24.12.2011 Iş Güvenliği Sınavı Sonrası Düşünceleriniz ?

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

?

24.12.2011 tarihli iş güvenliği uzmanlığı sınav sorularını nasıl buluyorsunuz ?

 1. Sınav sorularının hazırlanışı başarılı.

  3,5%
 2. Sınav sorularının hazırlanışı başarısız.

  96,1%
 3. Önceki sınavlarla aynı nitelikte.

  0,4%
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. serkancaner

  serkancaner TÜİSAG Üyesi  180 tl açılış.300-400 bilirkişi ücretiolsa.ayrıca kaybedersen 1000 tl de avukat ücreti olur.kazanırsan da 0 tl.


   
 2. Adosi67

  Adosi67 TÜİSAG Üyesi

  avukat tutmak zorundamıyız ki kendi dilekçemizi kendimiz yazamıyormuyuz yani, harcını yatırırım bu saçma soruları dava ederim. Bu sorularla kaybedilebileceğine inanmıyorum birilerin hakkını araması gerekiyor sanırım arkadaşlar.

   
 3. serkancaner

  serkancaner TÜİSAG Üyesi

  avukat tutmak zorunda değilsiniz.Siz başvurunuzu itiraz sorularını gerekçelerini yapılması gerekeni istenileni iyi hazırlayın.avukata gerek yok.

     

   
 4. deniz ankut

  deniz ankut TÜİSAG Üyesi

  Ben şöyle bir duyum almıştım. "İtirazlar sonucunda sadece 7 soru iptal oldu, 2 sorunun da cevabı değişti. Eğer 10 soruda cevap değiştirme/iptal olsa sınavı iptal etmek zorunda kalacaktı bakanlık, bu nedenle bu sayıda tuttular." Böyle birşey yasal olarak var mı? Sonuçta en az 20 soru hatalı idi.

   
 5. scofield

  scofield TÜİSAG Üyesi

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARI


  Esas Sayısı : 2010⁄93
  Karar Sayısı : 2012⁄9 (Yürürlüğü Durdurma)
  Karar Günü : 9.2.2012


  YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR :
  1- Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk) Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri M. Akif HAMZAÇEBİ ve Muharrem İNCE (E.2010⁄93)
  2- Adana 2.Vergi Mahkemesi (E.2011⁄25)
  3- Hatay 1.Vergi Mahkemesi (E.2011⁄112)

  YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 23.7.2010 günlü, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:
  1- 5. maddesiyle 193 sayılı Kanun’un geçici 69. maddesinin birinci fıkrasına eklenen "Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamaz." biçimindeki cümlenin,
  2- 27. maddesiyle 13.12.1983 günlü, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43. maddesinin (a) bendine üçüncü paragraftan sonra gelmek üzere eklenen paragrafın,
  3- 35. maddesiyle 29.6.2001 günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 4. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "… öncelikle büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin talebinin olmaması halinde …" ibaresinin,
  4- 42. maddesiyle 5.5.2005 günlü, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 29. maddesine eklenen;
  a- "Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı olmaksızın, Bakan onayı ile Başkanlığın stratejik plan ve performans programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi veya uygulanması amacıyla proje süresi ile sınırlı olmak üzere tam veya kısmî zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının beş katını, çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı ise 150’yi geçemez ve bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu şekilde istihdam edilecek personelin, yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması şarttır. Sözleşmeli personelde aranılacak diğer nitelikler, istihdam türüne bağlı sözleşmeli personel sayısı ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir." biçimindeki fıkranın,
  b- Son fıkrada yer alan "Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz." biçimindeki cümlenin,
  5- 47. maddesiyle 1.6.1989 günlü, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 45. maddesinin değiştirilen üçüncü fıkrasının "… 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, kamu idarelerinin doğrudan ya da dolaylı hissedarı olduğu kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yönetimindeki kurumların bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerini yürütmemeleri şartıyla, bu kurum ve kuruluşların …" bölümünün,
  6- 48. maddesiyle 22.5.2003 günlü, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen dördüncü fıkranın,
  7- 49. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’un 81. maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen üçüncü ve dördüncü fıkraların,
  8- 50. maddesiyle 9.1.1985 günlü, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasına (l) bendinden sonra gelmek üzere eklenen (m) bendinin,
  Anayasa’nın 2., 5., 7., 10., 56., 73., 128., 130. ve 135. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

  YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ
  Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi, başvuru kararları ve bunların ekleri, bu konudaki yürürlüğü durdurma ve esas inceleme raporu ile ekleri, iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  23.7.2010 günlü, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

  A- 5. maddesiyle 193 sayılı Kanun’un geçici 69. maddesinin birinci fıkrasına eklenen "Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamaz." biçimindeki cümle, 9.2.2012 günlü, E.2010⁄93, K.2012⁄20 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu cümlenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

  B- 1- 35. maddesiyle 29.6.2001 günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 4. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "… öncelikle büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin talebinin olmaması halinde …" ibaresine,
  2- 42. maddesiyle 5.5.2005 günlü, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 29. maddesine eklenen;
  a- "Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı olmaksızın, Bakan onayı ile Başkanlığın stratejik plan ve performans programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi veya uygulanması amacıyla proje süresi ile sınırlı olmak üzere tam veya kısmî zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının beş katını, çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı ise 150’yi geçemez ve bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu şekilde istihdam edilecek personelin, yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması şarttır. Sözleşmeli personelde aranılacak diğer nitelikler, istihdam türüne bağlı sözleşmeli personel sayısı ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir." biçimindeki fıkraya,
  b- Son fıkrada yer alan "Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz." biçimindeki cümleye,
  3- 47. maddesiyle 1.6.1989 günlü, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 45. maddesinin değiştirilen üçüncü fıkrasının "… 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, kamu idarelerinin doğrudan ya da dolaylı hissedarı olduğu kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yönetimindeki kurumların bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerini yürütmemeleri şartıyla, bu kurum ve kuruluşların …" bölümüne,
  4- 48. maddesiyle 22.5.2003 günlü, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen dördüncü fıkraya,
  5- 49. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’un 81. maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen üçüncü ve dördüncü fıkralara,
  6- 50. maddesiyle 9.1.1985 günlü, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasına (l) bendinden sonra gelmek üzere eklenen (m) bendine, yönelik iptal istemleri 9.2.2012 günlü, E.2010⁄93, K.2012⁄20 sayılı kararla reddedildiğinden, bu fıkra, bent, cümle, bölüm ve ibareye ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

  C- 27. maddesiyle 13.12.1983 günlü, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43. maddesinin (a) bendine üçüncü paragraftan sonra gelmek üzere eklenen paragraf hakkında, 9.2.2012 günlü, E.2010⁄93, K.2012⁄20 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu paragrafa ilişkin yürürlüğün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
  9.2.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

  Bu karar ne manaya geliyor?

     

   
 6. emniyet

  emniyet TÜİSAG Üyesi

  24.12.2011 sınavı kazanamayanıyım. arkadaşlar yazıları okudukça ne soru çözmek nede tekrar sınava çalışmak geliyo içimden. şaka gibi boşa kürek sallar gibiyiz.sen istediğin kadar çalış ama işin yine bilgiye değil şansa kalmış böyle bir sistem olamaz.
  Bi soru sormak istiyorum aralıktaki sınava itirazda bulunmadm peki soruların hatalı olduğu kabul edilirse puan herkese mi ekleniyo yoksa sadece itiraz edenlere mi?? bi bilgisi olan var mı

   
 7. ycet

  ycet TÜİSAG Üyesi

  Konuyla ilgili paylaşılacak birşey kalmadı herhalde arkadaşlar
   
 8. serkancaner

  serkancaner TÜİSAG Üyesi

  Düşüncelerimize ses veren kalmadı ki?kulaklarını tıkamışlar.Dava açtığını belirten arkadaşlardanda ses yok.Belki biz uyurken neler yaşanıyordur.bilgi edinmeden bile resmi bir cevap gelmiyor.en az 5 konuda talepte bulundum.kayda alındığı belirtildiği halde bir sonuç cevap yok.Ankarada olsam elden vereceğim elden soracağım.Gerçek bir tane ama gören yok.Hakkını arayan yok.   
 9. kalsit

  kalsit TÜİSAG Üyesi

  kazanan arkadaslar sertifikalarinizi alabildiniz mi acaba? ben arada bir soruyorum kursa onlarda birsey diyemiyor...

     

   
 10. Abidin Dede

  Abidin Dede TÜİSAG Üyesi

  sınav çok acemice ve alalacele hazırlanmıştı..yazım yanlışları, mantık yanlışları..ne arasan vardı bir yerde.. en az 50 soru yoruma dayalı, yanıltmaya yönelikti.. sınavı başardık ama çok da mutlu olmadık..çünkü çevremdeki bir çok arkadaş başarısız oldu..   
 11. Abidin Dede

  Abidin Dede TÜİSAG Üyesi

  daha belgeler de gelmedi bu arada..işe güce bakacağız..ama kimin umurunda olmalı ki.. bir ara gönderirler belki diye umuyorum..   
 12. serkancaner

  serkancaner TÜİSAG Üyesi

  midem bulanıyor.Bu kadar kötü durum.sınav hatalı diyene kulak tıkıyanlar.sınavı kazananlara A4 te belgelerinide yollamamış.Şimdi onlara soruyorum.Bir ay devlet sana maaş vermese ne yaparsın?Bu belgeyle çalışacak arkadaşları neden düşün müyorsun.Hadi saçma sapan soruların yüzünden kalan YÜZDE 75 kişinin sesini duymuyorsun.Bari YÜZDE 25 lik kısmı duy.Belge paraları iptalolduğu için mi yoksa o açığı yeni çıkaracağın bir yasayla kapatacağın için mi?İLLA BELGE PARASI ALACAĞIM DEDİĞİN İÇİN Mİ YOLLAMIYORSUN BELGELERİ?

  Artık KASIM dan Artık aralıktan MİDEM BULANIYOR.

  Maaşları haksa herzaman helal olsun ama bilipte susuyorlarsa hakkım sonsuza kadar haram olsun.

   
 13. Abidin Dede

  Abidin Dede TÜİSAG Üyesi

  bilen var mı? ne zaman gelecek bu belgeler.??? neyi bekliyorlar anlamıyorum.. iş bakacağız belge elimizde olsa..bakanlık sitesine bakıyorum konuyla ilgili birşey göremedim..en azından bir açıklama yapılamaz mı..şu zaman gelecektir falan diye..
   
 14. zgoksel

  zgoksel TÜİSAG Üyesi

  Ayın 2'sinde belge ulaştı bana.. Eğitim kurumunuzla alakalı bir durum olabilir diye düşünüyorum, tekrar tekrar sormanızda fayda var.

   
 15. Abidin Dede

  Abidin Dede TÜİSAG Üyesi

  hayırlı olsun, başarılar dilerim.. biz bekleyeceğiz sanırım daha..bakalım..   
 16. ycet

  ycet TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar bu konu başlığında sınav mağdurlarını görüşlerini paylaşıyor sanıyordum.
  Şimdi ise sertifika geldiydi, gelmediydi sorularından başka bir şey yok.
  Burası kazanamayıp mağdur olanların yeri,
  kazanıpta sertifikasını alamayan mağdurların yeri değil :(
  Hem nasıl bilebiliriz ki...

   
 17. mohican

  mohican TÜİSAG Üyesi

  Bu konuda haklısınız ve sanırım bilgi paylaşıp arkadaşların meraklarını gidermek faydalı olacaktır ve asıl konuya dönülebilsin.
  24 Aralıkta sınavı kazanan arkadaşımın belgesi 2 hafta önce geldi .Bu konuyu egitim aldıgınız kurumla görüşmenizi tavsiye ederim.

   
 18. ycet

  ycet TÜİSAG Üyesi

  unutulmasın diye

   
 19. ycet

  ycet TÜİSAG Üyesi

  Eğitim kurumundan bir hocamızın söyledikleri; net 12 soru iptal edilmesi gerektiğini ve bunu bakanlığında bildiğini, isggm ile teftiş kurulu arasında çekişmeden dolayı bir şey yapılamadığını ve sınav komisyonundaki elektrikçi 2 kişinin gönderildiği ...
  Ha birde 13 mayıs için eğitim kurumlarından alınacak sorularla havuzda toplama düşüncesi başka bahara kalmış.

   
 20. replican

  replican TÜİSAG Üyesi

  Tüm Kamuoyuna duyurulur..

  Hepinizin bildiği üzere 24 Aralık 2011 İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında hatalı sorular sorulmuş. Bunun sonucunda da sınavda başarılı olanlar olduğu gibi başarılı olamayanlar (mağdur olanlar) olmuştur. Netice itibari ile hepimiz aynı amaca hizmet edip aynı yolda yürüyoruz. Mağdur olan arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilebilmesi için derneğimizin şubat 2012 Toplantı
  ...sında alınan karar gereğince dava açılması söz konusu idi. Derneğimiz bu sınavda mağdur olan haksızlığa uğrayan tüm İş Güvenliği Uzmanı adayları adına İSGDER ailesi olarak Bilim Kurulunun da görüşleri alınarak (Yavuz KARABULUT, Sevim MACİT ve Kadir UĞURLAR adına ) bu davayı açmış bulunmaktadır. .
  Bunun için çaba sarfeden, bizimle aynı yolda yürüyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz.
  Güvenli bir geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz.
  Saygılarımızla ;

  İSGDER Yönetim Kurulu

  bir davada isgder üyeleri açmış hayırlısı olur inşallah


   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica