10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ.... | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ....

Konu, 'Risk Analizleri, Değerlendirmeleri ve Örnekler' kısmında leyla tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. leyla

  leyla TÜİSAG Üyesi  Giriş: Bilindiği gibi 4857 sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak yürürlüğe giren yönetmeliklerin bir çoğunda iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi yasal zorunluluktur. Ayrıca OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’nda da risk değerlendirmesi yapılması şartı bulunmaktadır.
  İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi çalışmasının kalitesinin iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi açısından önemi ise açıktır. Ancak gerek gelişmiş ülkelerde, gerekse ülkemizde risk değerlendirmesi uygulamalarında yaşanan en büyük problem ise; risk değerlendirmesinin ne şekilde yapılması gerektiği konusunda üzerinde uzlaşmaya varılmış bir yöntemin bulunmamasıdır.
  Mevcut durumda iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde kullanılan; Ne Olur Eğer..? (What if…?); Görev risk analizi (Job Safety Analysis), Hata Modu ve Etki Analizi (FMEA), Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışmaları (Hazard and Operability Studies), Başlangıç Tehlike Analizi (Preliminary Hazards Analysis), Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis), vb. pek çok yöntem kullanılmakla birlikte sözkonusu yöntemlerin hiç biri bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği risklerinin bütünsel olarak değerlendirilmesi için yeterli olmamaktadır.

  Bu nedenle, uygulamada yapılmış olan risk değerlendirmelere bakıldığında; kimi çok yetersiz, kimi ise son derece karmaşık risk değerlendirmeleri ile karşılaşılabilmektedir.

  Öte yandan iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi yalnızca uzmanların yapması gereken bir çalışma olmayıp, iş gücünün de katılımını gerektiren bir çalışma olduğundan, uygulanacak yöntemin basit, herkes tarafından kolay anlaşılır, ancak detaylı sonuca götürecek bir yöntem olması gereği bulunmaktadır.

  Bu bildirinin amacı; bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi için geliştirilmiş olan ve 10 adımdan oluşan pratik bir yaklaşımın sunulmasıdır. Söz konusu yöntem özellikle çalışan sayısı 50 ve üzeri olan ve sanayiden sayılan işyerleri için geliştirilmiş olmakla birlikte, adımlardaki içerikler gerektiğinde kuruluşlara özgü olarak değiştirilerek her türlü işyeri için de uygulanabilir.


  Risk Değerlendirmesi Adımları

  1. Adım: Risk Değerlendirmesi Proje Ekibinin Kurulması

  Bir kuruluşta risk değerlendirmesi kapsamında olan tüm birimlerden, o birimlerde yapılan tüm faaliyetler hakkında bilgi sahibi olan temsilcilerin, iş sağlığı ve güvenliği sorumlusunun ve işyeri hekiminin yer aldığı “Proje Ekibi” kurulur. Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sorumlusuna “Proje Koordinatörü” görev ve sorumluluğu verilir.

  Proje Ekibinin görevi; kuruluşta yapılacak risk değerlendirme çalışmalarının koordinasyonu ile zamanında ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması olmalıdır.

  2. Adım: Risk Değerlendirmesi Yapılacak Alan Ve Faaliyetlerin Tanımlanması

  Proje Ekibi üyeleri tarafından kuruluşta kendi birimlerinin sorumluluk alanlarında olan tesis içi ve tesis civarında olmak üzere tüm alanlar ve her bir alanda yürütülen tüm faaliyetler;
  • Normal şartlardaki faaliyetler
  • Temizlik, devreye alma, durdurma, bakım-onarım gibi zaman zaman olan faaliyetler
  • Tedarikçi, taşeron, vb. faaliyetleri ve
  • Ziyaretçi faaliyetleri
  dahil olmak üzere tanımlanır.

  Ayrıca işyerinin dışında kuruluş için risk yaratabilecek tesisler, karayolları, demir yolları, hava alanı, yerleşimler, akarsular vb. tüm yerler tanımlanır.

  3. Adım: risk değerlendirme Ekiplerinin Kurulması Ve risk değerlendirme Planının Oluşturulması

  Proje ekibi tarafından tanımlanan alanlar ve bu alanlarda yapılan faaliyetlerin risklerinin değerlendirmesi için, etkinlik açısından her biri tercihen maksimum 5 kişiden oluşan risk değerlendirme ekipleri kurulur. risk değerlendirme Ekiplerinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
  • İş sağlığı ve güvenliği alanında alanında bilgi birikimine sahip kişiler olarak iş güvenliği sorumlusunun ve işyeri hekiminin risk değerlendirmesi yapan tüm ekiplerin çalışmalarına katılımı tercih edilir. Ancak işyeri çok büyükse ve iş güvenliği sorumlusunun ve işyeri hekiminin bu çalışmalara katılması pratik olarak mümkün değilse, iş güvenliği sorumlusu ve işyeri hekimi her bir ekibin bu adımdan sonraki adımlarda yapmış olduğu risk değerlendirme çalışmalarını ekiple beraber faaliyetin gerçekleştirdiği yere giderek kontrol ettikten ve gerekli ilaveler veya düzeltmeleri yaptıktan sonra onaylarlar. İş güvenliği sorumlusunun ve işyeri hekiminin onaylamadığı hiçbir risk değerlendirme çalışması yürürlüğe konmaz.
  risk değerlendirme Ekiplerinde görev alacak kişilerden en az biri incelenecek alan veya faaliyette çalışan ve alan veya faaliyetle ilgili detaylı bilgi sahibi olan bir kişi olur.
  • incelenecek alan veya faaliyette tehlikeli kimyasal madde ile ilgili riskler, biyolojik riskler, radyasyon riski gibi özel riskler söz konusu ise risk değerlendirme Ekiplerinde görev alacak kişilerden en az biri sözkonusu riskler hakkında bilgi sahibi olur. İşyerinde bu hususlarla ilgili yeterli bilgiye sahip kişi bulunmuyorsa, kuruluş dışında ilgili alanlarda uzman kişilerden destek alınabilir.
  • incelenecek alan veya faaliyette iş ekipmanı kullanımı söz konusu ise ilgili iş ekipmanını kullanan kişiler, iş ekipmanının türüne göre gerektiğinde ilgili iş ekipmanı hakkında teknik bilgi sahibi olan kişiler ve ilgili iş ekipmanının mekanik ve elektrik bakımında görev alan kişiler risk değerlendirme Ekiplerinde bulunur. İlgili iş ekipmanı özel bir ekipmansa ve o ekipman hakkında teknik bilgi sahibi olan kişiler işyerinde bulunmuyorsa, kuruluş dışında ilgili ekipman hakkında uzman kişilerden destek alınabilir
  • incelenecek alan veya faaliyette meslek hastalığı riski oluşturabilecek tehlikeli kimyasal maddelere/gürültüye/titreşime/toza/dumana/ışına/radyasyona/soğuğa /sıcağa maruziyet, ekranlı araç kullanımı, elle taşıma işleri, ergonomik riskler, vb. söz konusu ise işyeri hekiminin mutlaka risk değerlendirme ekibinde görev alması sağlanır.
  • risk değerlendirmesinde işletme körlüğünden kaynaklanabilecek eksikliklerin minimize edilmesi amacıyla, risk değerlendirmesi yapılacak alan veya faaliyetten tümüyle bağımsız en az bir kişinin risk değerlendirme Ekibinde bulunmasının sağlanması yararlı olacaktır.

  Her bir risk değerlendirme Ekibi içerisinden bir kişiye tüm ekibi koordine etme görevi ve sorumluluğu verilir.

  İşyerinde risk değerlendirmesi yapılacak alanlar, alanlarda yapılan faaliyetler ve risk değerlendirmesi yapacak ekipler tanımlandıktan sonra risk değerlendirme Ekiplerinin görüşleri alınarak risk değerlendirme planı oluşturulur.

  4. Adım: risk değerlendirme Ekiplerinin Eğitimi

  Her bir risk değerlendirme Ekibinden beklenen kendi sorumluluk alanlarının ve bu alanlarda yapılan faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlike ve risklerinin tanımlanması, tanımlanan risklerin önem derecelerinin belirlenmesi ve bu risklere karşı mevcut kontrol tedbirlerinin varlığının ve yeterliliğinin değerlendirilmesidir. Bu nedenle tüm risk değerlendirme ekibi üyelerine bu yeterliliği kazandıracak aşağıdaki eğitimlerin verilmesi önemlidir:

  o Uymakla yükümlü bulunan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve varsa diğer şartlar
  o İşyerinin türüne göre değişen içerikte iş sağlığı ve güvenliği temel kuralları ve risklerinin yönetimi prensipleri
  o Sahada örnek faaliyetler üzerinde uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi

  Sözkonusu eğitimler kuruluş içinde iş güvenliği sorumlusu ve işyeri hekimi tarafından koordineli şekilde verilebileceği gibi, kuruluş dışından hizmet alınarak da gerçekleştirilebilir.

  5. Adım: risk değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması

  Kuruluşun kontrolü altındaki alanlar ve alanlardaki faaliyetlerde risk değerlendirmesi yapacak olan her bir Risk Değerlendirmesi Ekibi kendi sorumluluk alanında risk değerlendirmesi çalışmasını gerçekleştirmeden önce, risk değerlendirmesinde kullanılacak aşağıdaki bilgileri temin eder:
  • Risk değerlendirmesi yapılacak alanlardaki her bir faaliyetin iş adımları süreç yönetimi mantığı ile tanımlanır. Örneğin; forkliftle depoya malzeme taşıma faaliyetinin muhtemel adımları forkliftin malzemeyi alması, depoya getirmesi ve depoda uygun yerlere bırakması olabilir.
  • Aşağıdakilerden risk değerlendirmesi yapılacak alan veya faaliyetle ilgili olanlar incelenir:
  o ilgili iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatı ve diğer şartlar
  o kullanılan tehlikeli kimyasallar, tehlikeli özellikleri, güvenlik bilgi formları, etiketleri, kullanım, depolama, taşıma ve maruziyet şekilleri (solunum/cilde temas/sindirim), ambalajlarının özellikleri, acil durum göz ve boy duşları ve yerleri, kimyasal madde sızıntıları için müdahale donanımları, gaz detektörleri, alarmlar, vb.
  o su, enerji, ambalaj, hammadde, vb. kullanımları, kullanım, taşıma, depolama şartları
  o oluşan sıvı, katı, gaz atık türleri, muhafaza, taşıma ve bertaraf şekilleri
  o kullanılan iş ekipmanları, kullanım kılavuzları, kullanım ve bakım-onarım talimatları, kullanım ve bakım onarım sırasında tehlikeli özellikleri, varsa makina koruyucularının, acil stop butonlarının, sensörlerinin vb. kumanda düğmelerinin özellikleri ve yerleşimi, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili şartlar, iş ekipmanı kullanılan ortamın özellikleri, vb.
  o elle taşıma işlerinde taşınan yükün, taşıma şeklinin, taşıma sıklığının, taşıma mesafesinin, ortam sıcaklığı, nem, havalandırma, vb. şartlarının ve zeminin özellikleri
  o kullanılan elektrik tesisatının özellikleri, kumanda düğmelerinin yerleşimi, elektrik tesisatının bakım onarım şekilleri
  o kullanılan basınçlı tüplerin tehlikeli özellikleri, kullanım, taşıma ve depolama şartları
  o forklift, transpalet, kamyon, vb. araçların kullanımı, kullanım şekilleri, hareket güzergahlarının, taşıdıkları yükün, yükleme şekillerinin, park alanlarının vb. özellikleri, hız limitleri,
  o binek aracı, servis otobüsü, vb. araçların kullanımı, hareket güzergahlarının, park alanlarının vb. özellikleri, hız limitleri
  o yüksekte çalışma gerektiren görevin ve çalışma ortamının özellikleri
  o çalışma ortamının özellikleri, zemin yapısı, yürüme yolları, havalandırma, aydınlatma, vb. şartları
  o o alan veya faaliyette meydana gelmiş olan ramak kaldı olaylar, kazalar, meslek hastalıkları kayıtları, istatistikleri
  o iş sağlığı ve güvenliğine yönelik denetim kayıtları
  o iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uygunsuzluk/düzeltici/önleyici faaliyet kayıtları
  o gürültü, ortam havası, radyasyon, titreşim, aydınlatma, vb. izleme-ölçme kayıtları
  o mevcut planlar, prosedürler, talimatlar
  o çalışanlarla ilgili sağlık gözetimi kayıtları, istatistikleri
  o çalışanların kullandıkları kişisel koruyucu donanımlar ve özellikleri
  o çalışanların mesleki ve iş sağlığı ve güvenliği eğitim kayıtları, çalışanların kişisel özellikleri, mesleki yeterlilikleri, eleman seçme ve iş teslim etme prosedürleri
  o çalışanların görev ve sorumluluk tanımları ile yaptıkları işlerin tutarlılık durumu
  o ortamda mevcut olan güvenlik ve sağlık işaretleri
  o ilgili alan ve faaliyeti ilgilendiren acil durum planları ve prosedürleri, acil durum ekipleri, acil durum müdahale ekipmanları, tahliye güzergahları, tatbikat senaryoları, gerçekleştirilen tatbikat kayıtları, yaşanmış acil durum kayıtları, acil durum eğitim kayıtları vb.
  o ilkyardım eğitimleri alan personel, ilkyardım dolapları, malzemeleri ve
  o risk değerlendirme çalışmasında gerekli olabilecek diğer bilgiler

  Kuruluşun kontrolü altında olmayan kuruluş dışındaki yerlerden gelebilecek tehlikelerin ve risklerin tanımlanması için; sorumlu ekip tarafından kuruluş dışındaki yerler ve tesislerle ilgili bilgi toplanması, kuruluş dışındaki yerlerin ve uygun olması durumunda tesislerin ziyareti vb. yöntemler kullanılabilir.


  6. Adım: İş Sağlığı Ve Güvenliği Tehlike Ve Risklerinin Tanımlanması

  Bu adım iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinin en önemli adımıdır. Çünkü tanımlanamayan tehlike ve risklerin kontrol edilmesi ve yönetilmesinin mümkün olamayacağı açıktır.

  Kuruluşun kontrolü altındaki alan ve faaliyetlerle ilgili olarak her bir risk değerlendirme Ekibi tarafından 5. ADIM’da belirtilen hususlarla ilgili ön çalışma yapıldıktan sonra, aşağıdaki yöntem kullanılarak sorumlu olunan alanların ve alanlarda yapılan her bir faaliyetin her bir adımı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve riskleri tanımlanır ve hazırlanacak bir “İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirme Formu”nda kayıt altına alınır:
  • İlgili alanın ve faaliyetin yerinde gözlemlenmesi tehlike ve risk tanımlamanın en önemli adımıdır. risk değerlendirme Ekibinin tüm üyeleri tarafından mümkün olan her durumda ilgili alanda ve faaliyetin her bir adımında yerinde gözlem yapılır.
  • Ekip içinde bulunsa dahi ilgili alanda ve faaliyette diğer çalışanlarla görüşmeler yapılarak, alan veya faaliyetle ilgili İSG tehlikeleri ve riskleri, risklere karşı uygulanan mevcut risk kontrol tedbirleri ve alınmasını istedikleri ilave risk kontrol tedbirleri ile ilgili görüşleri alınır.
  • Tanklarda yılda bir yapılan bakım çalışmaları gibi risk değerlendirmesi sırasında gözlemlenmesi mümkün olmayan faaliyetler var ise, daha sonra faaliyet yapılırken gözlemlenmesi kaydıyla görüşmeler başlangıçta bu görevlerle ilgili tehlikelerin ve risklerin tanımlanması için tek yol olarak kullanılabilir.

  7. Adım: Risklerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi

  Her bir faaliyet için tanımlanan iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerinin önem dereceleri risk değerlendirme Ekipleri tarafından örnek bir yöntem kullanılarak ve tartışılarak belirlenir, “İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirme Formu”na işlenir.

  Mevcut risk kontrol tedbirleri risklerin önem derecelerini düşürmediğinden, risklerin önem derecelerinin belirlenmesinde mevcut risk kontrol tedbirlerinin varlığının dikkate alınmaması önemlidir. Örneğin; yüksekte çalışan bir personele emniyet kemeri verilmesi yüksekten düşme riskinin önem derecesini düşürmemektedir. Çünkü kişi verildiği halde emniyet kemerini kullanmadığında; yüksekten düşme riskinin önem derecesi emniyet kemeri verilmemesi durumuyla aynı olacaktır.

  Bir riskin önem derecesi yalnızca riskin şiddetini azaltacak bir önlem alındığında düşürülebilir. Örneğin; kişilerin daha az yükseklikte çalışmasının sağlanması, gürültü seviyesinin kaynakta önlemler alınarak düşürülmesi vb. gibi.

  8. Adım: Risklerden Kimlerin Zarar Görebileceğinin Belirlenmesi

  Risklere maruz kalabilecek kişilerin korunmasına yönelik olarak; kişilerin;
  • almaları gereken eğitimlerin
  • kullanmaları gereken kişisel koruyucu donanımlar ve özelliklerinin
  • çalışırken uymaları gereken kuralların
  • işe girişte ve periyodik olarak tutulmaları gereken sağlık gözetimlerinin
  • vb.
  hususların tanımlanabilmesi için, hangi kişilerin hangi türde risklere maruz kalabileceklerinin belirlenmesi gerekmektedir.

  İşyerinde olan risklerden zarar görebilecek kişilere bazı örnekler aşağıda verilmektedir;
  • İşçiler
  • Operatörler
  • Bakım onarım personeli
  • Taşeronlar
  • Temizlikçiler
  • İdari personel
  • Ziyaretçiler
  • Stajyerler
  • Çıraklar
  • Kuruluşun civarında risklerden etkilenebilecek olanlar
  • Vb.

  İşyerinde risklerden zarar görebilecek kişiler belirlenirken;
  • Engellilere
  • Kişilerin deneyim durumuna
  • Hamile bayanlara
  • Yeni doğum yapmış bayanlara
  • Yalnız çalışan personele
  • Ziyaretçilere
  • Stajyerlere
  • Çıraklara ve
  • İş ortamı paylaşılan diğer personele

  özel dikkat gösterilmelidir. Çünkü diğerlerine göre daha savunmasız olabilirler.

  9. Adım: Risk Kontrol Tedbirlerinin Planlanması

  Önem derecesi belirlenmiş olan her bir İSG riski için mevcut risk kontrol tedbirlerinin varlığı/yeterliliği değerlendirilir ve aşağıda belirtilen risk kontrol hiyerarşisi göz önünde bulundurularak ilave risk kontrol tedbirleri planlanır:
  • Tehlikenin ortadan kaldırılması (Örneğin, tehlikeli bir madde yerine tehlikeli olmayan bir maddenin kullanımı, gürültülü bir makinenin kullanımının durdurulması, elle taşıma işlerinin mekanik araçlarla yapılması, vb.)
  • Riskin azaltılması (Örneğin tehlikeli bir maddenin, tesisin veya prosesin yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması, gürültülü bir makinenin daha sessiz olan bir makine ile değiştirilmesi, vb.)
  • Kişilerin tehlikeden uzak tutulması (Örneğin, kişilerin gürültülü makinelerin yakınında çalışmasına izin verilmemesi, vb.)
  • Tehlikenin çembere alınması (Örneğin tüm boyama işlemlerinin düzgün ve kapalı bir boyama kabininde yapılması, gürültülü makinelerin etrafının ses geçirmez plakalarla kaplanması, hareketli parçaları olan ekipmanlara koruyucu konulması, yüksek yerlere korkuluk yapılması vb.)
  • Çalışanların maruziyetlerinin azaltılması (Örneğin bir kişinin 8 saat maruz kalması yerine 4 kişinin her birinin ikişer saat bir gürültüye veya bir kimyasal buharına maruz kalması, vb.)
  • İş sisteminin iyileştirilmesi (Örneğin buharlaşmayı minimize edecek tarzda bir boyama faaliyetinin yapılması konusunda yazılı prosedürler oluşturulması, tehlikeli alanlara çalışanların girişinin kısıtlanması, vb.)
  • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı (Örneğin baret, eldivenler, koruyucu gözlükler, koruyucu giysiler, kulaklıklar, vb. kullanımı)

  Risk kontrol tedbirleri planlanırken öncelikle ilgili yasal mevzuat şartlarının sağlandığından emin olunmalıdır.

  Risk kontrol tedbirlerinin kapsamı oldukça geniş olup, risk yönetimi yaklaşımı ile ele alınmalıdır. Aşağıda idari veya teknik risk kontrol tedbirlerine bazı örnekler verilmektedir:

  • İşyerinde tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak görev yetki ve sorumluluklarının tanımlanması ve kendilerine bildirilmesi
  • Riskli faaliyetlerin emniyetli şartlar altında gerçekleştirilmesine yönelik prosedür ve talimatların oluşturulması ve uygulanması
  • İş ekipmanlarının emniyetli kullanım talimatlarının hazırlanması ve uygulanması
  • İş ekipmanlarına önleyici bakım uygulanması
  • Hareketli parçaları olan, parça fırlatma riski olan iş ekipmanlarında koruyucu kullanımı
  • Basınçlı kaplarda, kaldırma araçlarında periyodik kontrollerin yapılması
  • İş ekipmanlarında acil durdurma sistemlerinin kullanımı
  • Personelin maruz kaldıkları riskler doğrultusunda işe girişte ve periyodik olarak sağlık gözetimine tabi tutulması
  • Personelin, taşeronların, tedarikçilerin, vb. işyerinde maruz kalabilecekleri riskler ve risk kontrol tedbirleri hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi
  • Riskli faaliyetlerde çalışan veya riskli faaliyetleri yöneten personelin mesleki yeterliliklerinin sağlanması
  • Personelden riskler ve risk kontrol tedbirleri ile ilgili geri beslemelerin alınabilmesi için danışma ve iletişim mekanizmaların oluşturulması
  • Yasal mevzuatta olabilecek değişikliklerden haberdar olunması ve uygunluğun sürekli sağlanabilmesi için mekanizmaların oluşturulması
  • İş izni sisteminin uygulanması
  • Riskli alanlara yeterli aydınlatma sağlanması
  • Kuruluş içi trafik güzergahlarının ve trafik kurallarının oluşturulması
  • Tehlikeli kimyasalların uygun şartlarda depolanmasının sağlanması
  • Tehlikeli kimyasal madde buharlarının oluşma ihtimali olan alanlarda havalandırma sağlanması
  • Kişisel koruyucu donanımların sağlanması
  • Acil durum planları oluşturulması
  • Acil durum müdahale ekipmanlarının sağlanması
  • Acil durum aydınlatma ekipmanlarının sağlanması
  • Acil durum tahliye güzergahlarının ve toplanma noktalarının oluşturulması
  • Acil durum iletişim ekipmanlarının oluşturulması
  • Tatbikatların yapılması
  • Düzgün olarak kullanılıp kullanılmadıklarının ve beklenen risk azaltmayı sağlayıp sağlamadıklarının kontrolü için işyeri önlemlerinin periyodik olarak izlenmesi ve denetlenmesi
  • Vb.

  Risk değerlendirmesi sırasında kaynağında önlenmesi mümkün olmayan riskler için risk kontrol tedbirleri planlanırken, makul uygulama yaklaşımına dikkat edilmesi önemlidir. Çoğu durumda riski çok düşük bir seviyeye düşürmek mümkün olabilir. Ancak alınan risk kontrol tedbirlerinin makul olması çok önemlidir. Örneğin bir araba kara yolunda sürekli olarak 25 km/saat hızda sürülebilir. Bu hız sürücünün çarpışma olasılığını azaltabilir, bir çarpışma olduğunda ise sürücünün daha az yaralanmasına yol açabilir.

  Bununla birlikte sürücü ve yolun diğer kullanıcıları için 25 km/saat hızda gitmek o kadar uygunsuzdur ki, bu uygunsuzluğun giderilmesi risk azaltmanın sağlayacağı faydaların önüne geçmektedir. Bu nedenle 25 km/saat hızla araba kullanmak makul bir uygulama değildir. Bu prensip aynı zamanda işle ilgili çalışmalara da uygulanmaktadır.

  Eğer zaman, para, gayret veya zahmet açısından işyeri önlemleri ile ilişkili maliyet risk azaltmanın faydalarına daha ağır basıyorsa, o işyeri önleminin uygulanması makul bir uygulama değildir.

  Aynı şekilde işyerinde halihazırda uygulanan işyeri önlemlerinden herhangi birinin çok fazla zaman alması, çok fazla gayret gerektirmesi ve çok zahmetli olması durumu da makul bir uygulama değildir. Çünkü bu durumda ilgili önlemlerin sırf bu nedenle riske maruz kalan personel tarafından uygulanmaması riski bulunmaktadır. Bu durumda yapılması gereken şey; daha az zahmetli ve daha pratik çözümlerin derhal araştırılması ve daha iyi bir çözüm bulununcaya kadar eski uygulamaya devam edilmesidir.

  Her bir risk değerlendirme Ekibi tarafından yukarıda belirtilen doğrultuda tanımlanan risk kontrol tedbirlerinden işyerinde mevcut olanlar ile alınması gereken risk kontrol tedbirleri “İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirme Formu”na işlenir.

  Alanlarında bilgi birikimine sahip kişiler olarak iş güvenliği sorumlusunun ve işyeri hekiminin tüm ekiplerin yapmış olduğu risk kontrol tedbirlerinin planlanması çalışmalarına katılımları tercih edilir. Ancak kendilerinin katılımları pratik olarak mümkün değilse, kendileri tarafından onaylanmayan “İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirme” formları yürürlüğe konmaz.

  10. Adım: Risk Değerlendirmelerinin Gözden Geçirilmesi Ve Gerektiğinde Revize Edilmesi

  Risk değerlendirmesi özel durumlarda ve periyodik olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.

  Risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi gereken özel durumlar başlıca;
  • işyerine yeni makineler alınması,
  • yeni maddelerle çalışmaya başlanması
  • yeni yöntemler uygulamaya konulması,
  • bir kaza ya da ramak kala olay olması ya da meslek hastalığı görülmesi
  olarak sıralanabilir.

  Kaynak: 5. Uluslar Arası İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölgesel Konferansı   
  senel, Bulusoto, zafer62 ve 6 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. ISG-isg

  ISG-isg ISGfrm Çalışma Birimi

  10 adımda risk değerlendirmesi ekteki gibidir.

   

  Ekli Dosyalar:

  erkanersoy, erdincdeu, ömerşahin ve 7 kişi daha buna teşekkür etti.
 3. krisografi

  krisografi TÜİSAG Üyesi

  merhaba, check list kullanmadan bu rehbere göre mi risk analizi yapmak daha uygun?

     

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica