliştirme ve kış
  uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek,
  - Yabani çevreden yumurta toplamak, tahrip etmek,
  - Hayvanlardan elde edilmiş kısımların canlı veya cansız elde bulundurulması ve iç ticaretinin
  yapılması yasaklanmıştır.
  Ek Liste III’ de belirtilen fauna türlerinin korunması için;
  -Kapalı av mevsimlerini ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esasları,
  -Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, işletmenin geçici veya
  bölgesel olarak yasaklanması,
  -Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde
  bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde düzenlenmesi
  hususlarını kapsayacak şekilde yasaklanmıştır.
  Kiziroğlu (1993)’na göre Kırmızı Listeye giren türlerin risk sınıfları:
  A.1: Nesli tükenmiş, tükenme tehlikesi altında olan ilerde tükenmeye aday türler
  A.2: Yurdumuzda önemli ölçüde tehlike altında bulunan türler (birey sayıları 25-60
  çift arasında olan ve bazı bölgelerde oldukça azalmış türler).
  A.3: Yurdumuzda bulunan tehlike altındaki kuş türleri (birey sayıları 500 çifte
  ulaşan ancak bazı bölgelerde çok nadir olarak görülen türler).
  A.4: Birey sayıları fazla olmakla birlikte bazı bölgelerde azalmış türler.
  B.1: Anadolu’da kışlayan ancak üremeyen türler.
  B.2: Transit geçen ve kışlayan ancak risk derecesi düşük türler.
  B.3: Yurdumuzdan transit geçen veya kış ziyaretçisi olan ve tükenme tehlikesi
  altında olan türler.
  Yukarıda fauna listesinde yer alan ve Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan türler ve
  diğer yaban hayatı türleri üzerine faaliyetle beraber hiçbir ticari kaygı güdülmeyeceğinden bu
  türlerin avlanması, kasıtlı olarak öldürülmesi veya alıkonması, yumurtalarına zarar verilmesi
  gibi etkiler söz konusu olmayacaktır.
  Ayrıca Kiziroğlu (1993) Kırmızı Listeye göre yapılan sınıflandırmada bölgede potansiyel
  olarak sadece tehlike arz eden Falco peregrinus mevcuttur. Bu durum bölgeye has olmayıp
  ülkemizde bulunan yerli ve göçmen pek çok tür için söz konusudur. Söz konusu faaliyetle bu
  türler üzerine zararlı herhangi bir etki bulunmamaktadır.
  Proje alanı ve yakın çevresinde Merkez Av Komisyonu kararlarına göre Ek listelerde yer
  alan ve Bern Sözleşmesi Ek listelerine göre koruma altına alınmış olan türler korunacak, bu
  türlerle ilgili Bern Sözleşmesi hükümlerine ve Merkez Av Komisyonu Kararı’na uygun hareket
  edilecektir.
  JEOLOJİK YAPI VE STRATİGRAFİ
  Jeolojik altı yapı ve mineral çeşitleri, o yörenin atropojen tesislere karşı hassas olup
  olmadığını belirler. Ayrıca jeolojik alt yapı ve bunun materyal özelliği ise yörenin
  jeomorfolojisini belirler. Bir yörenin jeoloji ve jeomorfolojisi ise kentlerin veya endüstri
  tesislerinin, toprak, su, hava kirliliğine ve afetlere karşı hassas olan yörelere kurulup
  kurulmadığını ortaya koyar. Bu incelemeler bir yörenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
  için vazgeçilemeyen verilerdir.
  Samsun’da genç delta ovalarında alüvyonlar bulunmakla birlikte dik yamaçlarla ayrılmış
  taracalar da eski alüvyonlar görülmektedir. Güneydeki dağlık kesime geçiş alanı neojen yaşlı,
  killi-kireçli tortularla kaplıdır. Kıyı dağları kratese lavlarından oluşmuştur. Aynı dağların iç
  kesiminde killi-çakıllı tortular bulunur. İç kesimlerde neojen tortular ve yer yer alüvyonlarla
  kaplı ovaların güneyinde de 1. ve 2. Zaman yaşlı ve kıvrımlı kayaçlar kratese ve eosen
  filizlerine rastlanır. Geniş alanlarda ise yeniden volkanik oluşumlar görülmektedir. Samsun’da
  eosen, kratese ve neojen dönemli oluşumlara sıkça rastlanmaktadır. İl topraklarının güney
  sınırında Göksu ile Yeşilırmak’ın birleştiği alanda üst kratese yaşlı oluşumlar geniş alanlara
  yayılır. Abdal Irmağının doğusunda eosenoluşumlarına rastlanır. Yeşilırmak havzasının
  doğusunda devam eden bu oluşumlar genelde gre, marn ve konglameradan ibarettir. İlin kuzeyi
  tümüyle halosen yaşlı yeni alüvyonlarla kaplıdır. Bu alanlarda Yeşilırmağın taşıdığı kum-çakıl
  ve bloklar izlenmektedir.
  Samsun ilinin jeoloji SW’sı ile Kelkit Çayı boyunca doğuya doğru gittikçe incelen ve
  SE’de, Ağvanis bölgesinde yeniden geniş yer kaplayan tabaka serilerine en eski formasyonlu
  olarak görülmektedir. Fakat bu serilerin hemen hemen hepsinin metamorfize olmuş
  bulunmaları, içlerinde bulunması muhtemel fosilleri yok etmiş veya tanınmaz hale getirmiştir.
  Bundan dolayı metamorfik serilerin yaşı tam olarak bilinememektedir. Genel olarak, paleozoik
  diye kabul olunagelmiş ise de bunlar içinde mesozoik yaşlı tabakaların da bulunması çok
  muhtemeldir. M. Blumenthal tarafından etüdleri yapılan metamorfik serilerin pafta
  bölgesindeki sınırları Tokat masifi adıyla literatüre geçmiştir. Bunun gibi haritanın SE köşesini
  işgale eden ve K. Nebert tarafından yapılan Ağvanis Bölgesinin metamorfik serileri de Tokat
  masifi karakterini göstermektedir. Adı geçen masiflerin litolojik ve statigrafik durumları
  birbirine çok benzemektedir. Esas harita bölgesi içinde kalan Tokat masifi ile Ağvanis ve
  Zevker masiflerini litoloji ve stratigrafi bakımından iki kısımda mütaala etmek mümkündür.
  1-Killi greli şistler ve fillatlar :Fillat tipinde killi şistlerin ve ince kumlu şist dokulu killerin
  renkleri genel olarak esmerdir (bitümlü) ve ayrıştıkları zamanda yeşilimsi bir renk gösterirler.
  Nadir olarak siyah renkte grafitli fillatlar da vardır; hatta bazen küçük bir kömür adesesi bile
  görülür. Bunlara ilaveten yer yer gayet ince yapraklı sarı-beyaz renkte serisetik killi şistlere ve
  kuvarslı fillatlara da rastlanır. Bu sayılan tiplerin hepsinden yeşil şistlere geçişler mevcuttur.
  Bilhassa üst kısımlarda görülen açık menekşe veya açık kırmızı renkteki killi şistlere mesozoik
  teşekküllerde de rastlandığı bilinmektedir.
  İçinde kum taşı bulunan şistler, killi şistlere nispetle daha küçük üniteler teşkil ederler ve
  çoğunlukla ara katkılar veya adeseler halinde görülürler. Biraz kabaca olanları da
  konglemeratik bir doku gösterir. Fakat bunların hiç birisi devamlı tabaka teşkil etmezler.
  Ağvanis şistli dağları, Zevker vadisi ile birbirine eşit olmayan iki kesime ayrılmıştır. Batı
  kesimini yalnız yeşil şistler, doğu kesimini ise, bilhassa fillat karakterinde kayaçlar teşkil eder.
  Doğu kesimindeki fillatlar, Tokat masifindekilere çok benzerler. Çoğunlukla bunları serisit
  şistler teşkil eder. Fillatlar genellikle çok renkli kayaçlardır.
  2-Yeşil şistler:Killi ve kumlu şistlerden ve fillatlardan yeşil şistlere derhal geçilmez.
  Sonuncuların renkleri genel olarak koyu yeşildir. Stratigrafik bakımdan üstte oldukları da her
  zaman kesin değildir. Bunda tektoniğin büyük rolü olduğunu kabul etmek gerekir.
  Mesozoik:
  Samsun’da yapılan incelemelerde, tortul seriyi teşkil eden formasyonun mezosoik kalker
  ve filiş serileri olduğu bulunmuştur. Kretase ile temsil edilmektedir. Kretasenin alt ve orta
  seviyeleri daha ziyade kalker fasiyesinde gelişmiş olup, inceleme sahası içinde Mahmur Dağı
  kuzey-kuzeybatı civarında mostra verir. Kalker fasiyesi üzerine ise üst kretase filiş serisi gelir.
  Filiş fasiyesi, sahilden 9-10 km kadar içeriden başlar ve güneye doğru geniş bir sahaya
  doğru yayılır. Filişte umumiyetle mostra başlangıç sahasından itibaren marn-kum taşı-kil taşı
  şeklinde bir müşaade edilir. Tabakalanmaya yer yer marnlı kalkerler ve konglomera seviyeleri
  ile de katılır. Ayrıca, sahile yakın kısımlarda marn ve marnlı kalker tabakaları arasına interkale
  olmuş andezit ve bazaltik lavlarda görülmektedir. Filiş serisinde hakim renk kırmızımsı kahve,
  gri, kirli yeşil, alacalı, kirli sarıdır. Marn-marnlı kalkerler, gri ve kirli yeşil; kum taşı, kil taşı ve
  konglomera seviyeleri de çoğunlukla koyu renklidirler. Kum taşı ve konglomerada çimento,
  kalkerdir. Kum taşları, sert olduğu halde konglomeraların yer yer gevşek yapıda oldukları
  görülmektedir. İncelenen sahanın çeşitli yerlerinde diziyi teşkil eden üyeler, aynı litolojik ve
  fiziksel karakterleri gösterirler. Yol yarmalarıyla dere vadilerinde çok güzel bir tabakalanma arz
  eden filişte, tabaka kalınlıkları 10-50 cm arasında değişir. Volkanik ara tabakalarda ise 5-25 m
  arasında bir kalınlık görülür (Akalan Köyü, Ulupınar Mah. civarında olduğu gibi). Filiş
  serisinde yer yer fosil izlerine de rastlanır. Üst kretase üst serisinin bir başka özelliği ise,
  bilhassa marn ve kil taşlarındaki şisttiyet ile kum taşı tabakalarında mevzi olarak foliasyonun
  müşaade edilmesidir. Kalker seviyelerinde de laminalar boyunca plaket halinde ayrılmalar
  vardır.
  Senozoik:
  Tersiyer
  Samsun’da yapılan incelemelerde, tersiyer, paleosen, eosen ve neojen ile temsil edilir.
  Paleosen’e ait seri, bazı müelliflerce alt kretase, bazılarına göre de aestrichtienpaleosen yaşlı
  olarak kabul edilmektedir. Bu seri masif görünüşte, siyahımsı kül renginde yer yer kalsit
  damarlı, çok kırık ve çatlaklı kalkerlerden teşekkül eder. Umumiyetle, üst kretase filiş serisi
  üzerinde ve sahanın güzeyinde parçalar halinde most sıralarına rastlanır (Harita- 1) Eosen iki
  fasiyes halinde görülür. Bunlar alt seviyeye tekabül eden filiş fasiyesi ile üst seviyede olan
  volkanik fasiyestir. Filiş fasiyesi önceki incelemelere göre Lütesien yaşlı, daha ziyade kum taşı,
  marn, konglomeratik kalker ve seri içinde yer almış lav, bazen konglomera, bazen de alglomera
  görünümünde olan tabakalardan ibarettir. Volkanik fasiyeste gelişen eosen ise daha çok
  andezit, bazalt, alglomera ve tüf seviyelerinden ibarettir.
  İncelenen sahada eosen, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde, genişliği yer yer değişen (5-
  12 km) bir şerit halinde uzanır. Sahilde daha çok filiş serisi güneye gidildikçe yüksek tepelerde
  volkanikler mostra verir.
  Samsun’un güneyinde Hacı İsmail, dereler ve kozlu köyleri civarında konglomera, kum
  taşı, aglomera ve sarımsı beyaz renkli marn tabaklarının mostra verdiği ve tatlı bir meyille
  kuzeybatıya daldığı görülür. Kürtün ırmağı batısıda, Beypınar Köyü civarında eosen, gastropod
  fosilli, gevşek yapıda, oolitik kum taşı, sarımsı kahve ve beyaz renkli gastropod ve lamelli
  branchia fosilli kalker tabakaları halinde aflore eder.
  Toraman Tepe batı yamacında, eoseni iki farklı seviye halinde görmekteyiz. Üstte
  kalınlığı takriben 10 m civarında olan koyu renkli, sert, tabaka yüzeyine dik kırıklı birbirinin
  içinde adeselenmiş, kum taşı ve konglomera seviyeleri; altta ise sarımsı beyaz ve bej renkli
  kum taşı-marn münavebesi yer alır.
  Samsun-Ankara Devlet yolu şevinde Sarıışık Köyünün 2 km doğusunda eosen filiş; kum
  taşı, marn ve fosilli konglomera münavebesinden ibarettir. Volkanik fasiyeste gelişen eosen,
  daha ziyade üst kretase filiş serisi ile kontakt teşkil eder ve umumiyetle üst kotlarda ve
  Karadeniz silsilesinin güneye bakan yamaçlarda mostra verir.
  Neojen
  İncelenen bölgede, neojene ithal edilen kil ve marn serisinin Samsun ili yerleşim sahasını
  da içine alarak güneybatı istikametinde 8-9 km kadar uzandığı müşaade edilir. Sahilden itibaren
  deniz altından da kuzeye doğru uzanır. Neojenin karakterini tespit gayesi ile DSİ 7. bölge
  sahası içinde açılmış 104 m derinliğindeki araştırma sondaj kuyusunda, üstte killi bir kısım, (5-
  6 m. ) alta doğru jips ara bantlı marn seviyesi geçilmiştir. Jips ara tabakaları bilhassa 5 m ile 33
  m arasında, 5-15 cm ara ile görülür. Jips ara bantları yanında, marn içinde, 15 m.’den sonra silt
  adeselerine rastlanmaktadır.
  Kuaterner
  Mert ve Kürtün Irmaklarının yataklarında tersip ettiği, kalınlığı 10-35 m arasında değişen
  alüvyon ile kıyı şeridi boyunca güneyden kuzeye doğru sel suları ile akış gösteren derelerin
  yığıntı malzemesi ve denizden menşeili kum-çakıl karışımından ibaret seviyeler kuaterner
  araziyi meydana getirir. Mert ve Kürtün Irmakları alüvyal malzemesi, iri çakıl ve kum adesi
  halinde bu seviyeler arasında yer alan kil tabakalarından meydana gelir.
  METAMORFİZMA VE MAGMATİZMA
  Mağmatik Taşlar:
  İncelenen sahada, volkanizma, üst kretase içinde başlar eosen ve eosen sonrasında da
  aralıklı olarak devam eder. Bu husus gerek incelenen sahada, gerekse Karadeniz sahil
  silsilesinde müşaade edilir. Üst kreatese filiş serisi içinde, kalınlığı 5-25 m arasında değişen
  andezit sillerinin yer aldığı, ayrıca bazalt alglomera ve tüf seviyelerinin de gerek ara tabakalar
  halinde, gerekse üst seviyelere tekabül etmek üzere stratifikasyona iştirak ettikleri müşaade
  olunur. Ayrıca, iki fasiyes halinde ortaya çıkan eosen de müstakilen görülen andezit, bazalt, tüf
  ve alglomera yanında filiş serisinde ara tabakalar halinde volkaniklere rastlanmaktadır. Üst
  kretase ve eosene ait volkanikleri ve hatta filiş serilerini birbirinden ayırt etmek güçtür. Ancak,
  eosen filiş serisinin belirgin rengi olan sarı renk yardımıyla ve fosil muhtevası ile iki zaman
  mümessilleri arasında bir ayrım yapmak mümkün olabilmektedir.
  HİDROLOJİK ÖZELLİKLER
  Türkiye’nin önemli akarsularından birisi olan Yeşilırmak, bölgenin en büyük
  akarsuyudur. Yeşilırmak dışında ovanın iki büyük akarsuyu Terme Çayı ve Abdal Deresidir.
  Çarşamba ovasının denize yakın kesimlerinde, irili ufaklı pek çok lagün gölü oluşmuştur.
  En önemlileri Akgöl, Simenlik, Sazlık, Akarcık, Dumanlı ve Kaynarca gölleridir.
  Faaliyetin yukarıda adı geçen ırmak, dere ve göllere herhangi bir etkisi söz konusu
  olmayacaktır.
  DEPREMSELLİK VE DOĞAL AFET DURUMU
  18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Türkiye
  Deprem Bölgeleri Haritası”na göre Samsun İl sınırları 3 farklı derecede deprem kuşağında yer
  almaktadır. Aşağıda verilen Samsun İli deprem haritasında da görüldüğü gibi faaliyet alanının
  da içerisinde bulunduğu Tekkeköy ilçesi 2. derece deprem kuşağında yer almaktadır.
  Şekil 3.1. Türkiye Deprem Haritası
  Şekil 3.2. Samsun Deprem Haritası
  Faaliyet Alanı
  Faaliyet alanını da içerisine alan bölge coğrafik, meteorolojik ve jeolojik durum göz
  önüne alındığında; heyelan, kayma tehlikesi, kaya düşmesi, sel vb. doğal afet riski
  taşımamaktadır.
  SU
  Jeotermal Kaynaklar
  İlde jeotermal kaynaklar ağırlıklı olarak Havza İlçesinde yer almaktadır. Havza'da turizm
  faaliyetlerinin büyük bir bölümü termal turizme dayanmaktadır.
  Akarsular
  Samsun ili, 14 numaralı Yeşilırmak havzası ile 15 numaralı Kızılırmak havzasının aşağı
  (mansap) kısmında yer almaktadır. Bu havzaların batısında 13 numaralı Batı Karadeniz
  havzası, doğusunda ise 22 numaralı Doğu Karadeniz havzası yer almaktadır.
  Samsun ili sınırları içerisinde yer alan önemli akarsular; Kızılırmak Nehri, Yeşilırmak
  Nehri, Terme Çayı, Abtal Irmağı, Mert Irmağı, Kürtün Irmağı, Engiz Deresi, Tersakan Çayı ve
  bunların yan kollarından oluşmaktadır.
  TOPRAK
  İlde görülen iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vejetasyondaki çeşitlilik değişik
  özelliklere sahip toprakların oluşmasına neden olmuştur. Tarım arazilerinin I.,II., III. ve IV.
  sınıf araziler üzerinde yoğunlaştığı ancak en fazla yüzölçümü sahip olan orman alanları ile
  çayır – mera alanlarının VII. Sınıf araziler üzerinde olduğu görülmektedir. V – VIII. Sınıf
  aralığında 128 986 ha.lık alanda tarım yapılıyor olması Samsun İlinde agro- ekolojik faktörlerin
  üretimde önemli kısıt teşkil ettiği görülmektedir.
  İKLİM VE HAVA
  Samsun genellikle ılıman bir iklime sahiptir. Ancak sahil şeridinde iç kesimlerde iklim iki
  ayrı özellik gösterir. Sahil şeridinde (Merkez ilçe, Terme, Çarşamba, Bafra, Alaçam, 19 Mayıs,
  Tekkeköy) Karadeniz ikliminin etkileri görülür. Bunun için sahil şeridinde yazlar sıcak, kışlar
  ılık ve yağışlı geçer. İç kesimler (Vezirköprü, Havza, Ladik, Kavak, Asarcık ve Salıpazarı)
  yüksekliği 2000 m.’yi bulan Akdağ ve 1500 m.’yi bulan Canik Dağlarının etkisi altında kalır.
  Burada dağların etkisinden kışlar soğuk, yağmur ve kar yağışlı, yazlar ise serin geçer.
  Samsun’un denizden yüksekliği 4 metredir.
  Samsun kuzey rüzgarlarına devamlı olarak açıktır. En şiddetli esen rüzgarın yönü güneygüneybatı
  olup; bu rüzgar Aralık ayında esen Lodos rüzgarıdır. Karayel, Yıldız ve Poyraz
  güneydoğudan esen Keşişleme, güneyden esen Kıble ve Lodos rüzgarları Samsun bölgesini
  etkisi altına alır.
  Mevsimler itibariyle Samsun’da Sonbahar ve Kışın hakim rüzgar yönü Güney-Güneybatı
  ve Güneybatı, İlkbaharda Kuzey-Kuzeybatı, Yazın ise Kuzey-Kuzeydoğu rüzgarları hakimdir.
  En kuvvetli rüzgar 14.12.1978 günü Güney-Güneybatıdan hızı saniyede 34.5 m. olarak
  ölçülmüştür. Ortalama rüzgar hızı ise 2.5 m/sec.’dir.
  İlde yılda ortalama 64 gün Kuvvetli Rüzgar, 18 gün Fırtınalı Rüzgar esmektedir. Fırtınalı
  rüzgar Aralık (4gün), Ocak (5 gün), Şubat (3 gün), Mart- Nisan-Mayıs- Haziran- Ekim ve
  Kasım aylarında ortalama 1 gün; ayrıca kuvvetli rüzgar Aralık ve Ocak 10 gün, Şubat 8 gün,
  Mart ve Kasım 7 gün, Nisan 5 gün, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında 3 gün
  olarak ölçülmüştür.
  Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Fırtınalı rüzgar tespit edilmemiştir. İlimizde Aralık
  (3.3 m/sec.) ve Ocak (3.5 m/sec.) aylarında diğer aylara göre daha kuvvetli Rüzgar esmektedir.
  Tablo 3.5. Samsun İline Ait Rüzgar Değerleri
  Şekil 3.3. Samsun Uzun Yıllara Ait Rüzgar Diyagramı
  BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK
  ÖNLEMLER
  1. Önerilen Projenin Aşağıdaki Belirtilen Hususlardan Kaynaklanması Olası
  Etkilerinin Tanıtımı. (Bu Tanım Kısa, Orta, Uzun Vadeli, Geçici ve Olumlu Olumsuz
  Etkileri İçermelidir.)
  a) Proje İçin Kullanılacak Alan
  Söz konusu tesis, Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Kutlukent Beldesi Organize Sanayi
  Bölgesi Sakarya Cad. No: 11 adresinde bulunan 5.000 m2’si kapalı olan toplam 10.160 m2’lik
  alanda kurulu bulunmaktadır.
  b) Doğal Kaynakların Kullanımı
  Üretim tesisinin kurulu bulunduğu alan Samsun Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer
  almaktadır.
  Tesisin faaliyeti sırasında çalışacak personelin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile içme ve
  kullanma suyu ihtiyacı olacaktır. İçme suyu ihtiyacı tesise damacanalar ile getirilecek olup
  kullanma suyu ise Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan SASKİ’ye ait şebeke suyundan
  karşılanacaktır. Bu konu ile ilgili Samsun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün görüş yazısı
  Ek-8’de verilmiştir.
  Tesiste, hurda akü getiren araçların giriş çıkışında tekerlerinin yıkandığı havuzda ve sulu
  akülerin yıkanmasında su kullanımı söz konusu olacaktır. Bu su da yine Organize Sanayi
  Bölgesi içerisinde bulunan SASKİ’ye ait şebeke suyundan karşılanacaktır.
  Söz konusu tesisin üretim aşamasında kullanılacak makineler fuel oil ile çalışacak olup,
  elektrik kesintileri sırasında devreye girecek jeneratör için motorin kullanılacaktır.
  Tesiste kış aylarında ısınma amacıyla klimalar kullanılacaktır. Dolayısıyla ısınmadan
  kaynaklanacak herhangi bir emisyon oluşumu söz konusu olmayacaktır.
  c) Kirleticilerin Miktarı, (Atmosferik Koşullar İle Kirleticilerin Etkileşimi) Çevreye
  Rahatsızlık Verebilecek Olası Sorunların Açıklanması ve Atıkların Minimizasyonu
  Planlanan projenin işletme aşamasında;
  Personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar
  Personelden kaynaklanacak evsel nitelikli sıvı atıklar
  Üretim prosesinden kaynaklanacak katı atıklar
  Üretim prosesinden kaynaklanacak sıvı atıklar
  Ocaklar, testere, jeneratör ve fanların çalışmasından kaynaklanacak gürültü vb. kirleticiler
  bulunacaktır.
  Hazırlanacak ÇED Raporu’nda yukarıda belirtilen atıkların miktarları ilgili yönetmeliklere
  göre hesaplanacak ve hesaplanan değerler ilgili yönetmeliklerde verilen sınır değerlerle
  mukayese edilerek irdelenecektir.
  “Akü Geri Dönüşüm Tesisi” projesinin işletme aşamasında; çalışanların içme ve kullanma
  suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile su kullanımı gerçekleşecektir. Bundan başka hurda akü
  getiren araçların giriş çıkışında tekerlerinin yıkandığı havuzda ve sulu akülerin yıkanmasında
  su kullanımı söz konusu olacaktır.
  Tesiste çalışacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atık sular ve nötralize edilmiş
  proses kaynaklı atık sular Samsun Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kanalizasyon
  sistemine deşarj edilecektir. Bu konuyla ilgili Samsun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nden
  alınan görüş yazısı Ek-9’da verilmiştir.
  Söz konusu tesiste 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
  yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ilgili hükümlerine uyulacaktır.
  Faaliyetin işletme aşamasında çalışacak personelden kaynaklanan katı atıklar tesis sahası
  içerisinde kapalı kaplarda düzenli bir şekilde biriktirilecek ve Kutlukent Belediyesi çöp toplama
  araçları tarafından alınacaktır.
  Katı atıkların toplanması, biriktirilmesi ve uzaklaştırılması Katı Atıkların Kontrolü
  Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere yapılacaktır. Evsel nitelikli katı atıkların “14.03.1991 tarihli
  ve 20814 sayılı Katı Atıkların kontrolü yönetmeliği” Madde 18’de belirtildiği gibi; denizlere,
  göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere, ormanlara ve çevrenin olumsuz yönde
  etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmesi yasaktır. Katı atıklar tesis sahası içerisinde
  biriktirilecektir. Katı atıkların biriktirildiği kaplar sürekli olarak kapalı tutularak kemirici
  hayvan ve haşerenin önlenmesi sağlanacak ve bu kaplar aralıklar ile dezenfekte edilerek tekrar
  kullanılacaktır.
  Kesilecek akülerden günlük toplam 100 kg. plastik çıkacaktır. Bu plastikler parçalama
  işlemi sonrasında geçici depolama (kapalı alanda) alanında biriktirilecek, lisanslı firmalara
  satılarak geri dönüşümü sağlanacaktır.
  Tesisin faaliyeti süresince “14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü
  Yönetmeliği”, 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve
  30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
  hükümlerine uyulacaktır.
  Tesiste üretim sırasında kullanılacak makineler fuel oil ile çalışacak olup, elektrik
  kesintileri sırasında devreye girecek jeneratör için motorin kullanılacaktır. Jeneratörde
  kullanılacak motorinden kaynaklanacak herhangi bir emisyon söz konusu olmayacaktır.
  Tesiste kış aylarında ısınma amacıyla klimalar kullanılacaktır. Dolayısıyla ısınmadan
  kaynaklanacak herhangi bir emisyon oluşumu söz konusu olmayacaktır.
  Faaliyette inşaat aşaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla kazma, sıyırma, kırma ve öğütme
  gibi toz oluşumuna neden olacak herhangi bir faaliyet söz konusu değildir.
  ÇED Sürecinin olumlu sonuçlanmasına takiben tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte
  tesiste oluşacak emisyonlar için gerekli emisyon ölçüm çalışmaları yaptırılacak olup Çevre ve
  Orman İl Müdürlüğüne başvurularak “Emisyon İzni” alınacaktır.
  Tesisi faaliyeti süresinde 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı “Endüstri Tesislerinden
  Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
  Projenin işletme safhalarında oluşacak gürültü; 01/07/2005 tarih ve 25862 sayı ile Resmi
  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
  Yönetmeliği’ gereğince hesaplanıp değerlendirilerek hazırlanacak ÇED Raporunda verilecektir.
  Ayrıca ilgili yönetmelik hükümlerine riayet edilecektir.
  2. Yatırımın Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak Tahmin
  Yöntemlerinin Genel Tanıtımı
  Söz konusu proje ile ilgili olarak tesisin üretim aşamalarında ortaya çıkabilecek katı
  atıklar ile ilgili hesaplamalar; 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı resmi gazete’de yayımlanarak
  yürürlüğe giren “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacak olup söz
  konusu atıkların bertaraf yöntemleri ve yatırımın çevreye olan etkileri irdelenerek, hazırlanacak
  ÇED Raporu’nda verilecektir.
  Planlanan faaliyet ile ilgili olarak işletme aşamalarında ortaya çıkabilecek atık sular ile
  ilgili hesaplamalar 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
  giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılarak hazırlanacak ÇED
  Raporu’nda verilecek olup, hesaplanan sıvı katı atıklar ve bertaraf yöntemleri “Su Kirliliği
  Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilerek; bertaraf yöntemleri ve
  yatırımın çevreye olan etkileri hazırlanacak ÇED Raporu’nda verilecektir.
  Projenin üretim aşamasında oluşacak gürültü seviyeleri; 01/07/2005 tarih 25862 sayılı
  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
  Yönetimi Yönetmeliği’’ne göre hesaplanarak, hesaplanan değerler yönetmelikte verilen sınır
  değerlerle mukayese edilerek ilgili veriler ve hesaplamalar hazırlanacak ÇED Raporu’nda
  verilecektir.
  3. Çevreye Olabilecek Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Alınması Düşünülen
  Önlemlerin Tanıtımı
  Projeden kaynaklanabilecek olumsuz etkiler; emisyon, gürültü, atıksular ve katı atıklar
  olup, bu etkilerin azaltılması için düşünülen önlemler aşağıda konu başlıkları altında
  incelenmiştir:
  Emisyon
  Tesiste üretim sırasında kullanılacak makineler fuel oil ile çalışacak olup, sadece elektrik
  kesintileri sırasında devreye girecek jeneratör için motorin kullanılacaktır. Jeneratörde
  kullanılacak motorinden kaynaklanacak herhangi bir emisyon söz konusu olmayacaktır.
  Tesiste kullanılacak fırınlardan oluŞacak emisyonların minumum değerlere
  indirilebilmesi için filtre sistemi kullanılacaktır. ÇED islemlerinin tamamlanması ve tesisin
  faaliyete baslanılması ile akredite olan ölçüm firması tarafından emisyon ölçümleri
  yapılacaktır. Ölçümlerin yapılması ve emisyon dosyasının hazırlanması ile İl Çevre ve Orman
  Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak emisyon izin belgesi alınacaktır.
  Tesisin faaliyeti süresince 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı “Endüstri Tesislerinden
  Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
  Gürültü
  Projenin işletme safhalarında oluşacak gürültü; 01/07/2005 tarih ve 25862 sayı ile Resmi
  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
  Yönetmeliği’ gereğince hazırlanacak ÇED raporunda, hesaplanacak ve değerlendirme
  yapılacaktır.
  Sıvı Atık
  “Akü Geri Dönüşüm Tesisi” projesinin işletme aşamasında, tesiste çalışacak personelden
  kaynaklı oluşacak sıvı atıklar söz konusu olacaktır. Oluşacak bu evsel nitelikli atıksular;
  Samsun Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kanalizasyon sistemine deşarj edilecektir.
  Bununla ilgili 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
  “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacak hesaplar ÇED Raporunda
  verilecektir.
  Hurda akü getiren araçların giriş çıkışında tekerlerinin yıkandığı havuzda ve sulu akülerin
  yıkanmasında su kullanımı söz konusu olacaktır. Buradan kaynaklanacak olan atık sular ise
  nötralizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra yine OSB kanalizasyon şebekesine verilecektir.
  Söz konusu tesiste 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
  yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ilgili hükümlerine uyulacaktır.
  Katı Atık
  Faaliyetin işletme aşamasında çalışacak personelden kaynaklanan evsel nitelikli katı
  atıklar oluşacaktır. Oluşacak bu katı atıklar tesis sahası içerisinde kapalı kaplarda düzenli bir
  şekilde biriktirilecek ve Kutlukent Belediyesi çöp toplama araçları tarafından alınacaktır.
  Katı atıkların toplanması, biriktirilmesi ve uzaklaştırılması Katı Atıkların Kontrolü
  Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere yapılacaktır. Evsel nitelikli katı atıkların “14.03.1991 tarihli
  ve 20814 sayılı Katı Atıkların kontrolü yönetmeliği” Madde 18’de belirtildiği gibi; denizlere,
  göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere, ormanlara ve çevrenin olumsuz yönde
  etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmesi yasaktır. Katı atıklar tesis sahası içerisinde
  biriktirilecektir. Katı atıkların biriktirildiği kaplar sürekli olarak kapalı tutularak kemirici
  hayvan ve haşerenin önlenmesi sağlanacak ve bu kaplar aralıklar ile dezenfekte edilerek tekrar
  kullanılacaktır.
  Kesilecek akülerden çıkacak olan günlük toplam 100 kg. plastik, parçalama işleminden
  sonra geçici depolama (kapalı alanda) alanında biriktirilecek, lisanslı firmalara satılarak geri
  dönüşümü sağlanacaktır.
  Tesisin faaliyeti süresince “14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü
  Yönetmeliği”, 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve
  30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
  hükümlerine uyulacaktır.
  Hazırlanacak ÇED Raporu’nda faaliyetin işletme aşamalarında oluşacak katı atıklar,
  miktarları ve bertaraf yöntemleri “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri
  çerçevesinde değerlendirilerek ayrıntılı olarak verilecektir.
  BÖLÜM V. HALKIN KATILIMI
  1.Projeden Etkilenmesi Olası Halkın Belirlenmesi ve Halkın Görüşlerinin ÇED
  Çalışmasına Yansıtılması İçin Önerilen Yöntemler,
  Halkın katılım toplantısının amacı, faaliyet alanından etkilenmesi muhtemel en yakın
  yerleşim birimlerinde yaşayan bölge haklının bilgilendirilmesi ve konu hakkındaki görüş ve
  düşüncelerinin dinlenerek değerlendirilmesidir.
  ÇED Yönetmeliğinin 9. Maddesi hükümleri doğrultusunda halkı bilgilendirmek üzere,
  Çevre İl Müdürlüğünün uygun gördüğü, proje alanına en yakın ve nüfusça en kalabalık
  yerleşim biriminde halkın katılımı toplantısı düzenlenecek olup, toplantı saati, yeri ve konusunu
  belirten ilan ulusal düzeyde yayınlanan bir gazetede toplantı tarihinden en az üç gün önce
  yayınlanacaktır. Ayrıca, yerel imkanlarla toplantı tarih ve yeri ilan edilerek, kaymakamlık
  panosunda asılacaktır.
  Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri kuş uçuşu 600 m. uzaklıkta bulunan Sarmısak
  Mahallesi’dir
  Halkın Katılımı toplantısında; faaliyetin kısaca tanımı ve önemi, bu bölgenin seçilme
  nedeni, çevresel açıdan alınacak önlemler gibi konularda halk bilgilendirilecek, görüş ve
  önerileri alınacaktır. ÇED raporunun hazırlanması sırasında söz konusu önemler
  değerlendirilecektir.
  2. Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar,
  Halkın katılım toplantısı her kesime açık bir toplantı olacağından ve ÇED raporunun İDK
  toplantısında uzmanlarca değerlendirileceğinden ayrıca görüşlerine başvurulacak bir taraf
  olmadığı düşünülmektedir.
  3. Bu Konuda Verebileceği Diğer Bilgi ve Belgeler.
  Konu hakkında verilebilecek başka bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.
  BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN
  BELGELERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ
  HADDE METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, Samsun İli, Tekkeköy İlçesi,
  Kutlukent Beldesi Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Cad. No: 11 adresinde bulunan 5.000 m2’si
  kapalı olan toplam 10.160 m2’lik alanda atık akümülatör geri kazanım tesisi işletilmesi
  planlanmaktadır. Proje kapsamında değerlendirilen tesis Samsun il merkezine 14 km.,
  Tekkeköy İlçesine yaklaşık 4,5 km. mesafede olup, tesisin güneyinde yer alan ve en yakın
  yerleşim yeri olan Sarmısak Mahallesi’ne kuş uçuşu 600 m. mesafededir.
  İşletilmesi planlanan tesise verimli kullanım ömrünü tamamlamış atık akümülatörler
  getirilecektir. Tesise getirilecek akümülatörler plastik kısmından ayrılarak içerisinde yer alan
  plakalar fırında eritilecektir. Erime işlemine müteakip elde edilecek erimiş kurşun, kalıplara
  dökülecektir. Kalıpların soğuması sonucunda oluşacak kurşun külçeleri kalıplardan çıkarılarak
  depolanacak ve müşteri taleplerine göre sevk edilecektir. Ayrıca tesiste kurşun levha üretiminin
  yanısıra bakır lama-çubuk-tel-boru-levha-filmaşın ve alüminyum levha da üretilecektir.
  Proje kapsamında değerlendirilmekte olan tesiste yıllık üretim miktarları; bakır lamaçubuk-
  tel-boru-levha ve filmaşin için 480 ton/yıl, alüminyum levha için 120 ton/yıl, kurşun
  levha için ise 360 ton/yıl olarak planlanmıştır.
  Proje kapsamında ele alınan tesis, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde yer almaktadır.
  Bundan dolayı tesis çevresinde sanayi tesisleri mevcuttur.
  İşletilmesi planlanan tesiste 4’ü idari personel, 2’si teknik olmak üzere toplam 11 kişi,
  günde 8 saat, ayda 26 gün, yılda 12 ay çalışacaktır. Çalışanların tüm ihtiyaçları tesis bünyesinde
  karşılanacaktır.
  Tesiste işletme sırasında; çalışanların içme ve kullanma suyu ihtiyacından ve proses
  kaynaklı su kullanımı gerçekleşecektir. Bu konuyla ilgili hesaplamalar ve açıklamalar ÇED
  raporunda detaylandırılacaktır.
  Tesis faaliyeti sırasında çalışacak personelden ve prosesten kaynaklanacak katı atıklar
  oluşacaktır. Bu konuda detaylı bilgiler ve hesaplamalar ÇED raporunda verilecektir.
  Söz konusu tesiste; üretim aşamalarında kullanılacak ekipman ve makinelerin enerji
  ihtiyaçları için fuel oil ve kış aylarında tesisin ısıtılması için elektrik enerjisi kullanılacaktır. Bu
  konuyla ilgili hesaplamalar ve açıklamalar ÇED raporunda detaylandırılacaktır.
  Söz konusu tesis sanayi bölgesi içerisinde kurulduğundan çevresinde, tarım arazisi,
  orman arazisi ya da yoğunluğu fazla olan herhangi bir bitki örtüsü bulunmamaktadır.
  ÇED Sürecinin olumlu sonuçlanmasına takiben tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte
  tesiste iç ortamda ve baca çıkışlarında oluşacak emisyonlar için gerekli emisyon ölçüm
  çalışmaları yaptırılacak olup Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne başvurularak “Emisyon İzni”
  alınacaktır.
  Söz konusu proje ile ilgili olarak tesisin üretim aşamalarında ortaya çıkabilecek katı
  atıklar ile ilgili hesaplamalar; 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı resmi gazete’de yayımlanarak
  yürürlüğe giren “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacak olup söz
  konusu atıkların bertaraf yöntemleri ve yatırımın çevreye olan etkileri irdelenerek, hazırlanacak
  ÇED Raporu’nda verilecektir.
  Planlanan faaliyet ile ilgili olarak işletme aşamalarında ortaya çıkabilecek atık sular ile
  ilgili hesaplamalar 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
  giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılarak hazırlanacak ÇED
  Raporu’nda verilecek olup, hesaplanan sıvı katı atıklar ve bertaraf yöntemleri “Su Kirliliği
  Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilerek; bertaraf yöntemleri ve
  yatırımın çevreye olan etkileri hazırlanacak ÇED Raporu’nda verilecektir.
  Tesisin faaliyeti süresince “14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü
  Yönetmeliği”, 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve
  30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
  hükümlerine uyulacaktır.
  Projenin üretim aşamasında oluşacak gürültü seviyeleri; 01/07/2005 tarih 25862 sayılı
  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
  Yönetimi Yönetmeliği’’ne göre hesaplanarak, hesaplanan değerler yönetmelikte verilen sınır
  değerlerle mukayese edilerek ilgili veriler ve hesaplamalar hazırlanacak ÇED Raporu’nda
  verilecektir.
  Projenin faaliyeti sırasında raporda belirtilen etkilerin yüksek boyutlarda olamayacağı
  düşünülmektedir. Bu bakımdan olumsuz çevresel etkilere karşı alınacak önlemler ile
  yönetmeliklerin ve tüzüklerin belirlemiş olduğu sınırlara yaklaşılmayacaktır.
  Proje kapsamında;
  • 22/11/2006 tarih ve 26236 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
  “Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”,
  • 01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
  “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”,
  • 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su
  Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”,
  • 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
  “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ,
  • 17.08.1987 tarih ve 1634 sayılı ve 31.08.1989 tarih ve 4343 sayılı Genelgelerine ve
  ayrıca 02.09.1997 tarih ve 23098 sayılı “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki
  Yönetmelik” ,
  • 1475 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan “İşçi Sağlığı ve İş
  Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği”
  • 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
  “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”,
  • 14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
  • 21 Ocak 2004 tarih ve 25353 sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”
  • 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Karayolları Taşıma
  Yönetmeliği”
  • 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan; “Katı Atıkların
  Kontrolü Yönetmeliği”
  • 31.08.2004 Tarih Ve 25569 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Atık Pil Ve
  Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”
  • 18.07.1997 Tarih ve 25053 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan; “Karayolu Trafik
  Yönetmeliği”
  • 11.02.2004 Tarih ve 25370 sayıl Resmi Gazetede Yayımlanan; “İş Ekipmanlarının
  Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”
  • 08.07.2005 Tarihli ve 25869 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan; “Trafikte Seyreden
  Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği"
  hükümlerine ve 09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı (26.04.2006 tarih ve 5491 sayılı değişiklik)
  Çevre Kanunu ve Kanuna istinaden çıkarılan tüm mevzuat hükümlerine uyulacaktır.
  KAYNAKLAR
  • Türk Çevre Mevzuatı Cilt I-II
  • 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”
  • 22/07/2006 tarih ve 26236 sayılı “Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin
  Kontrolü Yönetmeliği”
  • 21 Ocak 2004 tarih ve 25353 sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”
  • 14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
  • Faaliyet, 01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
  “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 23.12.2003 tarih ve 25325
  sayılı resmi gazete’de yayımlanan “Gürültü Yönetmeliği”
  • 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
  • Samsun İl Çevre Durum Raporu 2004
  • Hava Kirliliği, Kontrol ve Denetim, Kimya Müh. Odası yayını, 1991
  • TÜBİVES Türkiye Bitkileri Veri Servisi
  • Kiziroğlu, İ. “The Birds Of Turkey (Species List in Red Data Book)” Türk Tabiatını
  Koruma Derneği yayınları No: 20 Ankara, 1993
  • Demirsoy A. “Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası” Meteksan Ankara 1996
  • Kence, A., Bilgin, C. “Türkiye Omurgalılar Tür Listesi” Tübitak Yayınları Ankara 1996
  • Türkiye Bitkileri Kırmızı Bitkileri (Red Data Book) Ankara, 2000
  • Ekim, T. Koyuncu, M.Vural, M.Duman, H.Aytaç, Z. Adıgüzel Türkiye Bitkileri Kırmızı
  Kitabı
  • BERN, Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi(1984)
  • IUCN Red List Categories,IUCN Species Surrival Commision, 40 th Meeting of the
  IUCN Council, Gland, Switzerland (1994)
  • Baytop, T.,Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Ankara (1997)

  EKLER
  Ek-1 Kira Sözleşmesi
  Ek-2 Faaliyet Alanını ve Yakın Çevresini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita
  Ek-3 Tesise Ait Yerleşim Planları
  Ek-4 Hurda Akümülatör Geçici Depolama Alanı İzin Belgesi Fotokopisi
  Ek-5 Yerbulduru Haritası
  Ek-6 Kullanılacak Fuel Oile Ait Analiz Raporu
  Ek-7 Tesise Ait İmar Planları
  Ek-8 Samsun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Görüş Yazısı
  Ek-9 Samsun Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Görüş Yazısı
  EK-1
  KİRA SÖZLEŞMESİ


  EK-2
  FAALİYET ALANINI VE YAKIN
  ÇEVRESİNİ GÖSTEREN 1/25.000
  ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTA

  EK-3
  TESİSE AİT
  YERLEŞİM PLANLARI  EK-4
  HURDA AKÜMÜLATÖR GEÇİCİ
  DEPOLAMA ALANI İZİN BELGESİ
  FOTOKOPİSİ

  EK-5
  YERBULDURU HARİTASI
  FAALİYET ALANI
  EK-6
  KULLANILACAK FUEL OİLE AİT
  ANALİZ RAPORU

  EK-7
  TESİSE AİT İMAR PLANLARI


  EK-8
  SAMSUN ORGANİZE SANAYİ
  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞ
  YAZISI

  EK-9
  SAMSUN ORGANİZE SANAYİ
  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞ
  YAZISI


   
  emirbuyuran89 bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica