18 Ağustos Sınavı Hatalı Olduğunu Düşündüğünüz, Itiraz Edilmesi Gereken Sorular | Sayfa 67 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

18 Ağustos Sınavı Hatalı Olduğunu Düşündüğünüz, Itiraz Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Emre YİĞİTARSLAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. emrah duman

  emrah duman TÜİSAG Üyesi  6 adet KESİN YANLIŞ SORU ACELE EDELİM...

  Soru 1 - B Kitapçığı 7. Soru: Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?

  A)Riskleri değerlendirme,risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
  B)Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme,eğitme ve katılımını sağlama
  C)Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
  D)Mevcut durumu analiz etme
  Cevap: A seçeneği verilmiştir.

  Yanlış olduğu kanıtı:

  Türk Standardları Enstitüsü’nün yayınladığı TS 18001 (Nisan 2008) İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri-Şartlar standardında ;

  4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI:
  4.3.PLANLAMA:
  4.3.1.Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi
  Kuruluş sürekli olarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

  Buna göre A seçeneğinde verilen ‘Risklerin değerlendirmesi,risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme’ olgusu planlama aşamasındadır.

  Sorunun C seçeneğinde verilen ‘Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme’ döngünün diğer safhalarında yer almaktadır.

  Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Bu nedenle sorunun iptal edilmesi için gereğinin yapılmasını arzederim.

  Soru 2- B Kitapçığı 91. Soru: Yapı işletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında gerekli düzenlemeleri yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir?

  A)İşveren
  B)Proje Sorumlusu
  C)Hazırlık Koordinatörü
  D)Uygulama Koordinatörü
  Cevap: D seçeneği verilmiştir.

  Yanlış olduğu kanıtı:


  4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine; Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre ;

  Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

  i) Hazırlık Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,


  j) Uygulama Koordinatörü: Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

  ifade eder.

  Diye belirterek Uygulama ve Hazırlık Koordinatörlerinin ikisinin birden sağlık ve güvenlikle ilgili yapılan işlerden mesul olduğunu belirtmiştir.

  Bu sebeple cevaplar içinde 2 doğru şık olması nedeniyle bu sorunun iptal edilmesini arzederim


  Ayrıca aynı yönetmeliğin aşağıdaki maddelerinde koordinatörlerin görevleri diyerek uygulama ve hazırlık koordinatörlerini kastettiği açıkça ortadadır.

  Koordinatörlerin Proje Hazırlama Aşamasındaki Görevleri
  Madde 7 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında;
  a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine edeceklerdir.
  b) Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Yapı alanında Ek-II’de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel önlemler planda yer alacaktır.
  c) Yapı üzerinde daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren bir dosya hazırlayacaktır.

  Koordinatörlerin Proje Uygulama Aşamasındaki Görevleri
  Madde 8 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje uygulama aşamasında;
  a) Aynı anda veya birbiri ardına yapılan işlerin veya aşamalarının planlanması için teknik ve organizasyona yönelik kararlar alınmasında;
  İşin bütününün veya bazı aşamalarının tamamlanması için gereken sürenin tahmininde, genel güvenlik ve koruma prensiplerinin uygulanmasının koordinasyonunu sağlayacaktır.
  b) İşverenlerin gerekli önlemleri uygulamasını ve gerektiğinde işçilerin ve kendi adına çalışanların korunmasını, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen prensiplerin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, gerekiyorsa 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planının uygulanmasını koordine edecektir.


  Sonuç olarak, C seçeneğide doğrudur ve İki doğru şık olması nedeniyle bu sorunun iptal edilmesi için gereğinin yapılmasını arzederim.
  Soru 3 - B Kitapçığı 25. Soru: Aşağıda verilen hangi iyonlaştırıcı radyasyonun giriciliği ( nufüs etmesi ) yanlıştır?

  A) Beta : Bor kullanılarak üretilen yoğun bir beton tarafından soğurulur.
  B) Alfa: İnce bir kağıt tabakası veya cildimiz tarafından soğurulur.
  C) Gama: kurşun ve beton gibi malzemelerde soğurulur.
  D) Nötron plastik ve benzeri maddelerde soğurulur.
  Cevap: A seçeneği verilmiştir.

  Yanlış olduğu kanıtı:


  TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU:
  Adres: http://www.taek.gov.tr/nukleer-guve...-rapor/440-bolum-06-radyasyondan-korunma.html

  Bölüm 06. Radyasyondan Korunma
  Yayın: Salı, 24 Ağustos 2010 14:23
  Son güncelleme: Çarşamba, 06 Şubat 2013 11:24

  Radyasyon tipleri


  İyonlaştırıcı radyasyon alfa parçacıkları, beta parçacıkları, nötron veya gama ışınları ve X-ışınları olarak bilinen elektromanyetik radyasyon formunda olabilir. İyonlaştırıcı radyasyonun her bir tipi, madde (insan vücudu da dahil) ile farklı şekilde etkileşir ve bunların her biri, farklı tipteki malzemeyle etkin bir şekilde durdurulabilir (Şekil 6.1).


  [​IMG]
  Şekil 6.1. Farklı Radyasyon Tipleri İçin Giricilik Mesafeleri


  Alfa parçacıkları, atomun çekirdeğinden yayılır ve iki proton ile iki nötron içerirler. Bu parçacıklar Helyum atomu çekirdeği ile aynıdır ve pozitif (+2) yüklüdürler. Ağır ve yüklü oldukları için madde içerisinde enerjilerini çabuk kaybederler. Alfa parçacıklarını bir kağıt tabakası veya insan vücudundaki ölü deri tabakası gibi az bir kalınlıktaki maddelerle durdurmak mümkündür. Alfa parçacıkları, doğrudan hassas hücrelerle temas edeceği için sadece ağız yolu ile vücuda alındığı ve teneffüs edildiği zaman insan sağlığı açısından tehlikeli olurlar.

  Beta parçacıkları, atomun çekirdeğinden yayılan elektronlardır ve sadece bir negatif yüke sahiptirler. Bunlar, alfa parçacıklarına göre madde ile daha az etkileşime girerler ve böylece maddenin daha içlerine nüfuz edebilirler. Plastik veya metal gibi ince nesnelerle durdurulabilirler ve alfa parçacıklarında olduğu gibi ağız yoluyla vücuda alındığı veya solunduğu zaman tehlikelidirler. Işınlanma yeteri kadar büyük ise deriye radyasyon hasarı verebilirler.

  Nötronlar, atomun çekirdeğinde bulunurlar ve çarpışma veya fisyon ile açığa çıkarlar. Proton ile yaklaşık aynı kütleye sahip elektriksel olarak yüksüz parçacıklardır. Yüksüz oldukları için madde ile zayıf etkileşime girerler ve dolayısıyla madde içerisine kolaylıkla nüfuz edebilirler ve kolayca durdurulamazlar. Kalın beton tabakası veya hidrojen atomları açısından zengin (su veya yağ gibi) bir malzemeyle durdurulabilirler.

  Gama ışınları ve X-ışınları, her ikisi de elektromanyetik dalgalardır. Gama ışınlarının kaynağı atom çekirdeğidir ve atom elektron seviyelerindeki değişim sonucu meydana gelir. Röntgen ışınları da denilen X ışınları, görünür ışık ve mor ötesi ışınları gibi dalga şeklindedir. Bir atoma dışarıdan gelen veya gönderilen yüksek enerjili elektronlar o atomun ilk halkalarından elektronlar koparırlar. Atomdan kopan bu elektronun yerine daha yüksek seviyelerden (üst halkalardan) elektronlar atlayarak kopan elektronun yerindeki boşluğu doldururlar. Bu sırada ortaya çıkan enerji fazlalığı X ışını şeklinde dışarı salınır. Gama ve X-ışınlarının ikisi de yüksek enerjili elektromanyetik radyasyon formunda olduklarından madde ile daha az etkileşime girerler. En iyi, kalın kurşun tabakası veya yoğun malzemelerle durdurulabilirler.

  Bu verilere göre: A ve D şıkları cevap seçeneği olmalıdır. İki doğru şık olması sorunun iptal edilmesi için gereğinin yapılmasını arzederim.
  Soru 4 - B Kitapçığı 95. Soru: Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre “Havasında …… dan az oksijen, …………. den çok metan ………den çok ……………’den çok karbon monoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz.” Yukarıda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) %18 / %1 / %0,05
  B) %19 / %1 / %0,5
  C) %19,5 / %2 /%0,5
  D) %19 / %2 / %0,5
  Cevap: D şıkkı verilmiştir.
  Yanlış olduğu kanıtı:
  Soru içerisinde cevaplanması istenen 4 hane bulunmaktayken, yanıt şıklarında 3 değer bulunmaktadır. Bu durum anlam karmaşasına yol açmaktadır.
  Soruda tüzükte bulunan değerler sorulmuştur ancak soruda karbondioksit yerine karbonmonoksit yazılmıştır.
  MADEN VE TAŞOCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞGÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK
  İÇİNDE ÇALIŞILMAYACAK HAVA
  MADDE 162 - Havasında % 19'dan az oksijen, % 2'den çok metan, % 0,5'den çok karbondioksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz.
  Sonuç olarak soru 2 sebepten dolayı hatalıdır, bu sebeple sorunun iptal edilmesi için gereğinin yapılmasını arzederim.


  Soru 5 - B Kitapçığı 57. Soru Güven Bey'in Çalıştığı İş Yerinde Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğine göre işveren çalışanlara hangisi hakkında kesin verilerle bilgilendirmekle yükümlü değildir?

  A) Yükün Ağırlığı
  B) Yükle ilgili genel bilgiler
  C) Yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı
  D) Yüklerin yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler
  Cevap: A seçeneği verilmiş.

  Yanlış olduğu kanıtı:

  Elle Taşıma yönetmeliği Madde 8- Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi
  (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar:
  a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler,
  b) Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi,
  c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler.

  “Mümkünse yükün ağırlığı” diye belirtilerek, işverenin yükümlülükleri içine yük ağırlığının bildirilmesi ibaresi açıkça eklenmiştir. Bu sebeple sorunun iptal edilmesi için gereğinin yapılmasını arzederim.

  Soru 6 – B Kitapçığı 72. Soru: Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve ………… den fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) 1,2 metre
  B) 2 metreC) 3 metre
  D) 4 metre
  Cevap A seçeneği verilmiştir.

  Yanlış olduğu kanıtı:


  Aşağıda belirtilen tüzüğün ilgili maddesine dayanarak C şıkkının da doğru olduğu görülmektedir. İki doğru şık olması nedeniyle sorunun iptal edilmesi için gereğinin yapılmasını arzederim.
  YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜBakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2.7.1974, No : 7/8602Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No : 1475Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 12.9.1974, No : 15004Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S. 2614
  Madde 13 – Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.


   
  gunselierdogan bu yazıya teşekkür etti.
 2. Bianegro

  Bianegro Guest


  soru yanlış soruldu..fakat 3 4 tane iptal olacağını tahmin ediyorum..onun için isabetli sorulara başvuru yapalım..gidip de biyolojik etmenlerin halen daga 15 yıl olduğunu bilmeden itiraz yaparsak haksız çıkarız...alın size bir örnek...makinelerin sebep olduğu kazalar şıklı soru..o soruda kavram içerik hatası var...düşme kesme vb..yaralanmalar bunlar kaza sonuç istatistikleridir...oysa soruda kaza sebebi hangisidir şeklinde soruyor..soruda kavram hatası var..bu şekilde savunma yapacağız

   
 3. glryvz

  glryvz TÜİSAG Üyesi  B grubu Bkitapcığı 76.soru ile C grubu B kitapcığı 72.soru aynı.....orda cevap 3m... aynı gün aynı sınav iki farklı cevap.....

     

   
  ksm ve Chemik bu yazıya teşekkür etti.
 4. glsngl

  glsngl TÜİSAG Üyesi  vİNÇ SORUSUNDA NASIL HATA YOK DİYORSUNUZ ANLAMIŞ DEĞİLİM ??

   
  isgosman07 bu yazıya teşekkür etti.
 5. Göker.

  Göker. TÜİSAG Üyesi

  Yahu arkadaşlar okadar online var biriniz söylesin şu parayı atmden mi yatırıyoruz yoksa bankadan mı. banka görevlisi bana atm dedi yapmak istedim işlemi ama sadece 10 tl aldı ve gerisini almıyor. Benim itirazım sizin itirazınız demek yardım !!!

     

   
  mehmet celal bu yazıya teşekkür etti.
 6. Bianegro

  Bianegro Guest

  yalnız be şıkkıda özel durumlarda uzun kuluçka dönemlerinde vb hastalıklarda 40 yıla kadar saklanır dan bahsetmiyor ki..kişisel tıbbi kayıtlar en az 15 yıl saklanır diyor..bukadar basit ve net

   
 7. varandamir

  varandamir TÜİSAG Üyesi

  MİLLİ EĞİTİM sınav UYGULUMA DUYURUSU
  KARGO İLE GÖNDERİUORSUNUZ AMA ORADAKİ ADAMLAR EVRAK GİRİŞ SAATİ Nİ GEÇ GÖSTERİP DEGERLENDİRİLMEYE ALINMAYABİLİR
   
 8. mehmet celal

  mehmet celal TÜİSAG Üyesi

  arkadaş kasabın kedisi zihniyetinde yanlışlıkla doğru yaptığısorylara itiraz ettmemizi istemiyor eee o da haklı bir daha yanlış soruya kim puan verirki ???????????   
  MUSTAFA334433 bu yazıya teşekkür etti.
 9. Bianegro

  Bianegro Guest


  vin. sorusunda hata var evet...1 ve 3 olmalı..gaz oranları sorusu yanlış...planlama aşamaları yanlış...mekanik kaza sebepleri sorusunun soruluşunda kavram hatası var..hangisi en yüksek kaza sonuç istatistiği olacaktı...kaza sebebi şeklinde sormuş yanlış bu

     

   
 10. Taşkın Taşdemir

  Taşkın Taşdemir TÜİSAG Üyesi

  5 mt ve 284 m3 sorusu için şöyle bir dilekce yazacağım zira 5 mt ile ilgili hiç bir kanun tüzük yönetmelik bulamadım

  İTİRAZ NEDENİ:
  B Kitapçığı 70. Soruda Doğru Cevap “D” şıkkı verilmiş olmasına rağmen. “A” şıkkında belirtilen “Tavan Yüksekliği 5 metreden fazla olmalıdır” ifadesi yanlıştır. Bu konuyla ilgili herhangi bir ulusal düzenleme bulunmamakta olup, geleneksel olarak ve uluslar arası normlarda en az 5 mt tavan yüksekliği talep edilmektedir.
  Oysa A şıkkı “5 metreyi” kabul etmeyip “tavan yüksekliği 5 metreden fazla olmalıdır” demektedir. Dolayısıyla "A" şıkkı yanlıştır. Bu nedenle bu sorunun iptalini ve eğer var ise “5 metreden fazla tavan yüksekliği” talep eden düzenlemenin tarafıma bildirilmesini arz ediyorum.   
 11. Chemik

  Chemik TÜİSAG Üyesi

  Herkes bir şeyler yapmaya çabalıyor.O sorulara itiraz edilince haksız duruma düşmeyiz ama sen gerçekten hata bulup kanıtlarsan öne geçeriz.Ne güzel sende bulmuşsun.Mesela onu resmi bir yazı halinde kanıtlarıyla yazıp itiraz edebilirsin.Hatta itiraz örneğini buraya koy.Belki başka biri daha mantıklı bulup itiraz eder.bende şimdi çıkıp maddi imkanlarım el verdiği ölçüde mantıksız bulduğum sorulara itiraz edicem.   
 12. Bianegro

  Bianegro Guest

  ben de yanlış yaptım vinç sorusunu ben akrep olurum ama kedi olamam

   
 13. varandamir

  varandamir TÜİSAG Üyesi

  MÜMKÜN OLDUĞUNCA ANKARADAKİLER ELDEN TESLİM ETSİN
   
 14. Chemik

  Chemik TÜİSAG Üyesi

  Bu soruya itiraz edenler kesinlikle bunu eklemeli

   
 15. Ali Üstün

  Ali Üstün TÜİSAG Üyesi

  emanet buldunuzsa ne ala.. bizim okulda emanet felan oolmadı, herkes koridora bıraktı.. geldiklerinde telefon yoktu kıyamet koptu..

  birde bi devlet memuru ile tanıştım.. ilk sınavı kaybetmiş 67 ile.. bana tüzük gelecek demişti.. yok canım dedim.. tüzükler iptal oldu gelmez.. haklı çıktı.. ama neden ilk sınavda kaldı? işte onu bilemiyorum..   
 16. Fatih Bozoklar

  Fatih Bozoklar TÜİSAG Üyesi

  Olması gereken CO oranı %0,005 değilse doğrusu nedir o zaman?
  ISGUM de %0,005 yazmış. O da mı yanılmış?
  http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/isgdoc/IG15-yeraltinda_bulunan_zararli_gazlar_ve_metan_drenaji.pdf

   
  Doğan Hasanoğlu bu yazıya teşekkür etti.
 17. Ali Üstün

  Ali Üstün TÜİSAG Üyesi

  yalnız bir konu daha arkadaşlar, bu sınav uzmanlık sınavı.. sınırlı sayıda piyasada isg olmasının kimseye faydası yok. piyasa aç zaten.. doyana kadar baş vuranları almaları gerekir..
  ben sınav soruların ıkolay bekliyordum doğrusu.. bizim kurs öle demiştir.. ama bizim kursun politik görüşü biraz sol ağırlıklıydı sanırsam :)

   
 18. MUSTAFA334433

  MUSTAFA334433 TÜİSAG Üyesi

  sen kesin bu soruları yanlış yaptın o yüzden sadece bunlar yanlış

   
  mehmet celal bu yazıya teşekkür etti.
 19. buket_

  buket_ TÜİSAG Üyesi   
 20. mehmet celal

  mehmet celal TÜİSAG Üyesi

  ARKADAŞLAR A kitapçığı 7. soru da 4857 ye göre izin sürelerini soruyor ama 4857 de aynen şu şekilde geçiyor 5o yaş üsütünde kişilerin izin süresi 20 günden aşağı olamaz dolayısıyla soru eksik ve iptal olması lazım ben doğu bölgesindeyim göndersem bile yetişmeyebilir LÜTFEN ANKARADAKİ BİR ARKADAŞ BU SORUYA İTİRAZ EDEBİLİRMİ BEN SORU ÜCRETİNİ HEMEN GÖNDEREBİLİRİM LÜTFEN.....

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica