Resource icon

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ 2013-10-25

No permission to download
İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini tespit etmektir.

İşkollarına giren işler

MADDE 2 – (1) Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası norm ve standartlar göz önünde bulundurularak düzenlenen işkolları listesi EK-1’de gösterilmiştir.

(2) NACE Rev 2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması kapsamında tanımlanamayan veya sınıflandırılamayan işlere ve işyerlerine kodsuz olarak yer verilmiştir.

Asıl işe yardımcı işler

MADDE 3 – (1) Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır.

İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık çıkması halinde, ilgililerin başvurusu üzerine, işkolu, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir. Bakanlık tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete’de yayımlar. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesine göre kararın yayımından itibaren onbeş gün içinde dava açabilir.

(2) Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.

(3) (Ekleme R.G.26.07.2013/28719) 10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu yeni bir işkolu tespiti yapılıncaya kadar, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır.

İstatistikler

MADDE 5 – (1) Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayılarıyla bunların sendikalara dağılımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, her yıl ocak ve temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir; bu istatistikler Resmî Gazete’de yayımlanır. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
EK-1

İŞKOLLARI LİSTE

1. Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık

2. Gıda sanayi

3. Madencilik ve taş ocakları

4. Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç

5. Dokuma, hazır giyim ve deri

6. Ağaç ve kâğıt

7. İletişim

8. Basın, yayın ve gazetecilik

9. Banka, finans ve sigorta

10. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar

11. Çimento, toprak ve cam

12. Metal

13. İnşaat

14. Enerji

15. Taşımacılık

16. Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk

17. Sağlık ve sosyal hizmetler

18. Konaklama ve eğlence işleri

19. Savunma ve güvenlik

20. Genel işler


01

AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

01.11


Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi

01.12


Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi

01.13


Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi

01.14


Şeker kamışı yetiştirilmesi

01.15


Tütün yetiştirilmesi

01.16


Lifli bitkilerin yetiştirilmesi

01.19


Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

01.21


Üzüm yetiştirilmesi

01.22


Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi

01.23


Turunçgillerin yetiştirilmesi

01.24


Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi

01.25


Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi

01.26


Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi

01.27


İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

01.28


Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

01.29


Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

01.30


Dikim için bitki yetiştirilmesi

01.41


Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği

01.42


Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği

01.43


At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği

01.44


Deve ve devegillerin yetiştiriciliği

01.45


Koyun ve keçi yetiştiriciliği

01.46


Domuz yetiştiriciliği

01.47


Kümes hayvanları yetiştiriciliği

01.49


Diğer hayvan yetiştiriciliği

01.50


Karma çiftçilik

01.61


Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler

01.62


Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler


01.63.01

Hasat sonrası diğer ürünlerin ayıklanması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler (pamuğun çırçırlanması ve nişastalı kök ürünleri hariç)


01.63.02

Sert kabuklu ürünlerin kabuklarının kırılması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler


01.63.03

Haşhaş vb. ürünlerin sürtme, ezme ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler


01.63.04

Mısır vb. ürünlerin tanelenmesi ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler


01.63.05

Tütünün sınıflandırılması, balyalanması vb. hizmetler


01.63.06

Nişastalı kök ürünlerinin ayıklanması ve temizlenmesi (patates vb.)


01.63.90

Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer faaliyetler

01.64


Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi

01.70


Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri

02.10


Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri

02.20


Endüstriyel ve yakacak odun üretimi

02.30


Tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin toplanması

02.40


Ormancılık için destekleyici faaliyetler

03.11


Deniz balıkçılığı

03.12


Tatlı su balıkçılığı

03.21


Deniz ürünleri yetiştiriciliği

03.22


Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği

91.04


Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler

02

GIDA SANAYİ

Sınıf

Alt Sınıf

TanımHayvansal ve bitkisel yağdan yapılan sabun imalatı

10.11


Etin işlenmesi ve saklanması


10.12.01

Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir sakatatları dâhil)


10.12.02

Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri


10.12.03

Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi

10.13


Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı

10.20


Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması

10.31


Patatesin işlenmesi ve saklanması

10.32


Sebze ve meyve suyu imalatı

10.39


Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması


10.41.01

Ayçiçekyağı imalatı


10.41.02

Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb. yağlar) (zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç)


10.41.05

Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dâhil) (mısır yağı hariç)


10.41.06

Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu yağı, keten tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı (bezir yağı hariç)


10.41.07

Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)


10.41.10

Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi


10.41.11

Domuz don yağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen sıvı don yağı (tallow oil) ile diğer hayvansal katı ve sıvı yağların imalatı (işlenmemiş)

10.42


Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı

10.51


Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı

10.52


Dondurma imalatı

10.61


Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı

10.62


Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı

10.71


Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı

10.72


Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı

10.73


Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı

10.81


Şeker imalatı

10.82


Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı

10.83


Kahve ve çayın işlenmesi

10.84


Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı

10.85


Hazır yemeklerin imalatı

10.86


Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı

10.89


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı

10.91


Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı

10.92


Ev hayvanları için hazır gıda imalatı

11.01


Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması

11.02


Üzümden şarap imalatı

11.03


Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı

11.04


Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı

11.05


Bira imalatı

11.06


Malt imalatı

11.07


Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi

12.00


Tütün ürünleri imalatı


20.59.11

Jelatin ve jelatin türevleri ile süt albüminlerinin imalatı


56.29.90

Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite, vb. mensupları için tabldot servisi, vb. dâhil, özel günlerde hizmet verenler hariç)


56.29.03

Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri


71.20.11

Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dâhil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test faaliyetleri)

03

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

05.10


Taş kömürü madenciliği

05.20


Linyit madenciliği

07.10


Demir cevherleri madenciliği

07.21


Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği

07.29


Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği

08.11


Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı

08.12


Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı

08.91


Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği

08.92


Turba çıkarımı

08.93


Tuz çıkarımı

08.99


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı

09.90


Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler

19.10


Kok fırını ürünlerinin imalatı

23.70


Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi


19.20.12

Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt)

24.46


Nükleer yakıtların işlenmesi


43.99.02

Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dâhil, su kuyusu açma hariç)


71.12.04

Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç)

04

PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ

Sınıf

Alt Sınıf

TanımMekanik olsun veya olmasın her çeşit dolma kalem, tükenmez kalem ile boya kalemi, pastel boya imalatı

06.10


Ham petrol çıkarımı

06.20


Doğalgaz çıkarımı

09.10


Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler


10.41.03

Beziryağı imalatı


15.12.10

Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı


19.20.15

Petrol türevi yakıtların, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı


19.20.16

Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dâhil)


19.20.17

Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin imalatı


19.20.19

Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli yağlardan elde edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler dâhil, madeni yağlar hariç)

20.11


Sanayi gazları imalatı

20.12


Boya maddeleri ve pigment imalatı

20.13


Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı

20.14


Diğer organik temel kimyasal maddelerin imalatı

20.15


Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı

20.16


Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı

20.17


Birincil formda sentetik kauçuk imalatı

20.20


Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

20.30


Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı

20.41


Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı

20.42


Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı

20.51


Patlayıcı madde imalatı

20.52


Tutkal imalatı

20.53


Uçucu yağların imalatı


20.59.01

Fotografik levha ve filmlerin (hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış olanlar), anında baskılanan filmlerin, fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarların ve karışımsız (saf) ürünlerin imalatı


20.59.03

Aktif karbon imalatı


20.59.04

Yağlama müstahzarları (hidrolik fren sıvıları dâhil), vuruntu önleyici müstahzarlar ile katkı maddeleri ve antifrizlerin imalatı


20.59.05

Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkeplerin imalatı (matbaa mürekkebi imalatı hariç)


20.59.06

Peptonlar, diğer protein maddeleri ve bunların türevlerinin ve deri tozlarının imalatı


20.59.07

Laboratuvar için hazır kültür ortamları, model hamurları, kompozit diyagnostik reaktifler veya laboratuvar reaktifleri imalatı


20.59.08

Elektronikte kullanılan macun kıvamında (dope edilmiş) olan kimyasal elementler ile bileşiklerin imalatı


20.59.09

Bitirme (apreleme dâhil) maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri ürünlerin sabitlenmesini veya boyayıcılığını hızlandıran boya taşıyıcı maddelerin imalatı


20.59.10

Dekapaj (temizleme) müstahzarları, eritkenler, hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler, kauçuk veya plastikler için plastikleştirici bileşikler ve stabilizatörler, başka yerde sınıflandırılmamış katalitik müstahzarlar imalatı


20.59.12

Kimyasal olarak değiştirilmiş veya yenilemeyen hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve yağ karışımlarının imalatı (linoksin, teknik ve sanayi amaçlı bitkisel sabit sıvı yağlar, sanayide kullanılan sıvı yağlar, vb.)


20.59.13

Biyodizel, vb. biyoyakıt imalatı (bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilen uzun zincirli yağ asitlerinin mono alkil esterleri) (%70 veya daha fazla petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler hariç)


20.59.14

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler, pirolinyitler, kazan taşı önleyici bileşikler, yağ emülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar, vb.)


20.59.15

Yangın söndürücü müstahzarları ve dolum malzemeleri imalatı

21.10


Temel eczacılık ürünleri imalatı

21.20


Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı

22.11


İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi

22.19


Diğer kauçuk ürünleri imalatı

22.21


Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı

22.22


Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı

22.23


Plastik inşaat malzemesi imalatı

22.29


Diğer plastik ürünlerin imalatı


23.99.01

Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı (çatı yapımında veya su yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler dâhil)


25.73.05

Plastikten kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)

26.80


Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı

27.20


Akümülatör ve pil imalatı

27.33


Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı


32.30.19

Spor amaçlı dağcılık, avcılık veya balıkçılık eşyalarının imalatı (kasklar, olta kamışları, olta iğneleri ve kancaları, otomatik olta makaraları, el kepçeleri, kelebek ağları, yapma balıklar, sinekler gibi suni yemler, kurşunlar, yapma kuşlar vb.)


32.30.20

Spor veya açık hava oyunları için diğer eşyaların imalatı (boks eldiveni, spor eldiveni, yaylar, beyzbol ve golf sopaları ile top ve diğer eşyaları, tenis masası, raket, ağ ve topları, tozluklar, bacak koruyucular, şişme ve diğer havuzlar vb.)


32.30.21

Top imalatı (beyzbol, futbol, basketbol ve voleybol için)


32.40.05

Oyuncak bebek, kukla ve hayvanlar ile bunların giysi, parça ve aksesuarlarının imalatı (içi doldurulmuş olanlar hariç)


32.40.07

Oyuncak müzik aletleri imalatı


32.40.08

Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dâhil)


32.40.10

Tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebek arabaları, oyuncak trenler ve diğer küçültülmüş boyutlu modeller/maketler veya inşaat oyun takımları, yarış setleri imalatı (motorlu olanlar, pres döküm oyuncaklar ve plastik diğer oyuncaklar dâhil)


32.40.90

Başka yerde sınıflandırılmamış oyun ve oyuncakların imalatı


32.50.02

Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık bağı vb.)


32.50.06

Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı


32.50.07

Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı

32.91


Süpürge ve fırça imalatı


32.99.01

Terzi mankeni, el kalbur ve eleği, yapma çiçek, meyve ve bitkiler, şaka ve sihirbazlık benzeri eşya, koku püskürtücüleri ve mekanizmaları, tabut vb. eşyaların imalatı (gelin çiçeği dâhil)


32.99.06

Peruk, takma saç, takma sakal, takma kaş vb. imalatı


32.99.08

Tarih verme, damga, mühür veya numara verme kaşeleri, numeratör, elle çalışan basım aletleri, kabartma etiketleri, el baskı setleri, hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı


32.99.11

Mantar can simitlerinin imalatı


32.99.13

Termos ve vakumlu kapların imalatı


32.99.14

Tebeşir imalatı (yazı, çizim veya terzi tebeşiri)


32.99.15

Suni balmumu ile suni mumların ve müstahzar mumların imalatı


32.99.16

Yazı veya çizim tahtaları imalatı


32.99.17

Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar ile çabuk tutuşan (piroforik) alaşımların imalatı (çakmaklar için kap hacmi ≤ 300cm3 sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları dâhil)


32.99.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (bağırsak (ipek böceği guddesi hariç), kursak ve mesaneden mamul eşyalar dâhil, tıbbi amaçlı steril olanlar hariç)

35.21


Gaz imalatı


46.71.01

Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.)


46.71.03

Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dâhil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç)

47.30


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti

49.50


Boru hattı taşımacılığı


52.21.12

Kara taşımacılığını destekleyici olarak gazların sıvılaştırılması


71.12.05

Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri


71.20.07

Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri)


71.20.08

Su, hava vb. kirliliği konularında teknik test ve analiz faaliyetleri


71.20.09

Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, tekstil, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik, darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri)

72.11


Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri


95.29.03

Spor araç ve gereçleri ile kamp malzemelerinin bakımı ve onarımı (kayak, sörf tahtası, paten, raket, diğer spor ve açık hava oyunlarına ait eşya ve ekipmanlar) (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı hariç)

05

DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ

Sınıf

Alt Sınıf

TanımTekstilden yapılan çuval imalatı


01.63.07

Çırçırlama faaliyeti


10.12.04

Kuş tüyü ve ince kuş tüyü imalatı (derileri dâhil)

13.10


Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi

13.20


Dokuma

13.30


Tekstil ürünlerinin bitirilmesi

13.91


Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı

13.92


Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı

13.93


Halı ve kilim imalatı

13.94


Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı

13.95


Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç

13.96


Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı

13.99


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı

14.11


Deri giyim eşyası imalatı

14.12


İş giysisi imalatı

14.13


Diğer dış giyim eşyaları imalatı

14.14


İç giyim eşyası imalatı

14.19


Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı

14.20


Kürkten eşya imalatı

14.31


Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı

14.39


Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı

15.11


Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması

15.12


Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)

15.20


Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı


17.24.03

Tekstil duvar kaplamalarının imalatı

20.60


Suni veya sentetik elyaf imalatı

31.03


Yatak imalatı


32.40.04

İçi doldurulmuş oyuncak bebeklerin ve oyuncak hayvanların imalatı


32.99.10

Ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri ve başlıkları ile diğer güvenlik ürünlerinin imalatı (solunum ekipmanları ve gaz maskeleri hariç)


33.19.01

Tentelerin, kamp ekipmanlarının, çuvalların ve balıkçılık ağları gibi diğer hazır tekstil malzemelerinin onarımı


33.19.02

Halatlar, gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların onarımı

95.23


Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı


95.29.02

Giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarımı ve tadilatı (deri giyim eşyaları hariç)


95.29.07

Deri ve deri bileşimli giyim eşyaları ile kürk giyim eşyalarının onarımı

06

AĞAÇ VE KÂĞIT

Sınıf

Alt Sınıf

TanımKurşun kalem imalatı

16.10


Ağaçların biçilmesi ve planyalanması

16.21


Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı

16.22


Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı

16.23


Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı

16.24


Ahşap konteyner imalatı

16.29


Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantardan, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı

17.11


Kâğıt hamuru imalatı

17.12


Kâğıt ve mukavva imalatı

17.21


Oluklu Kâğıt ve mukavva imalatı ile Kâğıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı

17.22


Kâğıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı

17.23


Kâğıt kırtasiye ürünleri imalatı


17.24.02

Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları hariç)

17.29


Kâğıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı


23.99.07

Amyantlı Kâğıt imalatı


25.73.06

Ahşap ve diğer malzemelerden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)

31.02


Mutfak mobilyalarının imalatı

31.09


Diğer mobilyaların imalatı


32.20.22

Diğer yaylı/telli müzik aletlerinin imalatı (saz, gitar, keman, vb.)


32.40.01

Oyun Kâğıt ve kartlarının imalatı (iskambil vb.)


32.40.03

Yap boz, puzzle ve benzeri ürünlerin imalatı (lego vb. dâhil)


32.40.09

Oyun tahtaları (satranç, dama, dart, tavla tahtaları, okey istekası, go vb.) ve tabu, monopol vb. oyunların imalatı

95.24


Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı

07

İLETİŞİM

Sınıf

Alt Sınıf

Tanımİletişim işkolunda faaliyet gösteren çağrı merkezleriUzun ve kısa mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun ve kısa mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları)


42.22.05

Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı

53.10


Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri

61.10


Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri

61.30


Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri


61.90.04

Telekomünikasyon uygulamalarına yönelik radar istasyonlarının işletilmesi


61.90.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)

63.12


Web portalları

08

BASIN, YAYIN VE GAZETECİLİK

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

18.11


Gazetelerin basımı

18.12


Diğer matbaacılık

18.13


Basım ve yayım öncesi hizmetler

18.14


Ciltçilik ve ilgili hizmetler

18.20


Kayıtlı medyanın çoğaltılması

32.11


Madeni para basımı

58.11


Kitap yayımı

58.12


Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması

58.13


Gazetelerin yayımlanması

58.14


Dergi ve süreli yayınların yayımlanması

58.19


Diğer yayıncılık faaliyetleri

58.29


Diğer yazılım programlarının yayımlanması


59.20.01

Müzik yayımcılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.)


59.20.02

Ses kayıt ve canlı kayıt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt stüdyosunun özel teknik ekipmanları kullanılarak kaydedilmesi ile konferans, seminer, konser vb. canlı etkinliklerde yapılan kayıt hizmetleri vb.)


59.20.06

Radyo programı yapımcılık faaliyetleri

60.10


Radyo yayıncılığı

60.20


Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri

63.91


Haber ajanslarının faaliyetleri


74.20.28

Bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri


90.03.11

Bağımsız gazetecilerin faaliyetleri

09

BANKA, FİNANS VE SİGORTA

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

64.11


Merkez bankası faaliyetleri

64.19


Diğer parasal aracılık faaliyetleri

64.30


Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar

64.91


Finansal kiralama


64.92.01

Diğer kredi verme faaliyetleri (bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, uluslararası ticari finansman, mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, rehin karşılığında borç para verilmesi vb.) (ikrazatçılar hariç)


64.92.07

İkrazatçıların faaliyetleri


64.92.08

Tüketici finansman şirketlerinin faaliyetleri

64.99


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)

65.11


Hayat sigortası

65.12


Hayat sigortası dışındaki sigortalar

65.20


Reasürans

65.30


Emeklilik fonları


66.11.02

Finansal piyasaların yönetimi (emtia sözleşmeleri borsası, menkul kıymetler borsası, hisse senedi borsası, vb. yönetimi dâhil, kamu otoriteleri tarafından yapılanlar hariç)

66.12


Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri aracılığı


66.19.02

İpotekli satış ile kredi simsarlığı ve danışmanlığı faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları ile esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin faaliyetleri hariç)


66.19.03

Finansal danışmanlık faaliyetleri


66.19.04

Menkul kıymetlerin operasyon ve takas işlemi faaliyetleri


66.19.05

Yatırım bankacılığına ilişkin yardımcı faaliyetler (birleşme ve devir faaliyeti, işletme finansmanı ve risk sermayesi finansman faaliyeti, vb.)


66.19.07

Yediemin faaliyetleri


66.19.90

Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler (finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, servet yönetimi ve saklama hizmetleri, vb.)

66.21


Risk ve hasar değerlemesi

66.22


Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri

66.29


Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler

66.30


Fon yönetimi faaliyetleri

10

TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR

Sınıf

Alt Sınıf

TanımKooperatifçilik faaliyetleriEmniyet Genel Müdürlüğü yardımcı hizmet faaliyetleri


32.99.18

Fildişi, kemik, boynuz, sedef gibi hayvansal malzemelerden oyma eşyaların imalatı


43.99.04

Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması (özel bir inşaat çeşidinde yer almayan)

45.11


Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti

45.19


Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti

45.31


Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti

45.32


Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti


45.40.02

Motosikletler ve motorlu bisikletlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti


45.40.03

Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti


45.40.04

Motosikletler ve motorlu bisikletlerin toptan ticareti


45.40.05

Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ticareti


45.40.06

Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti


45.40.07

Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti (uzmanlaşmamış olanlar ile internet, posta, tezgâh, pazar vb. yoluyla yapılanlar)

46.11


Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar

46.12


Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar

46.13


Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar

46.14


Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar

46.15


Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar

46.16


Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar

46.17


Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar

46.18


Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar

46.19


Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar

46.21


Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti

46.22


Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti

46.23


Canlı hayvanların toptan ticareti

46.24


Ham deri, post ve deri toptan ticareti

46.31


Meyve ve sebzelerin toptan ticareti

46.32


Et ve et ürünlerinin toptan ticareti

46.33


Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti

46.34


İçecek toptan ticareti

46.35


Tütün ürünlerinin toptan ticareti

46.36


Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti

46.37


Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti

46.38


Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dâhil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti

46.39


Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticareti

46.41


Tekstil ürünlerinin toptan ticareti

46.42


Giysi ve ayakkabı toptan ticareti

46.43


Elektrikli ev aletleri toptan ticareti

46.44


Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti

46.45


Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti

46.46


Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti

46.47


Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti

46.48


Saat ve mücevher toptan ticareti

46.49


Diğer ev eşyalarının toptan ticareti

46.51


Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti

46.52


Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti

46.61


Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan ticareti

46.62


Takım Tezgâhlarının toptan ticareti

46.63


Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti

46.64


Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti

46.65


Büro mobilyalarının toptan ticareti

46.66


Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti

46.69


Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti


46.71.02

Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.)

46.72


Metallerin ve metal cevherlerinin toptan ticareti

46.73


Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti

46.74


Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti

46.75


Kimyasal ürünlerin toptan ticareti

46.76


Diğer ara ürünlerin toptan ticareti

46.77


Atık ve hurda toptan ticareti

46.90


Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret

47.11


Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret

47.19


Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret

47.21


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti

47.22


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti

47.24


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti

47.25


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti

47.26


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti

47.29


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti

47.41


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti

47.42


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti

47.43


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti

47.51


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti

47.52


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticareti

47.54


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti

47.59


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti

47.61


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti

47.62


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti

47.63


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti

47.64


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti

47.65


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti

47.71


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti

47.72


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti

47.73


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti

47.75


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti

47.77


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti

47.78


Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti

47.79


Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret

47.81


Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti

47.82


Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti

47.89


Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti

47.91


Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret

47.99


Mağazalar, Tezgâhlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret


49.32.02

Sürücüsü ile birlikte diğer özel araç (otomobil, limuzin, vb. dâhil, minibüs, otobüs vb. hariç) kiralama faaliyeti


49.41.06

Şoförü ile birlikte kamyon ve diğer motorlu yük taşıma araçlarının kiralanması


50.10.12

Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (gezinti tekneleri dâhil)


50.20.22

Uluslararası sularda ve kabotaj hattında yük taşımacılığı gemilerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (iç sular hariç)


50.30.09

İç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması


50.40.07

İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.)


51.10.03

Hava yolu yolcu taşıma araçlarının mürettebatıyla birlikte kiralanması


52.29.01

Deniz yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri


52.29.02

Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri


52.29.03

Hava yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri


52.29.04

Gümrük komisyoncularının faaliyetleri


52.29.06

Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri


52.29.07

Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri


52.29.09

(Değ. R.G. 26.07.2013/28719) Yetkili gümrük müşavirleri veya gümrük müşavirleri


52.29.11

Taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedarik edilmesi


52.29.13

Hava yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri


52.29.14

Demir yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri


52.29.15

Demir yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri


52.29.16

Taşınan malların kasalardan, sandıklardan vb.lerinden çıkarılması, numune alınması, incelenmesi vb. faaliyetler


52.29.18

Kabotaj hattı deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri

59.11


Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri

59.12


Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri

59.13


Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri


59.20.03

Orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için lisanslama faaliyetleri


61.90.05

İnternet kafelerin faaliyetleri


61.90.07

Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri

62.01


Bilgisayar programlama faaliyetleri

62.02


Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri

62.03


Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri

62.09


Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri

63.11


Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler

63.99


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri


64.92.04

Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri


66.19.06

(Değ. R.G. 26.07.2013/28719) Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri

68.10


Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması

68.20


Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi

68.31


Gayrimenkul acenteleri

68.32


Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi

69.10


Hukuk faaliyetleri

69.20


Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı

70.10


İdare merkezi faaliyetleri

70.21


Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri

70.22


İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri

71.11


Mimarlık faaliyetleri


71.12.01

(Değ. R.G. 26.07.2013/28719) Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile yol, kadastro ve topoğrafik gibi haritaların hazırlanması)


71.12.10

Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç)


71.20.10

Ürünlerin ruhsatlandırılması faaliyetleri (tüketim malları, motorlu kara taşıtları, uçaklar, ilaçlar vb.)

72.19


Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

72.20


Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

73.11


Reklam ajanslarının faaliyetleri

73.12


Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı

73.20


Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri

74.10


Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri


74.20.22

Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.)


74.20.25

Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri


74.20.26

Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin, vb.nin fotoğraflarının çekilmesi)


74.20.27

Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi)


74.20.29

Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin veya slâytların çoğaltılması, fotografik slâytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.)


74.20.90

Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama, vb.)

74.30


Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri

74.90


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

77.11


Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması ve leasingi

77.12


Kamyonların kiralanması ve leasingi

77.21


Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi

77.22


Video kasetlerin ve disklerin kiralanması

77.29


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi

77.31


Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi

77.32


Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi

77.33


Büro makine ve ekipmanlarının (bilgisayarlar dâhil) kiralanması ve leasingi

77.34


Suyolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi

77.35


Hava taşımacılığı kiralanması ve leasingi

77.39


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi

77.40


Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)

78.10


İş bulma acentelerinin faaliyetleri

78.20


Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri

78.30


Diğer insan kaynaklarının sağlanması

79.11


Seyahat acentesi faaliyetleri

82.11


Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri

82.19


Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri

82.20


Çağrı merkezlerinin faaliyetleri

82.30


Kongre ve ticari gösteri organizasyonu

82.91


Tahsilât daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri

82.92


Paketleme faaliyetleri


82.99.04

Trafik müşavirliği


82.99.05

Harfi harfine raporlama ve stenografi kayıt faaliyetleri


82.99.06

Telefona dayalı destek faaliyetleri (telefon cevaplama ve uyandırma hizmetleri)


82.99.07

Barkodlama faaliyetleri (paketleme faaliyeti dışındakiler)


82.99.08

İş takipçiliği faaliyeti


82.99.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iş destek hizmet faaliyetleri (borcu ödenmeyen malların geri alınması, indirim kuponu dağıtım hizmetleri, park sayacından paraların toplanması ve diğer iş destek hizmetleri)

85.10


Okul öncesi eğitim

85.20


İlköğretim

85.31


Genel ortaöğretim

85.32


Teknik ve mesleki orta öğretim

85.41


Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim

85.42


Yükseköğretim

85.51


Spor ve eğlence eğitimi

85.52


Kültürel eğitim

85.53


Sürücü kursu faaliyetleri

85.59


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim

85.60


Eğitimi destekleyici faaliyetler

88.99


Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri


90.03.09

Yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb. bireysel sanatçıların faaliyetleri (hakkakçılık, hattatçılık, eşya ve motif süslemeciliği (tezyinatçılık) dâhil)


90.03.12

Tablo, gravür vb. sanat eserlerinin restorasyonu (müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin restorasyonu dâhil)

91.01


Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri

91.02


Müzelerin faaliyetleri

91.03


Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi


92.00.02

Loto, vb. sayısal şans oyunlarına ilişkin faaliyetler (piyango biletlerinin satışı dâhil)

94.11


İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri

94.12


Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri

94.20


Sendika faaliyetleri

94.91


Dini kuruluşların faaliyetleri

94.92


Siyasi kuruluşların faaliyetleri

94.99


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri

96.02


Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri


96.09.01

Ayakkabı boyama hizmetleri


96.09.04

Genel tuvaletlerin işletilmesi faaliyeti


96.09.09

Tanıştırma bürolarının ve evlendirme ajanslarının hizmetleri


96.09.15

Şecere bulma faaliyetleri


96.09.16

Jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin işletilmesi faaliyetleri (jetonlu makinelerle vesikalık fotoğraf, emanet dolapları, tartı, tansiyon ölçümü vb. hizmetler dâhil, oyun ve kumar makineleri ile çamaşırhane hizmetleri hariç)


96.09.18

Arzuhalcilerin faaliyetleri


96.09.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (dövme vb.)

97.00


Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri

98.10


Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar

98.20


Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler

99.00


Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri

11

ÇİMENTO, TOPRAK VE CAM


Sınıf


Alt Sınıf


Tanım

23.11


Düz cam imalatı

23.12


Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi

23.13


Çukur cam imalatı

23.14


Cam elyafı imalatı

23.19


Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dâhil)

23.20


Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı

23.31


Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı

23.32


Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı

23.41


Seramik ev ve süs eşyaları imalatı

23.42


Seramik sıhhi ürünlerin imalatı

23.43


Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı

23.44


Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı

23.49


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı

23.51


Çimento imalatı

23.52


Kireç ve alçı imalatı

23.61


İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı

23.62


İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı

23.63


Hazır beton imalatı

23.64


Toz harç imalatı

23.65


Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı

23.69


Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı

23.91


Aşındırıcı ürünlerin imalatı


23.99.02

Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş yünü, madeni yünler, pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım malzemeleri)


23.99.04

İşlenmiş mika ve mikadan ürünlerin imalatı


23.99.05

Bitümlü karışımların imalatı (doğal veya suni taştan malzemeler ile bir bağlayıcı olarak bitüm, doğal asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde edilenler)


23.99.09

Suni korindon imalatı


23.99.90

Diğer metal dışı minerallerden (turbadan, grafitten, vb. monte edilmemiş) ürünlerin imalatı (karbon elyafı dâhil, elektrik amaçlı olanlar hariç)


32.99.03

Pipo, sigara ağızlıkları, Oltu veya lüle taşından tespih vb. imalatı

12

METAL

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım


23.99.03

İşlenmiş asbest (amyant) lifleri, asbest ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar, bu karışımlardan veya asbestten yapılan ürünler, fren, debriyaj ve benzerleri için monte edilmemiş sürtünme malzemeleri (fren balatası vb.) imalatı

24.10


Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı

24.20


Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı

24.31


Barların soğuk çekilmesi

24.32


Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi

24.33


Soğuk şekillendirme veya katlama

24.34


Tellerin soğuk çekilmesi

24.41


Değerli metal üretimi

24.42


Alüminyum üretimi

24.43


Kurşun, çinko ve kalay üretimi

24.44


Bakır üretimi

24.45


Demir dışı diğer metallerin üretimi

24.51


Demir döküm

24.52


Çelik dökümü

24.53


Hafif metallerin dökümü

24.54


Diğer demir dışı metallerin dökümü

25.11


Metal yapı ve yapı parçaları imalatı

25.12


Metalden kapı ve pencere imalatı

25.21


Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı

25.29


Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı

25.30


Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç

25.40


Silah ve mühimmat (cephane) imalatı

25.50


Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi

25.61


Metallerin işlenmesi ve kaplanması

25.62


Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi

25.71


Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı

25.72


Kilit ve menteşe imalatı


25.73.02

El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları, mengeneler, kıskaçlar, sıkıştırma anahtarları vb. imalatı


25.73.03

Metalden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)


25.73.04

Kuyumculuk aletleri ve parçalarının imalatı (pense, keski, çekiç vb. aletler)

25.91


Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı

25.92


Metalden hafif paketleme malzemeleri imalatı

25.93


Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı

25.94


Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı

25.99


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı

26.11


Elektronik bileşenlerin imalatı

26.12


Yüklü elektronik kart imalatı

26.20


Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı

26.30


İletişim ekipmanlarının imalatı

26.40


Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı

26.51


Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı

26.52


Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı

26.60


Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı

26.70


Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı

27.11


Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı

27.12


Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı

27.31


Fiber optik kabloların imalatı

27.32


Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı

27.40


Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı

27.51


Elektrikli ev aletlerinin imalatı

27.52


Elektriksiz ev aletlerinin imalatı

27.90


Diğer elektrikli ekipmanların imalatı

28.11


Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç)

28.12


Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı

28.13


Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı

28.14


Diğer musluk ve valf/vana imalatı

28.15


Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı

28.21


Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı

28.22


Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı

28.23


Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)

28.24


Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı

28.25


Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç

28.29


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı

28.30


Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı

28.41


Metal işleme makinelerinin imalatı

28.49


Diğer takım Tezgâhlarının imalatı

28.91


Metalürji makineleri imalatı

28.92


Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı

28.93


Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı

28.94


Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı

28.95


Kâğıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı

28.96


Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı

28.99


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

29.10


Motorlu kara taşıtlarının imalatı

29.20


Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

29.31


Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı

29.32


Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı


30.20.03

Raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı


30.20.04

Mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol cihazları ve bunların parçalarının imalatı (demir yolu, tramvay hatları, kara yolları, dâhili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava alanları için olanlar)

30.30


Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

30.40


Askeri savaş araçlarının imalatı

30.91


Motosiklet imalatı

30.92


Bisiklet ve engelli aracı imalatı

30.99


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

31.01


Büro ve mağaza mobilyaları imalatı

32.12


Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı

32.13


İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatı


32.20.21

Elektronik müzik aletleri veya klavyeli çalgıların imalatı (elektrik gücüyle ses üreten veya sesi güçlendirilen enstrümanlar) (dijital piyano, sintizayzır, elektrogitar, vb.)


32.20.23

Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri ile diğer üflemeli müzik aletlerinin imalatı (saksafon, flüt, trombon, borazan, vb.)


32.20.24

Vurmalı çalgıların imalatı (trampet, davul, ksilofon, zil, kas vs.)


32.20.25

Piyanolar ve diğer klavyeli yaylı/telli çalgıların imalatı


32.20.26

Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar, akordiyonlar, ağız mızıkaları (armonikalar), tulum vb. çalgıların imalatı


32.20.27

Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, çıngıraklar vb. imalatı


32.20.28

Metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort düdükleri, müzik kutuları için mekanizmalar, müzik aleti telleri ile müzik aletlerinin parça ve aksesuarlarının imalatı


32.20.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer müzik aletlerinin imalatı


32.30.17

Kar kayakları, kayak ayakkabıları, kayak botları, kayak batonları, buz patenleri ve tekerlekli patenler ile su kayağı araçları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri vb. ekipmanlar ile bunların parçalarının imalatı


32.30.18

Jimnastik ve atletizm eşyaları ile form tutma salonlarına ait eşya ve ekipmanların imalatı (atlama beygiri, dambıl ve halterler, kürek çekme ve bisiklete binme aletleri, ciritler, çekiçler; boks çalışma topları, boks veya güreş için ringler vb.)


32.40.02

Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makineleri ile bilardo için kullanılan eşya ve aksesuarların imalatı (rulet vb. oyun makineleri ile bilardo masa ve istekaları, isteka dayanakları, bilardo topları, tebeşirleri, toplu veya sürgülü puan sayaçları vb.)


32.40.06

Lunapark, masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı


32.50.03

Dişçilikte kullanılan araç-gereç ve cihazların imalatı (dişçi aeratörleri dâhil) (şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri hariç)


32.50.04

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyaların, berber koltukları ve benzeri sandalyeler ile bunların parçalarının imalatı (ameliyat ve tetkik masası, ayarlanabilir hastane yatağı, dişçi koltuğu, vb.) (X ışını masa ve koltukları hariç)


32.50.08

Göz tedavisi ile ilgili cerrahi, tanı, test ve benzeri aletlerin imalatı (korneaya ait yuvarlak testereler, oftalmoskop, retinoskop, keratometreler, vb.)


32.50.09

Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim-testi aletleri (tamamen hareketsiz mekano terapi cihazları hariç), ozon terapi, oksijen terapi, aerosol terapi ve solunum cihazları imalatı


32.50.10

Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletlerinin imalatı


32.50.11

Tansiyon aletleri, tansiyometreler, osilometreler, tıbbi endoskoplar, klinik veya veterinerlik termometreleri, böbrek diyaliz cihazları, transfüzyon cihazları (kan depolama için özel cam şişeler hariç) imalatı


32.50.12

Anestezi cihaz ve aletleri, diyatermik cihazlar (ultrasonikler dâhil), ultrasonik litotripsi aletleri ve laboratuvarlarda kullanılan santrifüjlerin imalatı


32.50.90

Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan bys. diğer araç ve gereçlerin imalatı


32.99.02

Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar vb. imalatı (düğme formları ve fermuar parçaları dâhil)


32.99.07

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, baston ve koltuklu baston, koltuk değneği vb. imalatı (parçaları dâhil)


32.99.09

Koruyucu amaçlı solunum ekipmanları ve gaz maskelerinin imalatı (tedavi edici olanlar hariç)

33.11


Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı

33.12


Makinelerin onarımı

33.13


Elektronik veya optik ekipmanların onarımı

33.14


Elektrikli ekipmanların onarımı


33.17.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı (at arabaları ve dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı dâhil)

33.16


(Ek.R.G.26.07.2013/28719) Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı

33.20


Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu


38.31.02

Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç)


38.32.01

Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması


43.29.01

Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve onarımı dâhil kurulum işleri


43.29.05

Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri (metal yangın merdivenlerinin kurulumu dâhil)

45.20


Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı


45.40.01

Motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarım hizmetleri


71.12.08

Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.)


71.20.12

Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletişim ekipmanı vb. ekipmanların test ve analiz faaliyetleri)

95.11


Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı

95.12


İletişim araç ve gereçlerinin onarımı

95.21


Tüketici elektroniği ürünlerinin onarımı

95.22


Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı

95.25


Saatlerin ve mücevherlerin onarımı


95.29.04

Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri


95.29.05

Bisiklet onarımı

13

İNŞAAT

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım


38.11.02

İnşaat ve yıkım atıklarının, çalı, çırpı, moloz gibi enkazların toplanması ve kaldırılması

41.10


İnşaat projelerinin geliştirilmesi

41.20


İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı

42.12


Demir yolları ve metroların inşaatı


42.21.01

Akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik karada ve deniz altında uzun mesafe boru hattı)


42.21.03

Ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları inşaatı (sulama sistemleri (kanallar) dâhil)


42.21.05

Akışkanlar için kısa mesafe (yerel) boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su, kanalizasyon, sıcak su, buhar ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik kısa mesafe boru hattı


42.22.02

Enerji santralleri inşaatı (hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer enerji üretim santralleri vb.)


42.91.01

Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su yolları, liman ve yat limanları, kıyı düzenlemeleri, iskele ve rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar)


42.91.03

Tersane, dok ve kanal havuzu inşaatı (gemi inşaatı ve tamiri için)


42.91.04

Baraj ve bentlerin inşaatı

42.99


Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı

43.11


Yıkım

43.12


Şantiyenin hazırlanması

43.21


Elektrik tesisatı

43.22


Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı


43.29.03

Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri (mantolama ve vakumlu temizleme sistemlerinin kurulumu dâhil)

43.31


Sıva işleri

43.32


Doğrama tesisatı

43.33


Yer ve duvar kaplama

43.34


Boya ve cam işleri

43.39


İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler

43.91


Çatı işleri


43.99.01

Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik bileşenlerin kurulması vb.)


43.99.03

Açık yüzme havuzlarının inşaatı


43.99.05

İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.)


43.99.06

Duvarcılık ve tuğla örme işleri


43.99.07

İnşaat iskelesi ve çalışma platformunu kurma ve sökme işleri


43.99.08

Su yalıtım işleri (düz çatı ve teraslardaki su yalıtım işleri, inşaat ve diğer yer altı yapıların dış cephesindeki su yalıtım işleri, nem yalıtımı vb.)


43.99.10

Baca ve sanayi fırınlarının inşaatı ve kurulması (fırınlar için yanma odasına ateş tuğlası döşenmesi işleri dâhil)


43.99.11

İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dâhil)


43.99.12

Yapıların dış cepheleri için buharlı temizleme, kum püskürtme ve benzeri uzmanlaşmış inşaat faaliyetleri


43.99.13

İnşaat demirciliği (inşaat demirinin bükülmesi ve bağlanması)


43.99.14

Prefabrik yapıların montajı ve kurulması (prefabrik binalar hariç her çeşit prefabrik sokak düzeneklerinin (otobüs durağı, telefon kulübesi, bank vb.) kurulumu vb.)


43.99.15

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri (şömine, barbekü dâhil)


71.12.03

Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri


71.12.06

Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (karayolu, köprü, tünel, demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz taşımacılık projeleri, liman vb.)


71.12.11

Yapı denetim kuruluşları (a sınıfı)


71.12.12

Yapı denetim kuruluşları (b sınıfı)


71.12.13

Yapı denetim kuruluşları (c sınıfı)

14

ENERJİ

Sınıf

Alt Sınıf

TanımDevlet Su İşleriUzun ve kısa mesafe elektrik (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun ve kısa mesafe yer üstü/altı veya deniz altı elektrik iletim hatları)

35.11


Elektrik enerjisi üretimi

35.12


Elektrik enerjisinin iletimi

35.13


Elektrik enerjisinin dağıtımı

35.14


Elektrik enerjisinin ticareti

35.22


Ana şebeke üzerinden gaz yakıtlarının dağıtımı

35.23


Ana şebeke üzerinden gaz ticareti

35.30


Buhar ve iklimlendirme temini


36.00.02

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması


36.00.03

Su sayaçlarının bakım onarımı


42.21.02

Su kuyusu açma ve septik sistem kurulum faaliyetleri (kuyu, artezyen vb.)

43.13


Test sondajı ve delme


71.12.07

Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (içme suyu dağıtım sistemleri, pompa istasyonları, yağmur suyu yönetim sistemleri, atık suların toplanması vb. projeler)


71.12.09

Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)


82.99.02

Elektrik, gaz, su ve ısınma sayaçlarını okuma ve faturalama faaliyetleri

15

TAŞIMACILIK

Sınıf

Alt Sınıf

TanımRay açıklığı ne olursa olsun, ray üzerinde çalışan araçlarla yapılan şehir içi ve şehir dışı yolcu, yük taşımacılığı işleri (belediyeler veya bağlı şirketleri ve bağlı şirketler tarafından kurulan şirketler eliyle yapılan hafif ve ağır raylı taşımacılık işleri dahil) ile bu sistemlerin inşaat dışında yol imali, çeken- çekilen araç imalatı, bakımı ve onarımı işleri ile travers imalatı işleri ve bu sistemlerin işletildiği istasyon, gar, ambar duraklarında yapılan işler ile bakımlarının yapıldığı işyerleri işleri

49.10


Demir yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı

49.20


Demir yolu ile yük taşımacılığı

49.39


Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı


49.41.01

Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)


49.41.02

Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)


49.41.03

Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)


49.41.05

Kara yolu ile canlı hayvan taşımacılığı (çiftlik hayvanları, kümes hayvanları, vahşi hayvanlar vb.)


49.41.07

Karayolu ile insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla yük taşımacılığı (tornet, at arabası vb. ile yük taşımacılığı)


49.41.08

Kara yolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)


49.41.09

Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)


49.41.10

Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)


49.41.90

Kara yolu ile çeşitli taşıma türüne uygun konteyner ve diğer yük taşımacılığı hizmetleri (evden eve nakliyat, vb. hariç)

49.42


Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri


51.10.01

Hava yolu yolcu taşımacılığı (tarifeli olanlar)


51.10.02

Hava yolu yolcu taşımacılığı (turistik ve gezi amaçlı olanlar ile tarifesiz olanlar) (hava taksi taşımacılığı dâhil)

51.21


Hava yolu ile yük taşımacılığı


52.21.04

Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri


52.21.05

Demir yolu taşımacılığını destekleyici faaliyetler (demir yolu çekme ve itme hizmetleri, manevra ve makas değiştirme hizmetleri, demir yolu terminal hizmetleri vb. dâhil, emanetçilik hariç)


52.21.06

Kara taşımacılığına yönelik emanet büroları işletmeciliği (demir yollarında yapılanlar dâhil)


52.21.07

Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması dâhil)


52.21.08

Otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği


52.21.09

Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri


52.21.10

Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının işletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç)


52.21.13

Yolcu taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri


52.21.90

Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dâhil)

52.23


Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri


52.24.09

Hava yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri


52.24.10

Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri


52.24.11

Demir yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri


52.29.05

Kantar hizmetleri (yüklü araçların tartılması, vb.)


52.29.90

Başka yerde sınıflandırılmamış taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların taşınması sırasında korunması için geçici olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayrılması, vb. dâhil)

53.20


Diğer posta ve kurye faaliyetleri


71.20.05

Kara yolu taşıma araçlarının teknik muayene faaliyetleri (otomobil, motosiklet, otobüs, pikap, kamyon ve diğer kara yolu araçlarının periyodik teknik muayene hizmetleri)


96.09.05

Hamallık hizmetleri

16

GEMİ YAPIMI VE DENİZ TAŞIMACILIĞI, ARDİYE VE ANTREPOCULUK

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

30.11


Gemilerin ve yüzen yapıların inşası

30.12


Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı

33.15


Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı


38.31.01

Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması (sökülmesi)


50.10.13

Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle taşınması (deniz otobüsleri işletmeciliği dâhil, uluslararası denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç)


50.10.14

Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği


50.10.15

Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi (yat işletmeciliği hariç)


50.10.16

Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması


50.10.90

Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dâhil)


50.20.17

Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç)


50.20.18

Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç)


50.20.19

Uluslararası sularda ve kabotaj hattında çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, petrol kulelerinin vb.nin taşınması) (iç sular hariç)


50.20.20

Uluslararası sularda frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması


50.20.21

Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması


50.20.23

Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç)


50.20.24

Uluslararası sularda gazların tanker gemilerle taşınması


50.20.25

Kabotaj hattında ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) (iç sular hariç)


50.20.26

Kabotaj hattında dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç)


50.20.27

Kabotaj hattında frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması (iç sular hariç)


50.20.28

Kabotaj hattında çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması (iç sular hariç)


50.20.29

Kabotaj hattında diğer sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç)


50.20.30

Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle taşınması (iç sular hariç)


50.20.90

Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı


50.20.91

Kabotaj hattında yapılan diğer yük taşımacılığı (iç sular hariç)


50.30.08

İç sularda yolcu taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) (gezinti amaçlı olanlar dâhil)


50.40.05

İç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.)


50.40.08

İç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, şamandıraların vb.nin taşınması) (nehir, kanal ve göllerde, vb.)

52.10


Depolama ve ambarlama

52.22


Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri


52.24.08

Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dâhil)

17

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım


32.50.13

Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı)

75.00


Veterinerlik hizmetleri

86.10


Hastane hizmetleri

86.21


Genel hekimlik uygulama faaliyetleri

86.22


Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri

86.23


Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri

86.90


İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler

87.10


Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri

87.20


Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri

87.30


Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri

87.90


Diğer yatılı bakım faaliyetleri

88.10


Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler


96.09.14

Ev hayvanları bakım hizmetleri (ev hayvanlarına verilen besleme, bakım, barındırma, kuaförlük, eğitim, vb. hizmetler)

18

KONAKLAMA VE EĞLENCE İŞLERİ

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

55.10


Oteller ve benzeri konaklama yerleri

55.20


Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri

55.30


Kamp alanlarının motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri

55.90


Diğer konaklama yerleri

56.10


Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri

56.21


Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri


56.29.01

Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)

56.30


İçecek sunum hizmetleri

59.14


Sinema filmi gösterim faaliyetleri

79.12


Tur operatörü faaliyetleri

79.90


Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler

90.01


Gösteri sanatları

90.02


Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler

90.04


Sanat tesislerinin işletilmesi

93.11


Spor tesislerinin işletilmesi

93.12


Spor kulüplerinin faaliyetleri

93.13


Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları

93.19


Diğer spor faaliyetleri

93.21


Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

93.29


Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri


96.09.02

Nikâh salonlarının hizmetleri


96.09.03

Fal, astroloji ve spiritualist hizmetleri


96.09.07

Kendi hesabına çalışan valelerin hizmetleri


96.09.08

Eskort ve refakat hizmetleri (güvenlik hizmetleri hariç)


96.09.10

Kendi hesabına çalışan yamak, garson, vb. hizmet sunanların faaliyetleri

19

SAVUNMA VE GÜVENLİK

Sınıf

Alt Sınıf

TanımMilli Savunma, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili her türlü askeri işyerleri (uluslararası ve yabancı askeri işyerleri dâhil) subay, astsubay kulüpleri, gazinoları ve otelleri, orduevleri, askeri hastaneler, okullar, askeri basımevleri ve Milli Savunma Bakanlığınca işletilen diğer işyerlerinde yapılan işler.

80.10


Özel güvenlik faaliyetleri

80.20


Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri

20

GENEL İŞLER

Sınıf

Alt Sınıf

TanımBelediye hizmetleri

37.00


Kanalizasyon


38.11.01

Tehlikesiz atıkların toplanması (çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil atıkları, vb.) (inşaat ve yıkım atıkları, çalı, çırpı, moloz gibi enkazlar hariç)


38.11.03

Tehlikesiz atık transfer istasyonlarının işletilmesi

38.12


Tehlikeli atıkların toplanması

38.21


Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi

38.22


Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi


38.32.02

Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması

39.00


İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri


49.31.05

Belediye otobüsü ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belediyenin sağladığı havaalanı otobüsü dâhil)

81.10


Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri

81.21


Binaların genel temizliği

81.22


Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri

81.29


Diğer temizlik faaliyetleri

81.30


Çevre düzenlemesi ve bakımı faaliyetleri


84.25.01

İtfaiye hizmetleri (hava taşıtlarıyla yapılanlar ile orman yangınlarıyla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç)

96.03


Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler

NOT: Bu listede yer alan sınıf ve alt sınıf numaraları ve tanımları NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes-Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) Rev.2 –Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının Yönetmeliğin hazırlandığı tarihte kullanılan güncel yayınına göre belirlenmiştir
Yazar
Kaan SAKA
Downloads
83
Görüntüleme
192
First release
Last update
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

More resources from Kaan SAKA

Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.