6331 Sayılı Isg Kanunu Anayasa Mahkemesi Gündeminde

Konu, 'Yasalar' kısmında Elif3 tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Elif3

  Elif3 TÜİSAG Üyesi  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3 Nisan 2013 tarihinde Anayasa Mahkemesinde esastan görüşülecek.

  http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=gundem&id=466

  6
  2012/97
  Ankara milletvekilleri Emine Ülker TARHAN, Levent GÖK ile birlikte 117 milletvekili

  20.06.2012 günlü, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun;
  1- 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  2- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  3- 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
  4- 8. maddesinin (1), (2), (4) ve (7) numaralı fıkralarının,
  5- 30. ve 31. maddelerinin,
  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

  Esas
  İptal


   
 2. Elif3

  Elif3 TÜİSAG Üyesi

  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenen maddeler, fıkralar ve bendler şu şekilde:
  1-
  Kapsam ve istisnalar
  MADDE 2
  (2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
  d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

  2-
  Tanımlar
  MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
  d) Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,

  3-
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
  MADDE 6-
  (3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

  4-
  İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
  MADDE 8 (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.
  (2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.
  (4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.
  (7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmalarışartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.

  5-
  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
  MADDE 30 (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:
  a) İlgili bakanlıkların görüşü alınarak, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi amacıyla; işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanı, işin her safhasında kullanılan ve ortaya çıkan maddeler, çalışma ortam ve şartları, özel risk taşıyan iş ekipmanı ve işler ile işyerleri, özel politika gerektiren grupların çalıştırılması, işin özelliğine göre gece çalışmaları ve postalar hâlinde çalışmalar, sağlık kuralları bakımından daha az çalışılması gereken işler, gebe ve emziren kadınların çalışma şartları, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya dışarıdan hizmet alınması ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bağlı bildirim ve izinler ile bu Kanunun uygulanmasına yönelik diğer hususlar.
  b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak;
  1) Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak hangi işyerlerinde işyeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulacağı, bu birimlerin fiziki şartları ile birimlerde bulundurulacak donanım.
  2) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, işe alınmaları, görevlendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak asgari çalışma süreleri, işyerlerindeki tehlikeli hususları nasıl bildirecekleri, sahip oldukları belgelere göre hangi işyerlerinde görev alabilecekleri.
  3) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunacak kişi, kurum ve kuruluşların; görev, yetki ve yükümlülükleri, belgelendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri ile sunulacak hizmetler kapsamında yer alan sağlık gözetimi ve sağlık raporları, kuruluşların fiziki şartları ile kuruluşlarda bulundurulacak personel ve donanım.
  4) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlardan işyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre; hangi şartlarda hizmet alınacağı, görevlendirilecek veya istihdam edilecek kişilerin sayısı, işyerinde verilecek hizmet süresi ve belirlenen görevleri hangi hallerde işverenin kendisinin üstlenebileceği.
  5) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmeleri, unvanlarına göre kimlerin hangi sınıf belge alabilecekleri, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli eğitimi verecek kurumların belgelendirilmeleri, yetkilendirilmeleri ile eğitim programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri, eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ve düzenlenecek belgeler.
  c) Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak; risk değerlendirmesinin hangi işyerlerinde ne şekilde yapılacağı, değerlendirme yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve izinlerin iptal edilmesi.
  ç) Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak, işverenlerin işyerlerinde bu Kanun kapsamında yapmakla yükümlü oldukları kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizlerinin usul ve esasları ile bu ölçüm ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli yetkilerin verilmesi ve verilen yetkilerin iptali ile yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri.
  d) Yapılan işin niteliği, çalışan sayısı, işyerinin büyüklüğü, kullanılan, depolanan ve üretilen maddeler, iş ekipmanı ve işyerinin konumu gibi hususlar dikkate alınarak acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, ilk yardım ve benzeri konular ile bu konularda görevlendirilecek kişiler.
  e) Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimler, bu eğitimlerin belgelendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak nitelikler ile mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işler.
  f) Kurulun oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, birden çok kurul bulunması hâlinde bu kurullar arasındaki koordinasyon ve iş birliği.
  g) İçişleri Bakanlığı ile müştereken, işyerlerinde işin durdurulması, hangi işlerde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda işin durdurulacağı, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılması, yeniden çalışmaya izin verilme şartları, acil hallerde işin durdurulmasına karar verilinceye kadar geçecek sürede alınacak tedbirlerin uygulanması.
  ğ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müştereken, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için alınacak tedbirler, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun hazırlanması ve uygulanması, güvenlik raporunun olmaması, incelenmek üzere Bakanlığa gönderilmemesi veya Bakanlıkça yetersiz bulunması durumunda işin durdurulması ve işin devamına izin verilmesi.
  (2) Birinci fıkranın (b) bendine göre işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline dair çıkarılan yönetmelikte yer alan işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitim programları, çalışma süreleri, görev ve yetkilerine ilişkin hususlarda Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınır.
  Belgelendirme, ihtar ve iptaller
  MADDE 31 (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan, ölçüm ve analizleri yapan kişi, kurum, kuruluşlar ve eğitim kurumları ile ilgili olarak yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri, bu kişi ve kurumlara getirilen kuralların ihlali hâlinde hafif, orta ve ağır ihtar olarak kayda alınması ile yetki belgelerinin geçerliliğinin doğrudan veya ihtar puanları esas alınarak askıya alınması ve iptaline dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

   
 3. mehmet nuri alkan

  mehmet nuri alkan TÜİSAG Üyesi

  Şimdi bu maddeler iptal edilirse tam olarak iptal olacak İSAG yok sa belli bir çerçeve simi ?

     

   
 4. süleymanyılmaz

  süleymanyılmaz TÜİSAG Üyesi

  KANUN DEVAM EDER, DAHA SONRA ÇIKACAK EK KANUN VEYA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNLARLA DEĞİŞİKLİKLER YAPILIR BELKİ YÖNETMELİKLE ATIF YAPILIR

   
 5. degiray

  degiray TÜİSAG Üyesi

  Yanlış hatırlamıyorsam , aynı ekip benzer maddelere iptal için dava açmıştı ama RED aldılar. Şubat sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Mühim olan dayanakları ne ? Onu bilmek lazım.

     

   
 6. bernat

  bernat TÜİSAG Üyesi

  işte, birlik olabilirsek yarın öbür gün bu tip davaları açma - açtırma - takip etme gücümüz olacak... buradan tüm uzman arkadaşları illerindeki iş güvenliği uzmanları derneklerini araştırmaya ve dahil olmaya davet ediyorum. hangi dernek olduğu önemli değil. yoksa hep böyle başkaları bizim adımıza karar verecek. ben 8 sene önce almıştım belgemi. bir anda askıya aldılar. sonra yenileme diye bir zorunluluk getirdiler. ne yaptık yenileme eğitiminde? hiç.. geyik muhabbeti. hocalar farklı farklı söylemlerde bulundular. o zaman sayı bu kadar fazla değildi, şimdi her geçen gün sayımız artıyor. yarın öbür gün tekrar belgemizi askıya almasınlar, birşeyleri değiştirirken mağdur ettikleri insanları iki gün sonra muhbirliğe itmesinler. şu an yapılan şey budur. sanıyorum itiraz bunlardan dolayı yapıldı. itiraz edilen maddeler bu işin ticarete dökülmesinin sakıncalarını işaret eden maddeler gibi geldi bana.

   
  tunca amanvermez ve taylantalu bu yazıya teşekkür etti.
 7. gklp

  gklp TÜİSAG Üyesi

  012/97

  Ankara milletvekilleri Emine Ülker TARHAN, Levent GÖK ile birlikte 117 milletvekili

  20.06.2012 günlü, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun;
  1- 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  2- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  3- 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
  4- 8. maddesinin (1), (2), (4) ve (7) numaralı fıkralarının,
  5- 30. ve 31. maddelerinin,
  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

  Esas
  - 6331 sayılı Kanunu’nun;
  1- 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasına ilişkin iptal davasının, dava dilekçesine sehven yazıldığının bildirilmiş olması nedeniyle açılmamış sayılmasına,
  2-a- 2.maddesinin(2)numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  b- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  c- 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
  d- 8. maddesinin (2), (4) ve (7) numaralı fıkralarının,
  e- 30. ve 31. maddelerinin,
  Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
  -Yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,
   
  tunca amanvermez bu yazıya teşekkür etti.
 8. gklp

  gklp TÜİSAG Üyesi

  herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar her şey olduğu gibi kalıyor.   
 9. Şahin Hamarat

  Şahin Hamarat TÜİSAG Üyesi

  3 Nisan 2013 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (1)

  Anayasa mahkemesine açılan İPTAL dava neticesinde 6331 ile devam dendi,

  Sıra No
  Esas Sayısı
  Konusu
  İnceleme
  Evresi
  Verilen Kararın Sonucu
  1
  2013/20
  Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi
  4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinin (3) numaralı fıkrasının sonuna, 26.6.2009 günlü, 5918 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle eklenen “Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.” cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.
  Esas
  - REDDİNE
  2
  2012/97

  Ankara milletvekilleri Emine Ülker TARHAN, Levent GÖK ile birlikte 117 milletvekili

  20.06.2012 günlü, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun;
  1- 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  2- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  3- 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
  4- 8. maddesinin (1), (2), (4) ve (7) numaralı fıkralarının,
  5- 30. ve 31. maddelerinin,
  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

  Esas
  - 6331 sayılı Kanunu’nun;
  1- 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasına ilişkin iptal davasının, dava dilekçesine sehven yazıldığının bildirilmiş olması nedeniyle açılmamış sayılmasına,
  2-a- 2.maddesinin(2)numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  b- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  c- 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
  d- 8. maddesinin (2), (4) ve (7) numaralı fıkralarının,
  e- 30. ve 31. maddelerinin,
  Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
  -Yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,

     

   
  Agacsakal bu yazıya teşekkür etti.
 10. Şahin Hamarat

  Şahin Hamarat TÜİSAG Üyesi

  Anayasa mahkemesine açılan dava neticesinde 6331 ile devam dendi;

  3 Nisan 2013 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (1)  Sıra No
  Esas Sayısı
  Konusu
  İnceleme
  Evresi
  Verilen Kararın Sonucu
  1
  2013/20
  Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi
  4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinin (3) numaralı fıkrasının sonuna, 26.6.2009 günlü, 5918 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle eklenen “Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.” cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.
  Esas
  - REDDİNE
  2
  2012/97

  Ankara milletvekilleri Emine Ülker TARHAN, Levent GÖK ile birlikte 117 milletvekili

  20.06.2012 günlü, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun;
  1- 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  2- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  3- 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
  4- 8. maddesinin (1), (2), (4) ve (7) numaralı fıkralarının,
  5- 30. ve 31. maddelerinin,
  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

  Esas
  - 6331 sayılı Kanunu’nun;
  1- 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasına ilişkin iptal davasının, dava dilekçesine sehven yazıldığının bildirilmiş olması nedeniyle açılmamış sayılmasına,
  2-a- 2.maddesinin(2)numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  b- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinin,
  c- 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
  d- 8. maddesinin (2), (4) ve (7) numaralı fıkralarının,
  e- 30. ve 31. maddelerinin,
  Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
  -Yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica