18 Ağustos Sınavı Hatalı Olduğunu Düşündüğünüz, Itiraz Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Emre YİĞİTARSLAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. tegv

  tegv TÜİSAG Üyesi  4 soruya itiraz ettiğim dilekçe elerine ulaşmış. B kitapçığı 7,49, 79 ve 95 hayırlı olsun :)


   
 2. Bianegro

  Bianegro Guest


  evet kesme işleminde önce oksijen açılır bu adrese göre

   
 3. BekirHarıkcı

  BekirHarıkcı TÜİSAG Üyesi

 4. zorakiKullanici

  zorakiKullanici TÜİSAG Üyesi

  6331'in ek maddelerine göre 30.12.2012'den sonra dayanağı kalmamıştır denilen yönetmelik ve tüzüklerin yenileri çıkmadıysa, geçerliliği devam etmektedir. Yanlış mı biliyorum?

  Dolayısıyla onların iptali için yapılan başvuruların kabul edilmesini boş yere beklemeyelim değil mi?


  Atıflar
  GEÇİCİ MADDE 1 (1) Diğer mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 4857 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
  Mevcut yönetmelikler
  GEÇİCİ MADDE 2 (1) 4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur.

   
 5. Emre Bağbaşı

  Emre Bağbaşı TÜİSAG Üyesi

 6. LAZOZGUR

  LAZOZGUR TÜİSAG Üyesi

  doğan dediğin de olabilir ama benim farlı bir düşüncem daha var bazı sorular göz göre göre sanki bilerek yanlış verilmiş.millet itiraz etsin bizde burdan yararlanalım gibi bir durum.20000 kişi nin itiraz ettiğini düşün soru başına 10 tl yunanistanın bütcesi kadar para yapar. vandaki depremde ancak bu kadar para toplanmıştır. adamlar 3 ayda 100 tane sınav sorusu hazırlıyor bizler de 3 günde yanlışları tespit edip itiraz edicez. gülermisin ağlarmısın.inşallah herkesin gönlündeki olur

   
 7. Emre Bağbaşı

  Emre Bağbaşı TÜİSAG Üyesi

  azot sorusu , oksi-asetilen , nötron , kaynak 5m
  birde
  -A Grubu 81. , B Grubu 91. Soru-
  Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında gerekli düzenlemeleri yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir?
  A) İşveren
  B)Proje Sorumlusu
  C)Hazırlık Koordinatörü
  D)Uygulama Koordinatörü
  Cevap D şıkkı olarak belirlenmiştir fakat ;
  http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5466&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
  YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işyerlerinde alınacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.
  Kapsam
  Madde 2 — Bu Yönetmelik, Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki işyerleri hariç, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm yapı işyerlerinde uygulanır.
  Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile 4 üncü maddede tanımlanan yapı işlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.
  Dayanak
  Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre çıkarılmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) Yapı İşleri: İnşa ve inşaat mühendisliği işlerinin yürütüldüğü Ek–Ifde yer alan işler ile benzeri diğer işleri,
  c) Yapı Alanı: Yapı işlerinin yürütüldüğü alanı,
  d) Proje: Yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen tüm işleri,
  e) İşveren: Projeyi üstlenen ve işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,
  f) Proje Sorumlusu: İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,
  g) Alt İşveren : İşverenden yapı işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,
  h) Kendi Adına Çalışan Kişi: Yapı işyerinde işçi ve işveren dışında, iş yapan ve yanında işçi çalıştırmayan, projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişiyi,
  i) Hazırlık Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
  j) Uygulama Koordinatörü: Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
  İfade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler

  Koordinatörlerin Atanması, Sağlık ve Güvenlik Planı ve Bildirim
  Madde 5 — Yapı işyerlerinde koordinatörlerin atanması, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:
  a) Aynı yapı alanında bir veya daha fazla işveren veya alt işverenin iş yaptığı durumda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla koordinatör atayacaktır.
  b) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce, 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planı hazırlayacaktır.
  Yapı işinde Ek-IIfdeki listede belirtilen risklerin bulunmaması halinde koordinatör atanmayabilir.
  c) İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumlarda, yapı işine başlamadan önce Ek-IIIfte belirtilen bilgileri içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür;
  - Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20fden fazla işçi çalışacaksa,
  - İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa.
  Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulacaktır. Gerektiğinde bu bilgiler güncelleştirilecektir.
  Proje Hazırlık Aşamasında Genel Prensipler
  Madde 6 — İşveren veya proje sorumlusu, projenin tasarım ve hazırlık aşamasında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen genel koruma prensipleriyle birlikte, özellikle aşağıdaki hususlara da uyacaktır:
  - İşin mimari, teknik veya organizasyon yapısına karar verilirken, yapı işinin değişik kısımlarının veya aşamalarının aynı anda ya da birbirini takip edecek şekilde yapılması planlanacaktır.
  - İşin bütününün veya bir kısmının tamamlanması için geçecek tahmini süre belirlenecektir.
  - Gerekli hallerde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) veya (c) bentlerine göre hazırlanan veya 8 inci maddesinin (c) bendine göre düzenlenen sağlık ve güvenlik planları ve dosyaları dikkate alınacaktır.
  Koordinatörlerin Proje Hazırlama Aşamasındaki Görevleri
  Madde 7 — Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında;
  a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine edeceklerdir.
  b) Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Yapı alanında Ek-IIfde belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel önlemler planda yer alacaktır.
  c) Yapı üzerinde daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren bir dosya hazırlayacaktır.
  Koordinatörlerin Proje Uygulama Aşamasındaki Görevleri
  Madde 8 — Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje uygulama aşamasında;
  a) Aynı anda veya birbiri ardına yapılan işlerin veya aşamalarının planlanması için teknik ve organizasyona yönelik kararlar alınmasında;
  İşin bütününün veya bazı aşamalarının tamamlanması için gereken sürenin tahmininde, genel güvenlik ve koruma prensiplerinin uygulanmasının koordinasyonunu sağlayacaktır.
  b) İşverenlerin gerekli önlemleri uygulamasını ve gerektiğinde işçilerin ve kendi adına çalışanların korunmasını, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen prensiplerin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, gerekiyorsa 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planının uygulanmasını koordine edecektir.
  c) Yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak 7 nci maddenin (b) bendindeki sağlık ve güvenlik planında ve aynı maddenin (c) bendine göre hazırlanan dosyada gerekli düzenlemeleri yapacak veya yapılmasını sağlayacaktır.
  d) Aynı yapı alanında, işe sonradan katılan işverenler de dahil olmak üzere, işverenler arasında organizasyonu sağlayacak, iş kazaları ve meslek hastalıklarından işçileri korumak üzere işverenlerce yapılan çalışmaları koordine edecek, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğifnin 6 ncı maddesinin (d) bendinde belirtilen bilgi alış verişini sağlayacak ve gerekli hallerde kendi adına çalışan kişilerin de bu çalışmalarda yer almasını sağlayacaktır.
  e) Yapı işyerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere gerekli kontrollerin yapılmasını koordine edecektir.
  f) İzin verilen kişilerden başkasının yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapacaktır.
  Proje Sorumlusu ve İşverenlerin Sorumlulukları
  Madde 9 — Proje sorumlusu ve işverenlerin sorumlulukları ile ilgili hususlar:
  a) İşveren veya proje sorumlusu tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda, bir veya birden fazla koordinatör atanması, bu kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
  b) Bu Yönetmeliğe göre koordinatörlerin atanmış olması ve koordinatörlerin kendi görevlerini yapmaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğifnde belirtilen, işverenlerin sorumlu olması prensibini etkilemez.
  İşverenlerin Genel Yükümlülükleri
  Madde 10 — Yapı işyerindeki çalışmalarda, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğifnin 6 ncı maddesinde belirtilen hususlara uyulacak ve özellikle;
  a) Yapı alanının düzenli tutulması ve yeterli temizlikte olması,
  b) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesi,
  c) Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesi,
  d) Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılması,
  e) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılması ve bu alanların sınırlarının belirlenmesi,
  f) Tehlikeli malzemelerin kullanılma ve uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesi,
  g) Atık ve artıkların depolanması, atılması veya uzaklaştırılması,
  h) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesi,
  i) İşverenler ve kendi adına çalışanlar arasında işbirliği,
  j) Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınması,
  sağlanacaktır.
  İşverenlerin Yükümlülükleri
  Madde 11 — Bu Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen koşullarda, yapı alanında uygun sağlık ve güvenlik şartlarının devamının sağlanması için, işveren;
  a) Özellikle 10 uncu maddenin uygulanmasında Ek-IVfte belirtilen asgari şartları dikkate alarak uygun önlemleri alacaktır.
  b) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda koordinatörlerin uyarı ve talimatlarını dikkate alacaktır.
  Diğer Kişilerin Yükümlülükleri
  Madde 12 — Yapı alanında faaliyette bulunan diğer kişilerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
  a) Yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için kendi adına çalışanlar;
  1) Özellikle aşağıdaki hususlara uyacaklardır;
  i) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (d) bendi ve 13 üncü maddesi ile bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine ve Ek-IVfe,
  ii) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile aynı Yönetmeliğin Ekfindebelirtilen ilgili hükümlere,
  iii) Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin (a), (d) ve (i) bentleri ile 7 nci maddesine.
  2) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda koordinatörlerin uyarı ve talimatlarını dikkate alacaklardır.
  b) Yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için, inşaatta yapılan çalışmalara bizzat katılmaları halinde, işverenler;
  1) Özellikle aşağıdaki hususlara uyacaklardır;
  i) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine,
  ii) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile aynı Yönetmeliğin Ekfindebelirtilen ilgili hükümlere,
  iii) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (i) bentleri ile 7 nci maddesine.
  2) Koordinatörlerin sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüşlerini dikkate alacaklardır.
  İşçilerin Bilgilendirilmesi
  Madde 13 — Yapı işyerlerinde çalışan işçilerin bilgilendirilmesi için:
  a) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen hususlarla birlikte işçiler veya temsilcileri, inşaat alanında sağlık ve güvenlik ile ilgili alınan önlemler hakkında bilgilendirilecektir.
  b) İlgili işçilere verilen bilgiler kolay anlaşılır olacaktır.
  İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması
  Madde 14 — Yapı alanının büyüklüğü ve riskin derecesi göz önünde bulundurularak, işyerinde yapılan çalışmalarda işçiler ve temsilcilerinin arasındaki uygun koordinasyon sağlanarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğifnin 11 inci maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda, bu Yönetmeliğin 8, 10 ve 11 inci maddelerine göre, işçilere veya temsilcilerine danışılacak ve onların katılımı sağlanacaktır.

  Koordinatörlerin Proje Uygulama Aşamasındaki Görevleri

  Madde 8 deki b bendinde işverenlerin gerekli önlemleri uygulamısını önlemleri uygulamasını ve gerektiğinde işçilerin ve kendi adına çalışanların korunmasını, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen prensiplerin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, gerekiyorsa 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planının uygulanmasını koordine edecektir.

  Sorunun son kısmındaki ...sağlık ve güvenlik planında gerekli düzenlemeleri yapan veya yapılmasını sağlayan kişi sorulmuştur.
  Burda yapılmasını sağlayan kişi Madde 8 b bendine göre işverendir.

  Ayrıca tanımlarda da görüldüğü gibi BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar kısmındaki (i) bendinde Hazırlık Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi şeklindeki tanımla sorudaki tanım aynı olup bizi Hazırlık Koordinatörüne çıkarmaktadır.


  Aynı anda 2 şıkkında(işveren ve hazırlık koordinatörü) doğru olmasından dolayı sorunun iptal olması gerekmektedir.
   
 8. Halikarnassos

  Halikarnassos TÜİSAG Üyesi

  Yanlış sorulan sorular üzerine yeterince konuşuldu,hatta konuya ortasından dalan pek çok kişi ''nasıl itiraz ediyoruz ?'' ,''Posta'ya verdiğimiz tarih mi geçerli ? '' ,''bugün versem yarın kargo yetişir mi ?'' , gibi soruları döne döne sordu ve hatta itiraz edilmesi gereken sorular ile ilgili aynı konuları sil baştan yapa yapa konuştu,ama artık yarın için yapılacak fazla bir şey yok ancak itirazlarını son güne bırakan Ankara'lı arkadaşlar itirazlarını yapacaklar...
  Artık yapılan itirazların sonucunu almak için 10 günlük süre'yi beklemekten başka yapacak bir şey yok ?

  Bakın İSGfrm facebook sitesinde bir arkadaş C sınıfı sertifakasını almış ta kasım sınavına girip bonus olarak bir de B sınıfı sertifakayı almayı gözüne kestirmiş, Yani hal böyleyken bööle ...

  Buyrun burdan yakın !... :D :D :D

  • [​IMG]
   Mehmet Albayraksınıf geçişleriyle ilgili madde değişti. Sonuç olarak, c belgesi olan ve 750 prim iş günü veya 3 yıl mesleğinde çalışmış olanlar için bir yıl içinde iki sınav hakkından birini sınıff yükseltme için kullanma hakkı tanındı.
   3 saat önce, mobil ile · Beğen · 1
  • [​IMG]
   Mehmet AlbayrakBu hak bir defaya mahsus bildiğim kadarıyla. Yani 18 ağustos da başarılı olup c aldınız, kasım sınavında b için girebilirsiniz. Böylece 4 yıl a'ya bakma hakkı kazanırsınız. Yani tüm sınıflara bakabilirsiniz.
   3 saat önce, mobil ile · Beğen · 1
  • [​IMG]
   Mehmet AlbayrakBakanlıktan duyumlara göre 2014 için tek sınav yapılacakmış, dolayısıyla kasım son avantaj olabilir.
   
  Ali Üstün, yeaxoy ve foodengineer01 bu yazıya teşekkür etti.
 9. mülayim helva

  mülayim helva TÜİSAG Üyesi

  51-58 şık değişikli 17 iptal olur

     

   
 10. cetinali

  cetinali TÜİSAG Üyesi

  Arkadaslar başbakan ülke tv de turgay gulerin programında ben Twitter dam mesaj atacağım sizlerde atın derim   
 11. Bianegro

  Bianegro Guest


  bundan sebep işte..bir kişinin itirazı bile yeter itiraz edimesi gereken soru için..değiştirirler çünki onlar zaten itiraz edilmesi gereken soruları biliyorlar bizim de bilmemiz gerekir..gidip de biyolojik etmenler sorusunun iptaline itiraz yollayan arkadaşlar var üzülüyorum mesela o soruda hata yok beleşten para kazandırıyorlar   
 12. Bianegro

  Bianegro Guest

  aynen 51 58 şıklar değişir..17 planlama çelişkili şıklar var iptal olacak

   
 13. mülayim helva

  mülayim helva TÜİSAG Üyesi

  78 de iptal olur
   
 14. Bianegro

  Bianegro Guest


  hemfikiriz yükü yaymak ve de dengeyi sağlamak için..2 doğru şık var iptal olacak..mülayim bey..size danışmak isterim..benim puanım 71 asgariye indirdim 3 sorudan emin olamadığım için 68 ..sizce geçebilecek miyim...planlama..iskele dengesi..emniyet yüksekliği bende yalnış olanlar

   
 15. mülayim helva

  mülayim helva TÜİSAG Üyesi

  50 .soru muamma   
 16. Aysun BİROL

  Aysun BİROL TÜİSAG Üyesi

  mısır ve suriye gündeminden bu sınava fırsat kalmaz cetin bey :)

   
 17. Halikarnassos

  Halikarnassos TÜİSAG Üyesi

  bu da devamı ; :) :) :)
  • [​IMG]
   Mehmet AlbayrakYakında ilgili tebliğ yayınlanacakmış, takip etmenizde yarar var. İlgili arkadaşların bilgilerine.........
   3 saat önce, mobil ile · Beğen
  • [​IMG]
   Mehmet Albayrakyanılmıyorsam 6098 sayılı torba yasa 50-56 maddeler, 6331 sayılı kanunu maddeleri de var. Madde 50 konuyla ilgili. Mer'i igu yönetmeliği eğitim ve belgelendirme maddesi. Zaten bu mevzuatı ezberlemek gerekmiyor.
   3 saat önce, mobil ile · Beğen
  • [​IMG]
   Mehmet AlbayrakBilgiyi nereden alacağını bilmek yeterli. Açıp bakıyorsun, kullanıyorsun. Bilmeyen arkadaşları bilgilendirmek istedim. Başarılar dilerim.


   
  yeaxoy bu yazıya teşekkür etti.
 18. mülayim helva

  mülayim helva TÜİSAG Üyesi

  bende 68-70 gibi ipteyim ama 78 kesin iptal olması gerekli şıkların hepsi aynı ağırlıkta

   
 19. Bianegro

  Bianegro Guest


  50.inci soruyu ben doğru yaptım lakin iptal olması gerekir..a şıkkı için en az 5metre terimini yahut 5 metreden fazla olabilir terimini kullansa idi doğru kabul edilirdi fakat; 5 metreden fazla kavramı 5 metre yüksekliği anlam bakımından içine almıyor..bu da a şıkkının da yanlış olacağı anlamına geldiğinden sorunun iptali gerekir

   
 20. cetinali

  cetinali TÜİSAG Üyesi

  Önemli değil programdan sonra iletselerde olur maksat dürtmek :)

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica