3 Aralık 2016 İşyeri Hekimliği Sınav Soruları

Aziz Karaca

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
24 Mar 2016
Mesajlar
14
Tepki puanı
39
Medeni hal
Evli
Meslek
İşyeri Hekimi
Soru No: 1

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde yer alan "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir." hükmüne aykırı hareket ederek 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde aktif rol alan bir kişinin, Türk hukukunun temel ilkelerine göre somratulıiğuyla ilgili,

I. Bu suçu amirinin emriyle işlemiş olması hâlinde sorumluluğu yoktur.

II. Hükmü bilmemesi onu sorumluluktan kurtarır.

III. Hükmü bilmediğini ileri sürse dahi ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) İve III

E) II ve III

Cevap Anahtarı: C


Soru No: 2

4857 sayılı iş Kanunu’nşgöre, okula devam eden bir çocuğun eğitim donen^^eğitim saatleri dışındaki çalışma süreleri, sırasıyla günlük ve haftalık en fazla kaç saat olabilir?

A) 2-8

B) 2-10

C} 3-8

D) 3-10

E) 4 - S

Cevap Anahtarı: B


Soru No: 3

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, gece postası çalışmalarıyla ilgili,

I. Postası değiştirilecek işçi, kesintisiz en az on bir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.

II. Vardiya dönüşlerimi iki haftada bir yapılması gerekir.

III. İşçilerin gece sayılan dönemde çalışmaları, yedi saati geçemez.


ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) İve II

D) II ve III

E) 1, II ve III

Cevap Anahtarı: C


Soru No: 4

1633 ile 1714 yılları arasında yaşayan, 1713 yılında yayımladığı De Morbis Artificum Diatriba isimli kitabında, özellikle iş kaptannı önlemek için işyerlerinde koruyucu guwhlikönlemlerinin alınmasını öneren ve iş sağlığı ve güvenliği disiplininin kurucusu sayılan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paracelsus

B) Ağrı cola

C) Hıpokrat

D) Ramazzını

E) Galen

Cevap Anahtarı: D


Soru No: 5

İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesi'ne göre aşafğıçiakil erden hangisi, işverenlerin işletmedeki îŞ^iskferine uygun ve yeterli olacak şekilde yerine getirmesi gereken görevler arasında değildir?

A) İş ile ilişkisi bakımından çalışanların sağlığının gözetimi

B) Işın çalışana uygunluğunu geliştirme

C) Mesleki rehabilitasyon önlemlerine katkıda bulunma

D) Çalışanın işyeri dışında karşılaşabileceği riskleri tanımlama ve değerlendirme

E) İlk yardım ve acil durum tedavi hizmetlerim örgütleme

Cevap Anahtarı: D


Soru No: 6

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre aşâ^ıdakilerden hangisi, risk değerlendirmesi dokürhartee edilirken risk değerlendirmesinin kapsaması gereken asgari hususlar arasında ver almaz?

A) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi

B) Çalışanlarca bildirilen görüşler

C) Tespit edilen riskler

D) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler

E) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler

Cevap Anahtarı: B


Soru No: 7

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik'e göre, işyerinde işin durdurulması kararı bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kurma izni almamış işyerlerinde ış durdurulur.

B) Risk değerlendirmesi yapılmayan bütün işyerlerinde yetkili makamca ış durdurulabilir.

C) Durdurma kararı; bakanlık, İŞÇİ ve işveren kuruluşlarından oluşan heyet tarafından verilebilir.

D) Çalışanlar için hayatı tehlike ortaya çıkmadıkça durdurma kararı verilemez.

E) Hayatı tehlike tespit edilen işyerlerinin bir bölümünde veya tamamında ış durdurulur.

Cevap Anahtarı: E


Soru No: 8

Ramak kala olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çalışanı zarara uğratmayan olaylardır.

B) Ekipmanı zarara uğratmayan olaylardır.

C) Bildirilmesi ve sebeplerinin araştırılması, kazaların önlenmesini sağlamada etkili bir yöntemdir.

D) Bildirimi ve analizi, işyeri hekimlerinin yasal yükümlülükleri arasındadır.

E) Ramak kala olaylardan sonra daha ağır bir kaza kaçınılmaz olduğundan, ramak kala olayların üzerinde durulması, kazaların önlenmesinde büyük öneme sahiptir.

Cevap Anahtarı: D


Soru No: 9

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmelik'e göre aşağıdakilerden hangisi büyük endüstriyel kazalara örnek değildir?

A) İşyerinin sel altında kalması nedeniyle ham maddelerin kullanılamaz hâle gelmesi

B) İşyerinde kullanılan tehlikeli maddelerden kaynaklı büyük bir patlama olması

C) İşyerinde, hem çalışanların hem de çevre yerleşimlerdeki insanların sağlığını olumsuz etkileyen tehlikeli kimyasal gaz sızıntısı olması

D) İşyerinde kullanılan bir tehlikeli maddeden kaynaklı yangın çıkması

E) İşyerinde kullanılan bir tehlikeli kimyasal gazın işyeri içinde yayılarak çalışanları zehirlemesi

Cevap Anahtarı: A


Soru No: 10

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik'e göre; gebe veya emziren kadın çalışanların çalışma koşulları ve izinleriyle ilgili,

I. Günde 7,5 saatten çalışamazlar.

II. Doğumu izleyen iki yıl boyunca gece çalıştırılamazlar.

III. Gebelik döneminde periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) İve II

D) İve III

E) II ve III

Cevap Anahtarı: D


Soru No: 11

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi Mesleki hastalıkları listesinde sınıflandırılmış meslek hastalıkları gruplarından biri değildir?

A) Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları

B) Mesleki cilt hastalıkları

C) Pnömokonyozlarve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları

D) Psikolojik etkenlerle olan meslek hastalıkları

E) Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları

Cevap Anahtarı: D


Soru No: 12

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işveren, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından k en d0)Sj$ bil dirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren en geç kaç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmelidir?

A) 1

B) 3

C) 5

D) 7

E) 10

Cevap Anahtarı: B


Soru No: 13

6331 sayılı İş Sağlığı ve Gevenliği Kanunu’na göre; işverenin, iş kazalarını kayıt ve bildirim yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşyerinde meydana gelen bütün ış kazalarının kaydını tutar.

B) İş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları ıncelerve bunlarla ilgili raporları düzenler.

C) İş kazalarını kazadan sonra en geç ıkı gün içinde Çalışma ve İş Kurumu ıl müdürlüğüne bildirir.

D) İş kazası sonrası kaza ile ilgili gerekli incelemeleri yapar.

E) İş kazası sonrası kaza ile ilgili raporları düzenler.

Cevap Anahtarı: C


Soru No: 14

Çalışanların İş Sağlığ ve İş Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veremez?

A) İşyerinde görevli ış güvenliği uzmanları

B) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

C) Ortak sağlık ve güvenlik birimleri

D) Üniversiteler

E) Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan teknik öğretmenler

Cevap Anahtarı: E


Soru No: 15

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, işverenin onaylı deftere iljşkin yükümlülükleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu ıl müdürlükleri veya noter ta rafın dan her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

B) Yapılan tespitlere göre ış güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır.

C) Bu deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.

D) Asıl sureti işveren, diğer suretleri ise ış güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır.

E) Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından ış güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi birlikte sorumludur.


Cevap Anahtarı: E

Soru No: 16

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimieri Hakkında Yönetmelik’e göre, 400U çalışanı olan az tehlikeli bir işyerinde tam gün çalışacak işyeri hekimi sayısı en az kaçtır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Cevap Anahtarı: B


Soru No: 17

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun çalışma usulüyle ilgili,

I. Çok tehlikeli işyerlerinde ayda en az bir kez toplanır.

II. Toplantının gündemi; yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir.

III. Kurul toplantılarında geçen süreler günlük çalışma süresinden sayılmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) İve II

D) İve III

E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: C


Soru No: 18

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağrdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunda ver almaz?

A) İş güvenliği uzmanı

B) İşyeri hekimi

C) Çalışan temsilcisi

D) Hukuk müşaviri

E) İşveren vekili

Cevap Anahtarı: D


Soru No: 19

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre, aşağıda kil erden hangisi risk değerlendirmesinin tamamen ya da kısmen yenilenmesini gerektiren hâllerden biri değildir?

A) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması

B) Liretim yönteminde değişiklikler olması

C) İş kazası veya ramak kala olay meydana gelmesi

D) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması

E) Çalışanların toplu olarak değişmesi

Cevap Anahtarı: E


Soru No: 20

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre; periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı güvenliği yönünden uygun olmayan hususlardan dolayı çalışması durdurulan bir iş ekipmanı, bu hususlar giderildikten sonra yeniden kullanıma alınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A) İkinci bir kontrole ihtiyaç duyulmaz, hemen kullanılmaya başlanır.

B) Bakanlık uzmanı tarafından onaylandıktan sonra kullanılmaya başlanır.

C) İkinci bir kontrol sonucunda, güvenle kullanılabileceğine dair ikinci bir belge düzenlendikten sonra kullanılmaya başlanır.

D) Bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar herhangi bir belge düzenlenmez ve hemen kullanılmaya başlanır.

E) Firma sahibinin onayı ile kullanılmaya başlanır.

Cevap Anahtarı: C


Soru No: 21

Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ'e göre, çalışanların pnömokonyoz yönünden akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi en az kaç okuyucu tarafından yapılmalıdır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Cevap Anahtarı: B


Soru No: 22

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre risk değerlendirme sonuçlarının, çalışaniarın sağdığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu ortaya koyması durumunda aşağıdakiler den hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi gereken konular arasında yer almaz?

A) Risk değerlendirmesinin sonuçları

B) Maruz kalan çalışan sayısı

C) Çalışanların biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalma ihtimali bulunan işler

D) İşletmenin kuruluş tarihi ve kullandığı teknoloji

E) Çalışma şekli ve yöntemleri de dâhil olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici tedbirler

Cevap Anahtarı: D


Soru No: 23

Aşağıda verilen kimyasal idrar metabolitleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Trikloroeten — Triklorasetik asit

B) Ksilen — Metil hippürik asit

C) Toluen - O-kresol

D) Benzen - Tiyodıglikolik asit

E) Stıren - Mandelık asit

Cevap Anahtarı: D


Soru No: 24

İşyerlerinde ilk yardım organizasyonu ve hizmetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşyerinde ilk yardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonunu yapmak işyeri hekiminin görevidir.

B) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmak zorunda olan işyerlerinde, 12 metrekareden az olmamak üzere ilk yardım ve acil müdahale odası kurulur.

C) Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, 15 metrekareden az olmamak üzere ilk yardım ve acil müdahale odası bulundurmak zorundadır.

D) İşyerleri, çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre ilgili mevzuatta belirtilen sayıda ilk yardımcı bulundurmalıdır.

E) İlk yardım eğitimcileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ıl müdürlükleri tarafından onaylanmış eğitimcilerdir.

Cevap Anahtarı: E


Soru No: 25

Serbest asbest liflerine maruziyet, aşağıdaki hastalıklardan hangisine neden olmaz?

A) Mide-bağırsak kanseri

B) Akciğer kanseri

C) Lösemi

D) Asbestoz

E) Mezotelyoma

Cevap Anahtarı: C


Soru No: 26

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığıdır?

A) Hipertansiyon

B) Koroner arter hastalığı

C) Kronik obstrüktıf akciğer hastalığı

D) Pnömokonyoz

E) Diyabet hastalığı

Cevap Anahtarı: D


Soru No: 27

Çalışma ortamında toza yol açabilen aşağıdaki etkenlerden hangisi akciğerlerde, diğerlerinden tümüyle farklı bir mekanizmayla zarara neden olur?

A) Asbest

B) Silika

C) Krizotil

D) Erıonıt

E) Baryum

Cevap Anahtarı: E


Soru No: 28

Silikozis, silika partiküllerinin akciğerde birikmesi ve fibrotik değişikliklere yol açması ile karakterize bir hastalıktır. ÖSYM

Buna göre, bu hastalık aşağıdaki iş kollarından hangisinde görülmez?

A) Demır-çelık

B) Cam-seramık

C) Turizm

D) Maden

E) Döküm

Cevap Anahtarı: C


Soru No: 29

Tarım çalışanlarında görülebilen ve "çiftçi akciğeri hastalığı" olarak tanımlanan hastalığın kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım araçları yakıtı

B) İlaçlanmış tahıl

C) Kurtlanmış ağaç dalları

D) Hayvan gübresi

E) Küflü saman

Cevap Anahtarı: E


Soru No: 30

Aşağıdakiler den hangisi, İnorganik tozlara bağlı meslek hastalıklarından biri değildir?

A) Bısınozıs

B) Asbestozıs

C) Silikozis

D) Sıderozıs

E) Kömür İŞÇİSİ pnömokonyozu

Cevap Anahtarı: A


Soru No: 31

I. Arsenik

II. Nitratlar

III. Karbon monoksit

IV. Alüminyum

Koroner arter hastalığı olan işçiler, yukarıdaki maddelerden hangilerinin kullanıldığı işlerde çalıştırılmamalıdır?

A) I ve II

B) II ve IV

C) III ve IV

D) I, II ve III

E) I, III ve IV

Cevap Anahtarı: D


Soru No: 32

Aşağıdakilerden hangisi reçine, formaldehit ve lateks gibi kimyasallara temamla ortaya çıkan mesleki cilt hastalıklarından biridir?

A) Vitiligo

B) Kontakt ürtıker

C) Akne vulgans

D) Skabıes

E) Deri şarbonu

Cevap Anahtarı: B


Soru No: 33

Aşağıdaki maddelerden hangisi, mesleki mesane kanseri nedenlerinden biri değildir?

A) Aromatik aminler

B) Arsenik

C) Polısıklık aromatik hidrokarbonlar

D) Kadmiyum

E) Perkloroetılen

Cevap Anahtarı: D


Soru No: 34

Bazı hastalıklar ve bu hastalık bakımından riskli olan kişiler arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Tüberküloz - Sağlık çalışanları

B) Şarbon - Veterinerler

C) Psıttakkozıs - Petshop çalışanları

D) Tularemı - Avcılar

E) Brusellozıs - Kanalizasyon çalışanları

Cevap Anahtarı: E


Soru No: 35

Kanserojen özellikleri bakımından etkenlerin İARC tarafından yapılan sınıflandırmasına göre, muhtemelen kanserojen olmayan maddeler aşağıdaki grupların hangisinde yer alır?

A) Grup 1

B) Grup 2-A

C) Grup 2-B

D) Grup 3

E) Grup 4

Cevap Anahtarı: E


Soru No: 36

Çoğunlukla boya ve lastik endüstrisinde çalışanlarda görülen, b0ij$lin ye p-naftilamin etkilenimine bağlı olarak gelişen mesleki kanser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesane kanseri

B) Karaciğer he ma njı yo sarkomu

C) Lösemi

D) Akciğer kanseri

E) Mezotelyoma

Cevap Anahtarı: A


Soru No: 37

Medyan sinirin sı kış m aşıra bağlı olarak elde yanma, ağrı ve güç kaybıyla karakterize periferik nöropati tablosu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Raynaud hastalığı

B) Karpal tünel sendromu

C) Pronatorteres sendromu

D) Guyon tüneli sendromu

E) Radıal tünel sendromu

Cevap Anahtarı: B


Soru No: 38

Çalışanların maruziyetine 15 dakikadan fazla izin verilmeyen ses şiddeti sınır değeri kaç dB(A)'dır?

A) 85

B) 95

C) 105

D) 115

E) 125

Cevap Anahtarı: D


Soru No: 39

Benzen ile ilgili,

I. Aplastik anemi, lösemi, lenfoma ve miyelodisplastik sendroma neden olabilir.

II. Günümüzde en çok petrokimya ve farmasötik endüstrilerinde solvent olarak kullanılmaktadır.

III. Vücuda esas olarak deri yoluyla girer.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) İve II

E) II ve III

Cevap Anahtarı: D


Soru No: 40

Aşağıdakilerden hangisi Cr6+ bileşiklerinin neden olduğu ülserasyonların özelliklerinden biri değildir?

A) Zımba deliği şeklindedir

B) Kenarları hafifçe deri yüzeyinden kabarık, tabanı eksudayla kaplıdır.

C) Ülserler, çoğunlukla malıgnleşme eğilimindedir.

D) Lezyonlar, önce el ve kollarda papül şeklinde başlar, zamanla ülserleşme olur.

E) Ülserler, nazal septumda perforasyona neden olabilir.

Cevap Anahtarı: C


Soru No: 41

Flor ve flor bileşiklerine maruziyet ve bunun etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Esas olarak hava yoluyla alınır.

B) Maruzıyet sonucu toksık nefrit oluşabilir.

C) Florürlergöz ve hava yolu mukozası üzerinde korozif etkilere sahiptir.

D) Yüksek konsantrasyonda, çok miktarda ınhale edilmesi anı ölüme neden olabilir.

E) Maruzıyetın deri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Cevap Anahtarı: E


Soru No: 42

Aşağıdakiler den hangisi çalışma yaşamında stersle baş etme konusunda yapılacak çalışmalardan biri değildir?

A) Çalışanların bireysel duyarlılığının artırılması

B) Kişiler arası ilişkilerin düzenlenmesi

C) Bireysel stres kaynaklarının kontrolü

D) İşten kaynaklanan stres faktörlerinin kontrolü

E) Yönetimden kaynaklanan stres faktörlerinin kontrolü

Cevap Anahtarı: A


Soru No: 43

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında.Yönetmelik’e göre, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması işverenin görevidir.

B) Çalışanların programa katılması için uygun yer, araç ve gereç temim işverenin görevidir.

C) Eğitimler mesai dışında yapılıyor ise eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.

D) Eğitim, sağlık konuları ve genel konular yanında teknik konuları da içerir.

E) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, verilmesi gereken teknik konulardandır.

Cevap Anahtarı: C


Soru No: 44

İki işyerinin 10 yıllık iş kazası verilerini karşılaştırmak için kullanılması gereken ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıllık ortalama kaza sayısı

B) Yıllık kaza ortalamasının standart sapması

C) İş kazası türleri

D) İş kazalarında erkeklerin kadınlara oranı

E) İş kazası sıklık hızı

Cevap Anahtarı: E


Soru No: 45

Bir işyeri hekimi işyerinde belli bir sürede görülen iş kazalarını yaş, cinsiyet ve çalışılan birime göre sınıflandırarak bir epidemiyolojik araştırma yapıyor. Bu epidemiyolojik araştırmanın tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneysel

B) Tanımlayıcı

C) Kohort

D) Metodolojik

E) Vaka-kontrol

Cevap Anahtarı: B


Soru No: 46

İnsidans, genel olarak aşağıdaki çalışmaların hangisiyle saptanabilir?

A) Kesitsel çalışmalar

B) Vaka-kontrol çalışmaları

C) Tanımlayıcı çalışmalar

D) Olgu sunumları

E) Prospektıf kohort çalışmaları

Cevap Anahtarı: E


Soru No: 47

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan haftalıklarla sonuçlanan biyolojik etkene maruziyetten sonra kayıtlar en az kaç yıl saklanmalıdır?

A) 60

B) 40

C) 20

D) 10

E) 5

Cevap Anahtarı: B


Soru No: 48

Aşağıdaki dalga boylarından hangisi İyonlaştırıcı radyasyon sınıfına girer?

A) 80 manometre

B) 400 manometre

C) 800 manometre

D) 300 mikrometre

E) 750 mikrometre

Cevap Anahtarı: A


Soru No: 49

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; gaz, buhar ve sis hâlindeki yanıcı raddelerin havayla karışımından oluşan parlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler aşağıdaki bölge gruplarından hangisiyle sınıflandırılmıştır?

A) Bölge 0

B) Bölge 1

C) Bölge 2

D) Bölge 20

E) Bölge 22

Cevap Anahtarı: A


Soru No: 50

Etkin bir mola düzenlemişiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Molalar özellikle yorucu olan iş dilimlerinin hemen arkasına getirilmelidir.

B) Mola mekânları çalışma yerinin yakınına yerleştirilmelidir.

C) Molalar özellikle günlük çalışma süresinin sonunda toplanmalıdır.

D) Uzun süreli ve az sayıda molalar yerine kısa süreli ve çok sayıda molalar tercih edilmelidir.

E) Molaların sıklığı bedensel ve zihinsel çalışmanın ağırlığına göre belirlenmelidir.

Cevap Anahtarı: C
 
Numeko Safety İş Güvenliği Ekipmanları

Süha Yorgun

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
15 Ara 2016
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
Medeni hal
Evli
Meslek
İşyeri Hekimi
Aynen katılıyorum.Teşekkürler.
 
Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.